SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 13/09/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 30/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  • wyboru oferty nr 1: KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno- cena brutto 38.799 zł.
Uzasadnienie. W niniejszym przetargu złożono jedną ofertę, której cena mieści się wkwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 16/09/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno- cena brutto 38.799 zł - 100 pkt zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 11/09/2013
DEZ/P/341/ZP- 30/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Dotyczy: Załącznik 2/1: Opis przedmiotu zamówienia  – Lampa bezcieniowa mobilna Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę bezcieniową LED o wartości współczynnika Ra=94 przy jednoczesnej żywotności diod LED 50000 godz. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę bezcieniową LED posiadającą odejmowany uchwyt sterylny i specjalnie wyprofilowaną obudowę czaszy posiadającą 2 uchwyty tzw. brudne do pozycjonowania czaszy lampy okalające ok 50% czaszy? Takie  rozwiązanie jest w pełni równoważne z wymaganym przez zamawiającego a do tego znacznie ułatwiają czyszczenie czaszy lampy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę bezcieniową LED nieposiadającą oddzielnego certyfikatu potwierdzającego zgodność lampy z systemem dezynfekcji powietrza opartym o jonizację katalityczną? Procedura dezynfekcji lampy jest opisana w instrukcji obsługi a obudowa lampy jest odporna na większość środków stosowanych do dezynfekcji urządzeń medycznych i promieniowanie UV. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy: Załącznik 2/1: Opis przedmiotu zamówienia  – Lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę bezcieniową LED o wartości współczynnika Ra=94 przy jednoczesnej żywotności diod LED 50000 godz. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę bezcieniową LED posiadającą odejmowany uchwyt sterylny i specjalnie wyprofilowaną obudowę czaszy posiadającą 2 uchwyty tzw. brudne do pozycjonowania czaszy lampy okalające ok 50% czaszy? Takie  rozwiązanie jest w pełni równoważne z wymaganym przez zamawiającego a do tego znacznie ułatwiają czyszczenie czaszy lampy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości lampę bezcieniową LED nieposiadającą oddzielnego certyfikatu potwierdzającego zgodność lampy z systemem dezynfekcji powietrza opartym o jonizację katalityczną? Procedura dezynfekcji lampy jest opisana w instrukcji obsługi a obudowa lampy jest odporna na większość środków stosowanych do dezynfekcji urządzeń medycznych i promieniowanie UV. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie konstrukcji, typu i nośności stropu w miejscu, w którym ma być zainstalowana lampa. Prosimy również o określenie wysokości stropu właściwego i sufitu podwieszanego (wraz z rodzajem sufitu i możliwością demontażu jego elementów), oraz informacji na temat podłączenia elektrycznego (czy istnieje gotowe przyłącze elektryczne, jakiego jest typu, czy i jak ma być realizowane zasilanie awaryjne: UPS czy niezależna linia od zespołu baterii 12/24V)? Odpowiedź: Instalacja lampy nastąpi w miejscu obecnie zainstalowanej lampy sufitowej podlegającej wymianie. Instalacja elektryczna i zasilenie awaryjne o odpowiedniej mocy jest doprowadzone do punktu montażu. Wysokość pomieszczenia 3,10 cm. Więcej szczegółów technicznych w trakcie realizacji zamówienia lub w ramach oględzin miejsca montażu. Dotyczy: Umowa Pytanie 8: Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 6 tygodni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Czy Zamawiający zmieni zapis: „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki” na „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy: WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA Pytanie 10: Czy w przypadku konieczności importu części w celu naprawy lampy, Zamawiający wydłuży czas maksymalnego usunięcia naprawy do 10 dni roboczych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy: Zał. Nr 2/1: Lampa bezcieniowa mobilna-1 kpl Pytanie 11:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną w kształcie wieloboku na bazie trójkąta o wymiarach zewnętrznych 34x 30 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną z płynną regulacją natężenia oświetlenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną wyposażoną tylko w uchwyt sterylny ? Kształt oraz wymiary czaszy lampy pozwalają na swobodne jej pozycjonowanie za pomocą tylko uchwytu sterylnego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 14:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną z regulacją natężenia, włączanie/wyłączanie lampy z dwóch różnych miejsc znajdujących się przy czaszy lampy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną z kątem obrotu czaszy lampy 1800 w płaszczyźnie poziomej oraz 3600 w miejscu mocowania czaszy lampy z ramieniem uchylnym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa – 1 kpl. Pytanie 16:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną w kształcie (dla każdej czaszy) wieloboku na bazie trójkąta