SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 02/09/2013 r. DEZ/P/341/ZP- 25/2013 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.709) w przedmiocie: Udzielenie kredytu lub pożyczki na bieżącą działalność SPZZOZ w  Wyszkowie – spłata  zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 000 000 zł dla SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
 • oferty nr 3 złożonej przez Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa- cena brutto 209.121,64 zł.
Uzasadnienie. W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 10/09/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. AxelPro Sp. KA ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań- cena brutto 330.421,52 zł- 63,29 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. M.W. Trade SA ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław- cena brutto 362.520,07 zł- 57,69 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa- cena brutto 209.121,64 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. Magellan SA ul. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź- cena brutto 339.130,88 zł- 61,66 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków,dn.22.08.2013r DEZ/P/3410/108/2013/TG ZP-25/2013 ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na bieżącą działalność– spłata zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 000 000 zł. (słownie : dwa miliony złotych) DEZ-P-341-ZP-25-2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 326372 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  Numer ogłoszenia w BZP: 332162 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2010r. Nr  113,  poz. 759   ze  zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Odpowiedzi pogrupowane są w sześciu zestawach I do VII. Materiały do pobrania Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 326372-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na bieżącą działalność- spłata zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 000 000 zł. (słownie : dwa miliony złotych). a) Okres spłaty kredytu lub pożyczki wynoszący 36... Termin składania ofert: 2013-08-21 Numer ogłoszenia: 336544 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326372 - 2013 data 13.08.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1,07-200 Wyszków, w pokoju nr 3(kancelaria) w budynku administracyjnym...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1,07-200 Wyszków, w pokoju nr 3(kancelaria) w budynku administracyjnym..
  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 326372-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na bieżącą działalność- spłata zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 000 000 zł. (słownie : dwa miliony złotych). a) Okres spłaty kredytu lub pożyczki wynoszący 36... Termin składania ofert: 2013-08-21 Numer ogłoszenia: 332162 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326372 - 2013 data 13.08.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1,07-200 Wyszków, w pokoju nr 3(kancelaria) w budynku administracyjnym...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1,07-200 Wyszków, w pokoju nr 3(kancelaria) w budynku administracyjnym..
Wyszków, 13.08.2013r   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyszków: Udzielenie kredytu lub pożyczki na bieżącą działalność - spłata zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Oznaczenie procedury: DEZ/P/341/ZP-25/2013 Numer ogłoszenia: 326372-2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 Materiały do pobrania.