SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 27/08/2013 r.

DEZ/P/341/ZP- 27/2013

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

                    W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie:

Ubezpieczenie mienia , odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Zamawiający dokonał:

 1. wykluczenia oferty nr 5 w zakresie zadania nr 1 złożonej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group III Oddział Warszawa ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
UZASADNIENIE. Podstawa prawna: art. 24b ust.3 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: W złożonej przez Wykonawcę ofercie brakowało pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę. Ponadto z dokumentów przedstawionych w ofercie dotyczącym przynależności do grupy kapitałowej wynikało, że Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca. Zamawiający wezwał Wykonawcę w wyznaczonym terminie o złożenie wyjaśnień w niniejszym zakresie i nadesłania brakujących dokumentów. Wykonawca  nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego.
 1. wyboru:
2.a) oferty nr 1 dla zadania nr 1 złożonej przez: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział Warszawa ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa- zadanie nr 1 za cenę brutto 19.800 zł;
 1. b) oferty nr 6 dla zadania nr 2 złożonej przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oddział Regionalny w Warszawie Pion Klienta korporacyjnego Zespół Sprzedaży Korporacyjnej ul. Gumulickiego 2,07-410 Ostrołęka- zadanie nr 2 za cenę brutto 299.724 zł;
 2. c) oferty nr 4 dla zadania nr 3 złożonej przez: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Radomiu ul. Szklana 60, 26-600 Radom- zadanie nr 3 za cenę brutto 7.411 zł;
  Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 2/09//2013 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział Warszawa ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa- zadanie nr 1 za cenę brutto 19.800 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Radomiu ul. F. Focha 14 lok.2 26-600 Radom- zadanie nr 1 za cenę brutto 20.172 zł- 98,16 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Warszawie Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa- zadanie nr 1 za cenę brutto 21.831,67 zł- 90,69 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Radomiu ul. Szklana 60, 26-600 Radom- zadanie nr 1 za cenę brutto 28.865 zł- 68,60 pkt w jedynym kryterium ceny; zadanie nr 3 za cenę brutto 7.411 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group III Oddział Warszawa ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa- zadanie nr 1 za cenę brutto 24.148,13 zł- 81,99 pkt w jedynym kryterium ceny.
 6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oddział Regionalny w Warszawie Pion Klienta korporacyjnego Zespół Sprzedaży Korporacyjnej ul. Gumulickiego 2,07-410 Ostrołęka- zadanie nr 1 za cenę brutto 37.956 zł- 52,17 pkt w jedynym kryterium ceny; zadanie nr 2 za cenę brutto 299.724 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; zadanie nr 3 za cenę brutto 12.116 zł- 61,17 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 12.08.2013 r. DEZ/P/3410/105/2013/TG ZP-27/2013 ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA  cz. II Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE; DEZ-P-341-ZP-27-2013. Numer ogłoszenia w BZP: 292848 - 2013;data zamieszczenia: 24.07.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2010r. Nr  113,  poz. 759   ze  zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. 8. ZESTAW  -  Zadanie I: PYTANIE 1:Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: Mienie wyłączone z eksploatacji Pustostany W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z   eksploatacji i pustostanów. PYTANIE 2:Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie. PYTANIE 3:Prosimy o podanie stanu technicznego budynków wg. gradacji (dobry, dostateczny, zły). Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje gradację.
WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI
lp. nazwa budynku rok budowy wartość początkowa (księgowa brutto) Gradacja (dobry, dostateczny, zły)
1 Budynek główny szpitala 1963 9 025 548,08 zł dobry
2 Budynek Poradni Medycyny Pracy i Bakteriologii 1967 148 340,17 zł dobry
3 Biurowiec 1978 211 053,25 zł dobry
4 Pawilon szpitalny 1981 1 252 338,80 zł dobry
5 Budynek Poradni Rehabilitacyjnej 1995 212 357,08 zł dobry
6 Budynek Poradni Specjalistycznej 1998 4 625 565,40 zł dobry
7 Łącznik 1981 36 258,41 zł dobry
8 Garaże i Portiernia 1967 87 190,06 zł dobry
9 Magazyn Materiałów Łatwopalnych 1967 30 126,77 zł dobry
10 Garaż Magazynowy 1989 645,71 zł dobry
11 Garaż Magazynowy 1989 645,71 zł dobry
12  Budynek Poradni Leczenia Uzależnień 0,00 zł dobry
PYTANIE 4: Czy w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne i badania budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji  oraz zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. PYTANIE 5: Prosimy o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie. PYTANIE 6: Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są): a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ? ( tereny narażone na zalania w przypadku  przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zamawiający informuje, że nie występuje ryzyko powodzi. Wysokość skarpy na prawobrzeżnej stronie Bugu wynosi 14,4m. PYTANIE 7: w celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana szkodowość. Prosimy o informację czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane posiadają stosowne pozwolenie na użytkowanie zgodnie z aktualnym przeznaczeniem? w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedzi są zawarte pierwszym zestawie odpowiedzi, nr 12 i 13 PYTANIE 8: Prosimy o potwierdzenie, że: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mieć będą przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to będą one mieć zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. PYTANIE 9:  prosimy o podanie rodzaju materiałów, z których wykonane zostały obiekty budowlane (w tym konstrukcja, ściany zewnętrzne, pokrycie dachowe) Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedzi są zawarte w pierwszym zestawie ,nr 1. PYTANIE 10:prosimy o uzupełnienie roku budowy załącznik 7 poz. 12, 17,18 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rok budowy dla poz. 12:  1996, 17:1996, 18:1996 PYTANIE 11:  klauzula warunków i taryf – prosimy o dodanie zapisu: Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego . Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodanie powyższego zapisu. PYTANIE 12: Oferta przetargowa – prosimy o zmianę zapisu poprzez wykreślenie słowa “wyłączną”: „(…) przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. PYTANIE 13: prosimy o podanie przyczyny szkody z 2012 (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk), za którą wypłacono 7.968 zł odszkodowania oraz szkody, na którą utworzono rezerwę w wysokości 15.000 zł wraz z informację, czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobiegniecie powtórzeniu się tych szkód w przyszłości i jakie to były działania Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zawarta w pierwszym zestawie, pod nr 9 oraz, że nie ma już rezerwy. Ubezpieczyciel wypłacił 26.04.2013 kwotę 5873,25 zł za dewastację drzwi wejściowych i szyby. PYTANIE 14: w związku z włączeniem do zakresu ochrony klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych - prosimy o informację, jakie inwestycje / jakiego rodzaju roboty budowlane Zamawiający zamierza przeprowadzić w najbliższym roku polisowym oraz jaka jest ich szacunkowa wartość Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zawarta w pierwszym zestawie pod nr 6. PYTANIE 15: W zakresie ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający wymienił ryzyko “podniesienia się poziomu wód” prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych, tym samym prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy jest wyłącznie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych – to wyłączenie to będzie mieć zastosowanie do umowy. Jeżeli intencja Zamawiającego była odmienna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza limit odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia PYTANIE 16: W zakresie ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający wymienił ryzyko “zaniedbanie” oraz “niewłaściwe użytkowanie” Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: zakres ochrony obejmuje szkody wyrządzone przez zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie powstałe wyłącznie w maszynach i urządzeniach objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu. PYTANIE 17: Niezależenie od powyższego – prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku zaniedbania oraz niewłaściwego użytkowania w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku zaniedbania oraz niewłaściwego użytkowania w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 8. ZESTAW  -  Zadanie III: PYTANIE 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pojazdów specjalnych/ambulansów z zakresu ASSISTANCE? