SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 02.08.2013 r.
DEZ/P/3410/101/2013/TG
ZP-26/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamawiający, SPZZOZ w Wyszkowie, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) na DOSTAWĘ URZADZEŃ MEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE; DEZ/P/341/ZP-26/2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 293342 – 2013, data zam. 24.07.2013,   dokonał   wyboru:
I. Oferty nr 1 złożonej  przez Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, dla:
zadanie nr 1 wg opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2/1:
  • inkubator do transportu wewnątrzszpitalnego noworodka wraz z Infant Flow SIPAP oraz pulsoxymetru po 1 sztuce za łączną wartość brutto: 158 868,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) w tym: wartość  netto wynosi: 147 100,00 zł (słownie sto czterdzieści siedem tysięcy sto złotych)  plus VAT: 8 %, 11 768,00 zł.
zadanie nr 2 wg opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2/2:
  • inkubator noworodkowy zamknięty oraz pulsoxymetr po 1 sztuce za łączną wartość brutto: 62 964,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote) w tym: wartość  netto wynosi: 58 300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych)  plus VAT: 8%,  4 664,00 zł.
zadanie nr 3 wg opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2/3:
  • stanowisko do resuscytacji noworodka wraz z Resuscitition Unit oraz kardiomonitor po 1 sztuce za łączną wartość brutto: 83 916,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście  złotych) w tym: wartość  netto wynosi: 77 700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych)  plus VAT: 8%, 6 216.00 zł.
II. Oferty nr 2 złożonej  przez WALMED  Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy, dla zadania nr 4 wg opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2/4:
  • kardiomonitor  1 sztuka za łączną wartość brutto: 13 640,40 zł. (słownie: trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 40 groszy) w tym: wartość  netto wynosi: 12 630,00 zł (słownie dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych)  plus VAT: 8%, 1 010,40 zł.
Uzasadnienie.
W niniejszym przetargu dla każdego z czterech zadań złożono po jednej, wyżej opisanej  ofercie. Ceny zaoferowane dla każdego z czterech zadań mieszczą się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jedynym kryterium jest cena i w ocenie punktowej, zgodnie z SIWZ,  Zadania nr 1, nr, 2, nr 3 i nr 4 otrzymały po 100 pkt..
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 08/08/2013 roku w siedzibie Zamawiającego w  SPZZOZ w Wyszkowie.
Agnieszka Ogonowska Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, dnia 31.07.2013 r.
ZP-26/2013 DEZ/P/3410/100/2013/TG
ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA URZADZEŃ MEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE; DEZ-P-341-ZP-26-2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 293342 – 2013, data zam. 24.07.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2010r. Nr  113,  poz. 759   ze  zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. DOTYCZY: zadania nr 2(pytania 1 do 17). PYTANIE 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator, którego ekran umieszczony jest na stałe w sekcji sterowania i kontroli poniżej kopuły, tak aby nie ograniczać widoczności wnętrza urządzenia? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 2: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator z ekranem LCD z podświetleniem i diodami LED? ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. PYTANIE 3: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator z kopuła trójścienną? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 4: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator regulacja kąta nachylenia materacyka w zakresie 0-12°? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator, którego poziom hałasu wewnątrz kopuły przy włączonych wszystkich opcjach nie przekracza 47 dB? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 6: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator z automatyczną regulacja wilgotności od 0 do 90%  z rozdzielczością 1%? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 7: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator z ręczną regulacją temperatury powietrza pod kopułą w pełnym zakresie od 25°C do 39°C? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Natomiast Zamawiający dopuszcza szersze zakresy od podanych. PYTANIE 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator z automatyczną regulacją temperatury skóry w pełnym zakresie od 34°C do 38°C? ODPOWIEDŹ: Podany zakres jest szerszy od wymaganego w SIWZ, zatem spełnia on zapisy SIWZ. PYTANIE 9: Czy Zamawiający dopuści do postępowania inkubator bez oxymetru przenośnego? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 10: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr, którego czas pracy na zasilaniu awaryjnym wynosi co najmniej 5h? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 11: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr o dokładności pomiaru SpO2 w zakresie: 70-100% +/- 2 cyfry, 50-69% +/- 3 cyfry? ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. PYTANIE 12: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z zakresem pomiaru pulsu od 15 do 300 uderzeń/minutę? ODPOWIEDŹ: Podany zakres jest szerszy od wymaganego w SIWZ, zatem spełnia on zapisy SIWZ. PYTANIE 13: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr bez regulacji kontrastu ekranu? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 14: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z analogowym wyjściem RS 232 w miejsce wymaganych EIA 232 i RS 422? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 15: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr bez funkcji przywoływania pielęgniarki? ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. PYTANIE 16: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr bez regulacji czasu opóźnienia reakcji alarmu  na zmianę saturacji? ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 17: Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr, który posiada zintegrowany kabel z czujnikiem SpO2? ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. PYTANIE 18: Czy zapis „potwierdzona przez producenta specyfikacja techniczna” – zostanie spełniony w przypadku załączenia oryginalnej broszury zawierającej specyfikację oferowanego urządzenia? ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. (Zamawiający przypomina, ,ze to nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wypełnienia tabeli, dla konkretnego oferowanego urządzenia, zawartej w załączniku nr 2/1; 2/2; 2/3; 2/4. PYTANIE 19: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Pulsoksymetru przenośnego w pakiecie 1 i 2 oraz monitora w pakiecie nr 3, którego nie jesteśmy autoryzowanym dystrubutorem? Jednocześnie załączając oświadczenie o zagwarantowaniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego tychże urządzeń oraz posiadaniu dostępu do oryginalnych części zamiennych? ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 20(dotyczy zadania nr1): W związku z tym, iż przedmiot zamówienia w zadaniu nr 1 Dostawa inkubatora do transportu wewnątrzszpitalnego noworodka wraz z Infant Flow SIPAP oraz pulsoxymetru po 1 sztuce dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego SPZZOZ w Wyszkowie składa się z dwóch odrębnych urządzeń (inkubatora zamkniętego i aparatu wspomagającego oddech) zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania „Zestawu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodka metodą dwufazowego NCPAP” i utworzenie oddzielnego pakietu. Oba urządzenia występujące razem dają możliwość złożenia oferty tylko jednej firmie (DUTCHMED). Rozdzielenie zadań spowoduje zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu oraz może mieć wpływ na obniżenie ceny. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. PYTANIE 21(dotyczy zadania nr1): (punkt 8.2 specyfikacji technicznej)Czy zamawiający pozwoli na złożenie oferty na urządzenie nCPAP nowoczesnej konstrukcji bazujące na innych efektach przepływu powietrza niż efekt Coanda i umożliwiające precyzyjniejszy pomiar stosunków ciśnienia panujących w płucach noworodka niż urządzenia wykorzystujące efekt Coanda? Proponowane przez nas urządzenie zamiast brzusznego czujnika oddechów(sonda GRAESBY) posiada czujnik ciśnienia, który przenosi impulsy ciśnienia w płucach noworodka i przedstawia je w formie krzywej na wyświetlaczu urządzenia, co pozwala na precyzyjniejsze śledzenie zarówno procesu oddechowego jak i postępów terapeutycznych bezpośrednio w miejscu gdzie następuje terapia, a nie pośrednio poprzez pomiar czujnikiem brzusznym (sonda GRAESBY)? Oferowana przez nas złączka komorowa wykorzystuje zawór Benvenisty. Takie rozwiązanie daje możliwość pomiaru ciśnienia CPAP bezpośrednio z noska pacjenta, a nie jak w starszej metodzie z przepony brzusznej. Wykorzystywany efekt COANDA jest charakterystyczny dla jednego typu urządzenia. Taki zapis powoduje ograniczenie konkurencji do jednej firmy, a to nie jest zgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Pozostałe parametry zostają spełnione. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Znamy kilka aparatów wykorzystujących efekt Coanda. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie   art.  38   ust.  4.  ustawy pzp., poprawia oczywistą pomyłkę pisarską w tabeli Załączniku nr 2/2 do SIWZ - w rubryce „wartość wymagana” L.p. 8.11 wykreśla się wpis „2 sztuki” pozostawiając tylko zapis „TAK”. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 02/08/2013  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 02/08/2013 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 .
Agnieszka Ogonowska Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 293342-2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 Materiały do pobrania.