o wymiarach zewnętrznych 34x 30 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną z płynną regulacją natężenia oświetlenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (dla każdej czaszy) ? Kształt oraz wymiary czaszy lampy pozwalają na swobodne jej pozycjonowanie za pomocą tylko uchwytu sterylnego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną z regulacją (dla każdej czaszy) natężenia, włączanie/wyłączanie lampy z dwóch różnych miejsc znajdujących się przy czaszy lampy ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową mobilną z kątem obrotu czaszy lampy 1800 w płaszczyźnie poziomej oraz 3600 w miejsccu mocowania czaszy lampy z ramieniem uchylnym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Lampa bezcieniowa mobilna - 1 kpl. Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy kopuły 58,5 cm? Większa średnica kopuły wynika z ilości diód (min. 60 sztuk) dzięki czemu uzyskuje się lepsze parametry świetlne. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia, włączaniem i wyłączaniem za pomocą przycisków umieszczonych przy centralnym uchwycie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej  4400 K? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez brudnego relingu? Sterowanie położeniem czaszy odbywa się za pomocą centralnego uchwytu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę dopuszczoną do użytkowania na terenie Polski co potwierdzone jest deklaracją zgodności, certyfikatem CE, lub zgłoszeniem rejestru wyrobów medycznych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa, - 1 kpl. Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy kopuły 58,5 cm? Większa średnica kopuły wynika z ilości diód (min. 60 sztuk) dzięki czemu uzyskuje się lepsze parametry świetlne. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia, włączaniem i wyłączaniem za pomocą przycisków umieszczonych przy centralnym uchwycie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej  4400 K? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania lampę bez brudnego relingu? Sterowanie położeniem czaszy odbywa się za pomocą centralnego uchwytu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę dopuszczoną do użytkowania na terenie Polski co potwierdzone jest deklaracją zgodności, certyfikatem CE, lub zgłoszeniem rejestru wyrobów medycznych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Lampa bezcieniowa mobilna : proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie lampy: Pytanie 31: poz. 8: średnica kopuły 21 cm Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 32: poz. 10: natężenie światła lampy w odl. 1 m od czoła lampy = 50 000 lux Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 33: poz. 12: regulacja natężenia światła płynna Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 34: poz. 13: regulacja natęzenia za pomocą panelu ściennego sterowanego pilotem Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 35: poz. 17: wyposażonej w uchwyt sterylny, bez relingu brudnego Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 36: przy pozostałych parametrach bez zmian Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy  - lampa bezcieniowa mobilna – 1 kpl. Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę wyposażoną w białe diody LED stanowiące 85% ogólnej liczby diod oraz diody o barwie czerwonej dopełniające ogólną liczbę diod do 100% zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego, o parametrach zbliżonych do światła dziennego, umożliwiające regulację temperatury barwowej dla osiągnięcia optymalnych warunków pracy? Oferowane rozwiązanie zapewnia możliwość regulowania temperatury barwowej w szerokim zakresie, pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla chirurga. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę o natężeniu wynoszącym 50 000 Lux z odległości 1 m? Oferowany parametr jest w zupełności wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności lampy, gwarantując uzyskanie światła o jednolitym wysokim natężeniu równomiernie dystrybuowanym na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 39: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę, w której regulacja natężenia światła odbywa się płynnie w zakresie od 5 do 100% przy użyciu pokrętła zlokalizowanego na czaszy lampy, które służy również do włączania i wyłączania lampy? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność lampy i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 40: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra ≥ 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się  bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową posiadającą regulowaną średnicę plamy świetlnej w zakresie 180 – 360 mm? Oferowane parametry są korzystniejsze od wymaganych, jako że pozwalają na oświetlenie znacznie większego pola operacyjnego oraz indywidualne dostosowanie jego wielkości na potrzeby przeprowadzanego zabiegu. Ponadto szeroki zakres regulacji plamy świetlnej oraz jednorodny strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach, wpływa na dużą funkcjonalność lampy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 42: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę wyposażoną w uchwyt sterylny zlokalizowany przy kopule lampy, jednak bez tzw.relingów brudnych? Oferowane rozwiązanie gwarantuje szybkie i precyzyjne ustawienie lampy podczas zabiegu, jednocześnie ułatwiając czyszczenie i dezynfekcję, jest zatem w zupełności wystarczające. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy  - lampa bezcieniowa mobilna – 1 kpl. Pytanie 43: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę wyposażoną w diody zapewniające białe światło w polu operacyjnym, o barwie białej stanowiące ok. 85% ogólnej liczby diod oraz diody o barwie czerwonej dopełniające ogólną liczbę diod do 100%? Oferowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie znakomitego oświetlenia pola roboczego o barwie zbliżonej do barwy światła słonecznego oraz możliwość regulowania temperatury barwowej w szerokim zakresie, co pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla chirurga, nie powoduje natomiast powstawania efektu tęczy charakterystycznego dla lamp o wielobarwnych źródłach światła. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 44: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę wyposażoną w czaszę o średnicy wynoszącej 50cm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności lampy, ponadto oferowana lampa posiada ultracienką i kompaktową budowę czaszy co zapewnia jej lekkość oraz łatwość przemieszczania. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 45: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra ≥ 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się  bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 46: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową posiadającą regulowaną średnicę plamy świetlnej w zakresie 140 – 310 mm? Oferowane parametry są korzystniejsze od wymaganych, jako że pozwalają na oświetlenie znacznie większego pola operacyjnego oraz indywidualne dostosowanie jego wielkości na potrzeby przeprowadzanego zabiegu. Ponadto szeroki zakres regulacji plamy świetlnej oraz jednorodny strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach, wpływa na dużą funkcjonalność lampy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 47: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę wyposażoną w uchwyt sterylizowany umieszczony w centralnej części oprawy, jednak bez dodatkowych relingów brudnych? Oferowane rozwiązanie, z uwagi na ultra cienką kompaktową budowę czaszy umożliwiającą lekkie i łatwe manewrowanie, jest w zupełności wystarczające. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy  - lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa – 1 kpl. Pytanie 48: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę dwuczaszową wyposażoną w diody zapewniające białe światło w polu operacyjnym, o barwie białej stanowiące ok. 85% ogólnej liczby diod oraz diody o barwie czerwonej dopełniające ogólną liczbę diod do 100%? Oferowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie znakomitego oświetlenia pola roboczego o barwie zbliżonej do barwy światła słonecznego oraz możliwość regulowania temperatury barwowej w szerokim zakresie, co pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla chirurga, nie powoduje natomiast powstawania efektu tęczy charakterystycznego dla lamp o wielobarwnych źródłach światła. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 49: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę wyposażoną w czaszę o średnicy wynoszącej 50cm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności lampy, ponadto oferowana lampa posiada ultracienką i kompaktową budowę czaszy co zapewnia jej lekkość oraz łatwość przemieszczania. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95 ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra ≥ 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się  bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 51: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową posiadającą regulowaną średnicę plamy świetlnej w zakresie 140 – 310 mm ? Oferowane parametry są korzystniejsze od wymaganych, jako że pozwalają na oświetlenie znacznie większego pola operacyjnego oraz indywidualne dostosowanie jego wielkości na potrzeby przeprowadzanego zabiegu. Ponadto szeroki zakres regulacji plamy świetlnej oraz jednorodny strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach, wpływa na dużą funkcjonalność lampy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 52: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę wyposażoną w uchwyt sterylizowany umieszczony w centralnej części oprawy, jednak bez dodatkowych relingów brudnych? Oferowane rozwiązanie, z uwagi na ultra cienką kompaktową budowę czaszy umożliwiającą lekkie i łatwe manewrowanie, jest w zupełności wystarczające. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 53: Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga do zaoferowania lampy sufitowej bardzo prosimy o określenie rodzaj stropu oraz o podanie odległości stropu od podłogi jak i  odległości pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym. Odpowiedź: Instalacja lampy nastąpi w miejscu obecnie zainstalowanej lampy sufitowej podlegającej wymianie. Instalacja elektryczna i zasilenie awaryjne o odpowiedniej mocy jest doprowadzone do punktu montażu. Wysokość pomieszczenia 3,10 cm. Więcej szczegółów technicznych w trakcie realizacji zamówienia lub w ramach oględzin miejsca montażu. Dotyczy obu lamp. Pytanie 54: Czy Zamawiający nie dokonał omyłki opisując identyczną specyfikację dla lampy jednoczaszowej mobilnej jak i dwuczaszowej sufitowej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 55: Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w 3 stopniach? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 56: Czy Zamawiający dopuści lampę ze współczynnikiem oddawania barw CRI = 95? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 57: Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny oraz reling brudny spełniający również funkcję ostatniego przegubu bez konieczności okalania 60% obwodu czaszy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 58: Czy Zamawiający może wyjaśnić czym jest Certyfikat potwierdzający zgodność lampy z systemem dezynfekcji powietrza opartym o jonizację katalityczną i która jednostka notyfikująca taki certyfikat wystawia? Obecnie obowiązujące polskim i europejskim prawem certyfikaty gwarantują pełną możliwość pracy urządzeń medycznych w każdym środowisku szpitalnym i wymaganie powyższego certyfikatu nie jest wymuszone żadnym prawem a jedynie próbą wykluczenia innych oferentów w związku z tym prosimy o dopuszczenie oświadczenia producenta potwierdzającą taką zgodność. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat wystawiony przez producenta systemów dezynfekcji powietrza opartych o jonizację katalityczną. Dotyczy przedmiotu zamówienia – dokumenty ,warunki serwisowe Pytanie 59: Ad pkt 7 tabel parametrów technicznych Czy Zamawiający zmieni wymagania w zakresie maksymalnego czasu usuwania awarii na 5 dni roboczych lub 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy? Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 60: Ad pkt 13 tabel parametrów technicznych Czy Zamawiający uzna za wystarczającą autoryzację producenta, z której treści wynika, iż Wykonawca jest upoważniony do składania ofert, realizacji dostaw, instalacji, uruchamiania i świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych w odniesieniu do przedmiotu umowy? Odpowiedź: Tak. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ Pytanie 61: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. Odpowiedź: Tak. Pytanie 62: Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów nowej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) i wykreślenie wymogu dołączenia do ofert i dostawy „wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE”. Zgodnie z w/w ustawą jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 63: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni. W przypadku tak specjalistycznego sprzętu jak przedmiot zamówienia, proces produkcji wyrobu pod konkretne wymogi Klienta trwa ok. 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia w fabryce producenta, które jest składane w momencie podpisania umowy z Klientem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 64: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 65: Ad par. 4 ust. 3 wzoru umowy- Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 66: Ad par. 4 ust. 5 wzoru umowy- Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 67: Ad par. 5 ust. 3 wzoru umowy- Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:  „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 68: Ad par. 6 ust. 1 wzoru umowy- Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:Zamawiający ma prawo do składania reklamacji, w postaci zgłoszeń awarii do serwisu, w całym okresie trwania gwarancji na dostarczone urządzenie. Po zakończeniu okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania z autoryzowanym serwisem umowy na świadczenie odpłatnych usług pogwarancyjnych. Obecny zapis jest niejasny, ponadto żądanie możliwości składania reklamacji po okresie trwania gwarancji, przez bliżej nieokreślony czas („okres ważności urządzenia”) jest dla Wykonawcy nieakceptowalne z punktu widzenia ogólnie przyjętych zasad prowadzenia działalności handlowej. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 69: Ad par. 7 ust. 4- Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 70: Ad par. 8 ust. 1f- Prosimy o dopisanie zastrzeżenia: (…), przy czym zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 71: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 5 wzoru mowy na: „Czas trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 72: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 8 na: „Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji, ale nie krócej niż do końca trwania gwarancji całego urządzenia”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 13/09/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13/09/2013 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, 05.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 359006 - 2013;  data zamieszczenia: 05.09.2013 Materiały do pobrania.