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wykreślenie pojazdów specjalnych/ambulansów z zakresu ASSISTANCE. Jednak pozostawia pkt. b. w SIWZ – pokrycie kosztów holowania. PYTANIE19: Dotyczy zakresu ubezpieczenia Assistance pkt a): Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu  SIWZ  z „limit na zdarzenie 500 PLN” „Zorganizowanie i pokrycie (z włączeniem kosztów części zamiennych) do łącznej kwoty w złotych odpowiadającej równowartości 100 euro kosztów naprawy pojazdu na miejscu zaistnienia zdarzenia, bez konieczności holowania go do stacji obsługi” Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, proponowaną zmianę zapisu. PYTANIE 20: Dotyczy zakresu ubezpieczenia Assistance pkt b): Prosimy o wprowadzenie limitu kilometrowego 70 km bądź innego odpowiadającego dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wprowadzenie limitu kilometrów 100 km, na zdarzenie i na pojazd. PYTANIE 21: Dotyczy zakresu ubezpieczenia Assistance pkt b): Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „Limit na zdarzenie 500 PLN”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wykreślenie powyższego zapisu pod warunkiem wprowadzenia zapisu podanego w odpowiedzi na pytanie nr 20. PYTANIE 22: Na czym polega specjalność pojazdu Citroen Berlingo? Do czego jest wykorzystywany? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Citroen Berlingo wykorzystywany jest do przewozów administracyjno – zaopatrzeniowych. PYTANIE 23: Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia pojazdów wraz z wyposażeniem dodatkowym jest podana w wartości brutto. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. PYTANIE 24: Prosimy o wykaz wyposażenia dodatkowego pojazdów z podaniem jego wartości. Odpowiedź: Zamawiający przekaże wykaz wyposażenia dodatkowego po zakończeniu przetargu. Jednocześnie zgodnie z § 38 ust. 6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert - oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 14/08/2013  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 14/08/2013 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . Wyszków, dnia 08.08.2013 r. DEZ/P/3410/102/2013/TG ZP-27/2013 ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ; DEZ-P-341-ZP-27-2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 292848-2013;data zamieszczenia: 24.07.2013 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  Numer ogłoszenia w BZP: 318632-2013;data zamieszczenia: 07.08.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2010r. Nr  113,  poz. 759   ze  zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Odpowiedzi pogrupowane są w sześciu zestawach. 1. ZESTAW  -  Zadania I: PYTANIE 1: Prosimy o podanie konstrukcji budynków oraz zabezpieczeń zgodnie z poniższym wnioskiem. Odpowiedź: Zamawiający przekazuje zestawienie poniżej: TABELA W PLIKU DO POBRANIA PYTANIE 2: Czy Zamawiający jest w posiadaniu planu sytuacyjnego -  rozmieszczenia celem określenia PML(najwyższej wartości mienia), jeśli tak, prosimy o dołączenie do SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający załącza Plan Sytuacyjny. PYTANIE 3: Prosimy o podanie wysokości składowania i sposobu składowania mienia w magazynie, sposobu zabezpieczenia ppoż.  Odpowiedź: składowanie na regałach magazynowych, wysokość składowania do 2,5 m., zabezpieczenie p-poż. – gaśnice. PYTANIE 4: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub pustostany? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie oraz podanie wartości, wartości mienia się w nich znajdującego lub wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych lub pustostanów. PYTANIE 5: Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane lub pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia prosimy o dodanie poniższego zapisu. „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny  lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych lub pustostanów. PYTANIE 6: Czy Zamawiający ma zamiar w najbliższym roku dokonywać remontów poszczególnych obiektów? Jeśli tak, to proszę podać jakie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie jest realizowana termomodernizacja budynków: przychodni, biurowca i gospodarczego. PYTANIE 7: Proszę o podanie czy obiekt Szpitala podzielony jest na strefy ogniowe i jak przebiega ten podział. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek szpitala podzielony jest na strefy ogniowe. Każda kondygnacja, w poszczególnych częściach obiektu stanowi odrębną strefę p-poż. PYTANIE 8: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ppoż. oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. PYTANIE 9: Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 9 do SIWZ o przyczyny szkód. Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia załącznik nr 9 jak poniżej. TABELA W PLIKU DO POBRANIA PYTANIE 10: Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z poniższym oświadczeniem. „Oświadczam, że mienie znajdujące się w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie jest zabezpieczone w następujący sposób*) : 1. Obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokółami. 2. Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. 3. Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane. 4. Minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1kV i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m, 5. Stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Prace te podlegają właściwej kontroli (nie dotyczy prac prowadzonych w lokalach mieszkalnych) 6. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia”. Odpowiedź: Zamawiający odpowiada TAK na zagadnienia opisane w punktach 1 do 6  pytania 10. Pytanie nr 11: Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Odpowiedź: Zamawiający podaje daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: 13 wrzesień 2012 r. Pytanie nr 12: Czy w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający posiadał ubezpieczenia: 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 2. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat posiadał w/w ubezpieczenia. Pytanie nr 13: Prosimy o wskazanie udziałów własnych, franszyz redukcyjnych, franszyz integralnych obowiązujących w dotychczasowych ubezpieczeniach. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dotychczasowych ubezpieczeniach franszyzy i udziały własne wynosiły: ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów- franszyza redukcyjna: brak ;udział własny: brak 2. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia:  brak ;udział własny: brak 3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji:  brak; udział własny: brak 4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk –franszyza redukcyjna 200 zł; udział własny :brak Pytanie nr 14: Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Szpitalu nie ma pomieszczeń chłodniczych. Leki przechowywane są w 20 lodówkach w Szpitalu i Przychodniach, w tym 17 w obiektach na ul. KEN 1 (cztery w aptece Szpitala). Pytanie nr 15: Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital posiada agregat prądotwórczy zabezpieczający energię elektryczną w  przypadku braku zasilania z sieci energetycznej(zasila wszystkie urządzenia zainstalowane w Szpitalu łącznie z urządzeniami chłodniczymi). Dodatkowo, z urządzeń UPS, zasilane są  urządzenia podtrzymujące funkcje życiowe w różnych oddziałach Szpitala, oświetlenie ewakuacyjne oraz sieć komputerowa wraz z serwerownią. Pytanie nr 16: Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk poniższego zapisu. „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną”. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Pytanie nr 17: Jaki jest system dozoru /ochrony obiektu ,w tym na zewnątrz pod kątem ochrony przed ewentualnymi aktami wandalizmu i graffiti? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty zabezpiecza całodobowa ochrona przez firmę ochroniarską  i monitoring. Pytanie nr 18: Czy na terenie Szpitala znajdują się miejsca, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie ? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich miejsc. Pytanie nr 19: Czy na terenie Szpitala są miejsca zagrożone wybuchem? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest zewnętrzny zbiornik tlenu skroplonego z wyposażeniem odgromowym. Pytanie nr 20: Czy Szpital posiada system kontroli nad robotami niebezpiecznymi pożarowo? Odpowiedź: TAK (obecnie nie prowadzi się i nie planuje prac niebezpiecznych pożarowo). Pytanie nr 21: Czy w Szpitalu są wyznaczone miejsca do palenia tytoniu i  jak są zabezpieczone? Odpowiedź: NIE (obowiązuje zakaz palenia tytoniu). Pytanie nr 22: Klauzula rozliczenia składek- wnioskujemy o zmianę treści na: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego.” Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli na przytoczoną powyżej. Pytanie nr 23: Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego medycznego stacjonarnego o łącznej wartości (zgodnie z SIWZ str. 19) 1.783.215,10 zł. Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza wykaz poniżej. TABELA W PLIKU DO POBRANIA 2. ZESTAW  -  Zadania I: Pytanie nr 1: W związku z przetargiem na ubezpieczenie Szpitala wnioskujemy o zastosowanie w umowie ubezpieczenia następujących klauzul dot. ubezpieczenia lamp i endoskopów: Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk : Strony uzgadniają niniejszym, że - z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń z niniejszej umowy ubezpieczenia lub załączonych do niej klauzul - Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkód w lampach rentgenowskich według określonych niżej zasad: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody dotyczące lamp rozszerza się na wszystkie ryzyka, zgodnie z warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia. Odszkodowania za szkody wynikłe z pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone tak samo jak za wszystkie inne części ubezpieczonego przedmiotu. W przypadku szkód z innych przyczyn odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość zużycia urządzenia przed wystąpieniem szkody, zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań: TABELA W PLIKU DO POBRANIA Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: P x 100    . PG  x X  x  Y gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji. X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a)  - nowozakupione lampy na gwarancji producenta,  współczynnik 1; b)  - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego,         współczynnik 0,75; c)  - lampy nie posiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3. Y=        współczynnik likwidacyjny a - lampy rentgenowskie,  współczynnik 2; b - lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują - odpowiednio - indywidualne warunki udzielonej gwarancji. Klauzula ubezpieczenia endoskopów: Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że: 1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta; 2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty; 3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta; 4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w klauzul. 3. ZESTAW  -  Zadania I i Zadanie III: Pytanie nr 1: Proszę o informacje co się składa na wyposażenie medyczne (KŚT 8) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Czy jest to również sprzęt przenośny? Czy jest używany tylko w miejscu ubezpieczenia? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na wyposażenie medyczne składa się sprzęt stacjonarny medyczny i przenośny medyczny, używany jest w miejscu ubezpieczenia. Pytanie nr 2: Wnosimy o włączenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Pytanie nr 3: Czy klient planuje w okresie ubezpieczenia jakieś remonty, rozbudowy, przebudowy? Czego będą dotyczyć? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zawarta w zestawie pierwszym pod nr.6 Pytanie nr 4: Prosimy o informację o zabezpieczeniach p.poż, p. kradzieżowych, konstrukcji budynków, konstrukcji dachów, stropów, klatek schodowych w ubezpieczanych budynkach. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zwarta w zestawie pierwszym pod nr. 1 Pytanie nr 5: Jaki jest rok budowy budynków? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane są zawarte w siwz str. 44 –wykaz budynków. Pytanie nr 6: Jaki jest PML w ubezpieczeniu AR? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie dokładnie określić wartości PML. Pytanie nr 7: Czy są magazynowane środki łatwopalne, wybuchowe, gazy? Jakie? Gdzie? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że butle z gazami medycznymi: CO2, N2 O i tlen są magazynowane w pomieszczeniu budynku odrębnego od budynku głównego. Pytanie nr 8; Czy jest wyznaczone miejsce składowania mebli, łóżek, materacy? Gdzie? Jak zabezpieczone p.poż i p. kradzieżowo? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występują potrzeby magazynowania w/w przedmiotów. Pytanie nr 9; Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciw kradzieżowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,ale dopuszcza klauzulę następującej treści: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” Pytanie nr 10: Czy w związku z klauzulą miejsca ubezpieczenia zamawiający planuje zmieniać lokalizację mienia ubezpieczanego? Gdzie? Z jakiego powodu? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie może być przemieszczane w podanych lokalizacjach. Pytanie nr 11: Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzul: Klauzula  - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 20% wartości szkody, jednak nie mniejsza niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że: 1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), 2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem), 3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi; Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu), 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą. Klauzula  – Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że: 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany. 2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu. 3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z następującym: Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania Miesięcznie Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5% Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3% Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe 18 miesięcy 2,5% Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające 24 miesiące 2% Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,5% Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższych klauzul do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pytanie nr 12; Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 9 oraz 10 z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,ale dopuszcza klauzulę następującej treści: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” Pytanie nr 13: Prosimy o informację co było przyczyną szkód w 2012 roku Odpowiedź: Zamawiający informuje że ,odpowiedź znajduje się w pierwszym zestawie pod nr 9. Pytanie nr 14:Prosimy o opis szkód których dotyczą rezerwy. Czy zamawiający spodziewa się wypłaty czy zawieszenia szkody? Odpowiedź: Zamawiający informuje że ,odpowiedź znajduje się w pierwszym zestawie pod nr 9. Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie nieporuszone kwestie niniejszej specyfikacji regulują OWU wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, że umowa może zostać zawarta zgodnie z projektem ( zadanie I i II) umowy oddzielnie dla każdego zadania, a nie łącznie dla zadań I i II. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 4. ZESTAW  -  Zadania I: Pytanie nr 1: Proszę o informacje co się składa na wyposażenie medyczne (KŚT 8) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Czy jest to również sprzęt przenośny? Czy jest używany tylko w miejscu ubezpieczenia? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na wyposażenie medyczne składa się sprzęt stacjonarny medyczny i przenośny medyczny, używany jest w miejscu ubezpieczenia. Pytanie nr 2: Wnosimy o włączenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Pytanie nr 3: Czy klient planuje w okresie ubezpieczenia jakieś remonty, rozbudowy, przebudowy? Czego będą dotyczyć? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zawarta w pierwszym  zestawie  pod nr.6 Pytanie nr 4: Prosimy o informację o zabezpieczeniach p.poż, p. kradzieżowych, konstrukcji budynków, konstrukcji dachów, stropów, klatek schodowych w ubezpieczanych budynkach. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zwarta w zestawie pierwszym pod nr. 1 Pytanie nr 5: Jaki jest rok budowy budynków? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane są zawarte w siwz str. 44 –wykaz budynków. Pytanie nr 6: Jaki jest PML w ubezpieczeniu AR? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie dokładnie określić wartości PML. Pytanie nr 7: Czy są magazynowane środki łatwopalne, wybuchowe, gazy? Jakie? Gdzie? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zawarta w trzecim zestawie pod nr.7 Pytanie nr 8: Czy jest wyznaczone miejsce składowania mebli, łóżek, materacy? Gdzie? Jak zabezpieczone p.poż i p. kradzieżowo? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź jest zawarta w trzecim zestawie pod nr.8 Pytanie nr 9: Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciw kradzieżowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,ale dopuszcza klauzulę następującej treści: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” Pytanie nr 10: Czy w związku z klauzulą miejsca ubezpieczenia zamawiający planuje zmieniać lokalizację mienia ubezpieczanego? Gdzie? Z jakiego powodu? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie może być przemieszczane w podanych lokalizacjach. Pytanie nr 11: Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzul: Klauzula  - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 20% wartości szkody, jednak nie mniejsza niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że: 1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), 2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem), 3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi; Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu), 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą. Klauzula  – Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że: 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany. 2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu. 3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z następującym: Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania Miesięcznie Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5% Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3% Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe 18 miesięcy 2,5% Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające 24 miesiące 2% Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,5% Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższych klauzul do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pytanie nr 12: Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 9 oraz 10 z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,ale dopuszcza klauzulę następującej treści: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” Pytanie nr 13: Prosimy o informację co było przyczyną szkód w 2012 roku Odpowiedź: Zamawiający informuje że ,odpowiedź znajduje się w pierwszym zestawie pod nr 9. Pytanie nr 14: Prosimy o opis szkód których dotyczą rezerwy. Czy zamawiający spodziewa się wypłaty czy zawieszenia szkody? Odpowiedź: Zamawiający informuje że ,odpowiedź znajduje się w pierwszym zestawie pod nr 9. Pytanie nr 15: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie nieporuszone kwestie niniejszej specyfikacji regulują OWU wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, że umowa może zostać zawarta zgodnie z projektem ( zadanie I i II) umowy oddzielnie dla każdego zadania, a nie łącznie dla zadań I i II. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 5. ZESTAW  -  Zadania I: Pytanie nr 1: Czy w aktualnej i poprzednich umowa ubezpieczenia miała zastosowania klauzula szkód mechanicznych lub czy jej treść miała zastosowanie w zakresie ubezpieczenia. Jeśli tak z jakim limitem? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poprzedniej umowie ubezpieczenia miała zastosowanie klauzula szkód mechanicznych z tym samym limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 2: Czy sprzęt elektroniczny w tym medyczny  znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak – proszę o podanie rodzaju i  wartości? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) nie znajduje się poniżej poziomu gruntu. Pytanie nr 3: Klauzula warunków i taryf – prosimy o dodanie następującego zapisu: „Z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 kc”. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 4: Czy istnieje możliwość zastosowania franszyzy  redukcyjnej w klauzuli przepięciowej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. ZESTAW  -  Zadania I. Zadanie II i Zadanie III: Pytanie: Dla pkt. XX SIWZ – zamówienia uzupełniające – proszę o potwierdzenie, że zapis o zastosowaniu w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym nie dotyczą ubezpieczeń OC. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. I  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM. Pytanie nr 1: Zwracam się z uprzejmą prośbą o akceptację triggera los occurrence dla OC działalności pozamedycznej. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje. Pytanie nr 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego: - klauzuli wypowiedzenia umowy, - klauzuli prolongaty zapłaty składki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeniesienie tych klauzul do zakresu fakultatywnego. II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pytanie nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższej klauzuli: KLAUZULA REPREZENTANTÓW Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: 1)  Dyrektor SP ZOZ i jego zastępcy, 2 przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców, 3 w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów; 4 w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów; 5 w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 6 w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 7  w spółkach cywilnych – wspólników; 8 w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli reprezentantów na przytoczoną powyżej. Pytanie nr 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wniesienie zmiany do treści klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych pkt. 1 ppkt. 5 o treści: „koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż 100 000,00 PLN.: Na treść KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W  GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTUEKSPRESOWEGO Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: 10% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Pytanie nr 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z treści klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych punktu 1: - podpunktu 4, o treści - zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż 100 000,00 PLN; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4: Ubezpieczenie sprzętu medycznego wnioskowane jest w SIWZ w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, zakres rozszerzony o szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, umyślne spowodowanie szkody, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie. Jest to zakres ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie przedmiotu ubezpieczenia całego sprzętu elektronicznego medycznego (Zestawienie – wyposażenie medyczne KST 8 Załącznik 8 str. 45-51 SIWZ) do ubezpieczenia w sprzęcie elektronicznym od wszystkich ryzyk z zastosowaniem klauzul o które wnosimy w pytaniach dla sprzętu elektronicznego lub zgodę na usunięcie wyżej przytoczonych ryzyk i zastosowanie zakresu zgodnego z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia z włączeniem klauzul sprzętu elektronicznego: Klauzula 121/1, Klauzula 126, Klauzula 135. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wyżej wymienionych ryzyk i zastosowanie zakresu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia z włączeniem klauzul sprzętu elektronicznego: Klauzula 121/1, Klauzula 126, Klauzula 135. Pytanie nr 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód, które zostały wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, umyślne spowodowanie szkody, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wyżej wymienionych ryzyk. Pytanie nr 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na podwyższenie fr. redukcyjnej do 500 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego: - klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych, - klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,ale dopuszcza klauzulę następującej treści: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” Pytanie nr 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższej klauzuli: KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 100.000,00 zł. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje. Pytanie nr 9: Zawracam się z uprzejmą prośba o wykreślenie klauzuli miejsca ubezpieczenia z SIWZ, lub o wprowadzenie treści poniższej klauzuli w tym zakresie: KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIE NAZWANYCH LOKALIZACJI Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 100.000,00 zł na jedno zdarzenie i 500.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli miejsca ubezpieczenia, jednak dopuszcza wprowadzenie klauzuli udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji.. Pytanie nr 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższej klauzuli w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: Ubezpieczyciel nie obejmuje ubezpieczeniem szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższą klauzulę. Pytanie nr 11: Proszę o przesłanie wykazu wyposażenia medycznego KŚT 8 na kwotę 7.261.647,88 zł. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz zostanie przekazany po zakończeniu przetargu. III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Pytanie nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższych klauzul: KLAUZULA REPREZENTANTÓW Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: 1) Dyrektor SP ZOZ i jego zastępcy, 2 w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców, 3 w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów; 4 w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów; 5 w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 6 w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 7 w spółkach cywilnych – wspólników; 8 w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia. Klauzula  - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). Tabela nr 1 TABELA W PLIKU DO POBRANIA Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: P       x        100 PG  x  X  x  Y gdzie: P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta  współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji         współczynnik 0,75; c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: Y  =    współczynnik likwidacyjny
 1. a)  lampy rentgenowskie                                                                 współczynnik    2 b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie                                      współczynnik    3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. Klauzula  - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia Klauzula  - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. Klauzula  - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe klauzule. Pytanie nr 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu dotyczącego udziału własnego z treści: „Zamawiający dopuszcza przedstawienie propozycji ubezpieczenia z zastosowaniem wyłącznie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie więcej niż 500,00 PLN” Na treść „Zamawiający dopuszcza przedstawienie propozycji ubezpieczenia z zastosowaniem wyłącznie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN”. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego: - klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych, - klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ,ale dopuszcza klauzulę następującej treści: Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” Pytanie nr 4: Proszę o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego medycznego na kwotę 1.783.215,10 zł. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz znajduje się przy odpowiedziach pierwszych pod nr 23. Ubezpieczenia komunikacyjne. Pytanie nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie w ubezpieczeniu Auto casco franszyzy integralnej w wysokości 1% sumy ubezpieczania nie mniej jednak niż 500 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ubezpieczenie Assistance. Pytanie nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie postanowień dodatkowych w treści: „dla pojazdów sanitarnych i ambulansów wprowadza się następujące postanowienie dodatkowe precyzujące, że za ubezpieczonego pasażera nie uważa się osoby, która nie należy do ekipy ratunkowej (medycznej) udzielającej pomocy lub realizującej transport medyczny, lub osoby która jest transportowana ubezpieczonym pojazdem, tj. chorego, rannego, reanimowanego, któremu udzielana jest pomoc medyczna, ratunkowa.” Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższego zapisu. 7. ZESTAW  -  Zadanie I i Zadanie II : OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ. Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą będzie miała zastosowanie wyłącznie klauzula informacyjna. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. A. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM. B. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie czy klauzule obligatoryjne mają mieć zastosowanie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem i do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 2: Dla klauzuli przelewu bankowego prosimy o potwierdzenie, że przelew bankowy ma być na właściwy rachunek wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 3: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH są wyłączone z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o akceptację poniższej klauzuli w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Klauzula Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższą klauzulę. Pytanie nr 5:  Zwracamy się z prośbą o akceptację poniższej klauzuli w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. Wyłącza się z zakresu odpowiedzialności szkody: powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków, powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia, powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy , jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego, powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść powyższych zapisów. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Pytanie nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższej klauzuli: KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD           STŁUCZENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, -  powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Limit odpowiedzialności: 2.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższej klauzuli. W załączeniu Plan Sytuacyjny SPZZOZ w Wyszkowie. Jednocześnie zgodnie z § 38 Zamawiający przedłużył termin składania ofert (jak w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia-Numer ogłoszenia w BZP: 318632-2013;data zamieszczenia: 07.08.2013) - oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 14/08/2013  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 14/08/2013 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . DO POBRANIA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA, TABELE i PLAN SYTUACYJNY Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 292848-2013 z dnia 2013-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na następujące części (trzy zadania) Zadanie I A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich... Termin składania ofert: 2013-08-09
Numer ogłoszenia: 318632 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 292848 - 2013 data 24.07.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4.. W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji edukacji Narodowej 1, w budynku administracyjnym w pok. nr 3.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji edukacji Narodowej 1, w budynku administracyjnym w pok. nr 3.. Wyszków, 24.07.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyszków: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 292848-2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 Materiały do pobrania.