SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 10.10.2013 r. DEZ/P/3410/129/2013/TG ZP-28/2013 INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ZADANIA „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ” w tym: Zadanie nr 1 - wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala oraz Zadanie nr 2 - zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-28/2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 386562 – 2013, data zam. 24.09.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  dokonał:
 1. unieważnienia postępowania w zakresie Zadania nr 1 na podstawie   art.  93   ust.  1. pkt. 1)  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) ponieważ nie złożono żadnej oferty.
 2. unieważnienia postępowania w zakresie Zadania nr 2 na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4) ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w powyższym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę RS Technika Ireneusz Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka dla Zadania 2 – cena brutto 168 510.00 zł.- postępowanie unieważnione. mgr Cecylia Domżała Dyrektor Wyszków, dnia 07.10.2013 r. DEZ/P/3410/127/2013/TG ZP-28/2013 ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE ZADANIA „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ” obejmującego: Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala oraz Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-28/2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 386562 – 2013, data zam. 24.09.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. PYTANIE DO ZADANIA NR 1: WYMIANA NA NOWY DŹWIGU SZPITALNEGO O NR EWIDENCYJNYM  3127068060 W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA PYTANIE 1: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 10.01.2014 roku. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji do 10.01.2014 r. ponieważ byłoby to równoznaczne z koniecznością unieważnienia postępowania z powodu braku środków finansowych. Zadanie jest finansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II w obszarze B. i musi być rozliczone najpóźniej do dnia 16 grudnia 2013 r. po przedstawieniu przez Zamawiającego faktur oraz Protokółu Odbioru Końcowego Robót wraz z Protokołem Dopuszczenia Urządzeń Dźwigowych do Eksploatacji. SPZZOZ w Wyszkowie może sfinansować zadanie tylko z udziałem dofinansowania z PFRON, które wygasa w 2013 r. i nie może być przeniesione na rok następny. PYTANIA DO ZADANIE NR 2: ZAMONTOWANIE DWUPRZYSTANKOWEGO, ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU OSOBOWEGO (PLATFORMY PIONOWEJ), PRZY BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA, DLA ZAKŁADU REHABILITACJI  LECZNICZEJ. PYTANIE 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie platformy o prędkości podnoszenia 0,15 m/s? ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza prędkość zgodnie z SIWZ, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym określono prędkość w następujących zakresach: „Nominalna prędkość jazdy: 1,0 m/s (maksymalnie do 2,0 m/s) dla dźwigu szpitalnego i do 0,63 m/s dla dźwigu 2-u przystankowego”. Nadmieniamy, że dźwig musi być zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych. PYTANIE 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni od podpisania umowy,  ponieważ  tyle czasy jest potrzebne na wyprodukowanie urządzenia.  Pragnę nadmienić, że wszystkie urządzenia są produkowane pod konkretny obiekt i nie ma możliwości zastosowania wcześniej wyprodukowanego urządzenia. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji do 12 tygodni od podpisania umowy, ponieważ byłoby to równoznaczne z koniecznością unieważnienia postępowania z powodu braku środków finansowych. Zadanie jest finansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II w obszarze B. i musi być rozliczone najpóźniej do dnia 16 grudnia 2013 r. po przedstawieniu przez Zamawiającego faktur oraz Protokółu Odbioru Końcowego Robót wraz z Protokołem Dopuszczenia Urządzeń Dźwigowych do Eksploatacji. SPZZOZ w Wyszkowie może sfinansować zadanie tylko z udziałem dofinansowania z PFRON, które wygasa w 2013 r. i nie może być przeniesione na rok następny. PYTANIE 3: Czy Zamawiający może udostępnić więcej rysunków dot. urządzenia? ODPOWIEDŹ: Rysunki zostały udostępnione w załączniku nr 1 do SIWZ(Program Funkcjonalnie Użytkowy i rysunki). Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 10/10/2013  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 10/10/2013 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . mgr Agnieszka Ogonowska Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Wyszków, dnia 27.09.2013 r. ZP-28/2013 DEZ/P/3410/124/2013/TG ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE ZADANIA „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ” obejmującego: Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala oraz Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-28/2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 386562 – 2013, data zam. 24.09.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. PYTANIE 1: Wymagają Państwo realizacji przedmiotu umowy do dnia 09.12.2013 r., oferty należy złożyć do dnia 10.10.2013 r., ważność oferty to 30 dni, umowa zostanie podpisana najszybciej w ciągu 5 dni licząc od dnia podjęcia decyzji o wyborze oferenta – w wariancie pesymistycznym do dnia 15.11.2013 r. Wykonawcy pozostaje zatem niecały miesiąc na produkcję, kompletację, wykonanie projektu, demontaż starej windy, montaż nowej, odbiory dźwigu przez UDT. Cały proces trwa minimum 3 miesiące. Pragniemy zaznaczyć, iż takie określenie terminu realizacji stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 7 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie – wprowadzony wymóg w sposób oczywisty utrudnia dostęp do przetargu Wykonawcom którzy nie wiedzieli wcześniej o planowanym postępowaniu i nie rozpoczęli odpowiednio wcześniej procesów wyszczególnionych powyżej. Ustawowo, Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni na odbiór dźwigu od chwili zgłoszenia swojej gotowości co w sposób jednoznaczny potwierdza nasze obawy o terminowość wykonania zamówienia i sprzeczność z przepisami. Jeśli Zamawiający ma do rozdysponowania przyjęte fundusze do końca roku, prosimy o: - wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 15.02.2014 r. przy czym dostawa materiałów na obiekt powinna nastąpić do dnia 23.12.2013 – w ten sposób Wykonawca będzie mógł zafakturować Zamawiającego kwotą ~90% wartości kontraktu rokiem 2013 za dostarczony materiał podlegający montażowi z początkiem roku. Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do naszych pytań. Wierzymy, że pozwoli to na stworzenie korzystnej oferty dla obydwu stron. Dobrze wykonany dźwig jest wieloletnią wizytówką i rekomendacją dla Wykonawcy, dlatego nasze pytania mają na celu pełne usatysfakcjonowanie Zamawiającego i wyeliminowanie potencjalnych nieporozumień. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji do 15.02.2014 r. ponieważ byłoby to równoznaczne z koniecznością unieważnienia postępowania z powodu braku środków finansowych. Zadanie jest finansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II w obszarze B. i musi być rozliczone najpóźniej do dnia 16 grudnia 2013 r. po przedstawieniu przez Zamawiającego faktur oraz Protokółu Odbioru Końcowego Robót wraz z Protokołem Dopuszczenia Urządzeń Dźwigowych do Eksploatacji. Nie ma żadnych możliwości przeniesienia finansowania zadania poza termin określony w  Umowie o dofinansowanie, która została podpisana w dniu 13 września 2013 r.  i wcześniej zarówno Zamawiający, jak i nikt inny nie mógł mieć informacji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji i terminach.  Natychmiast po uzyskaniu dofinansowania Zamawiający opracował odpowiednią Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosił przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego w dniu 24.09.2013 r. jednocześnie powiadamiając o tym, zgodnie z art.40 ust 5c) Ustawy Pzp, siedmiu znanych dostawców urządzeń dźwigowych.  Zdajemy sobie sprawę z napiętych terminów, jednak naszym zdaniem zadanie jest możliwe do zrealizowania. Wybór oferty i podpisanie umowy może nastąpić do 17 października 2013 r. i wtedy pozostaje około ośmiu tygodni na realizację zadania. Nadmieniamy, że Zamawiający nie miał i nie ma żadnych „funduszy do rozdysponowania”, a może jedynie otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON po wykonaniu zadania i przedłożeniu faktur oraz Protokółu Odbioru Końcowego Robót wraz z Protokołem Dopuszczenia Urządzeń Dźwigowych do Eksploatacji. Realność wykonania zadania w podanym terminie muszą określić Wykonawcy biorąc pod uwagę także to, że SPZZOZ w Wyszkowie może sfinansować zadanie tylko z udziałem dofinansowania z PFRON, które wygasa w 2013 r. i nie może być przeniesione na rok następny. Jednocześnie kategorycznie odrzucamy wszelkie insynuacje o naruszeniu zasady uczciwej konkurencji. Tak późne przyznanie dofinansowania wynika z przyczyn leżących poza SPZZOZ w Wyszkowie. W przypadku braku ofert przetarg zostanie unieważniony, a zadanie to, w dającej się przewidzieć perspektywie, nie będzie realizowane z powodu braku możliwości sfinansowania. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 10/10/2013  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 10/10/2013 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . mgr Agnieszka Ogonowska Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Wyszków, dnia 24/09/2013 r.  WYKONANIE ZADANIA SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ oznaczenie sprawy w SPZZOZ w Wyszkowie: DEZ/P/341/ZP-28/2013 Numer ogłoszenia: 386562 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZADANIA SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ oznaczenie sprawy w SPZZOZ w Wyszkowie: DEZ/P/341/ZP-28/2013. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE ZADANIA:SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ, obejmującego: 1.1. Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) demontaż istniejącego dźwigu, b) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, c) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu, d) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 1.2. Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, b) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu. c) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 2. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej czteroletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym na wbudowane urządzenia i wyposażenie licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 2.1. konserwowania dźwigów w zakresie podstawowym w sposób ustalony Instrukcją Konserwacji i Przepisami o Budowie i Eksploatacji Elektrycznych Dźwigów Pionowych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń. 2.2. utrzymania dźwigów w stałym ruchu, dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych oraz usuwanie na bieżąco zauważonych nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę Wykonawca zobowiązany usunąć jest w ciągu najbliższych 8 godzin roboczych. Wykonawca zapewnia całodobowe pogotowie techniczne. 3. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II w obszarze B.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 45 ust. 2 u.p.z.p.) wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1. dla zadania nr 1 - 6 000,00 zł.; słownie: sześć tysięcy złotych. 2. dla zadania nr 2 - 3 000,00 zł.; słownie: trzy tysiące złotych. Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien je wpłacić na rachunek Zamawiającego w PKO SA Oddział Wyszków, nr rachunku: 62 1240 5631 1111 0010 4519 7908. Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty. Złożenie wadium w innej formie (przewidzianej w art. 45 ust. 6 u.p.z.p.) Wykonawca winien potwierdzić poprzez dołączenie do oferty odpowiedniego dokumentu (wymagany oryginał dokumentu). 2. Wykonawca może wnieść wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 u.p.z.p. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga aby była ona bezwarunkowa, tj. jej realizacja rozpoczyna się (w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 51 pkt. 1 do 3 u.p.z.p.) po złożeniu przez Zamawiającego wezwania do zapłaty u Gwaranta, bez żadnych dodatkowych czynności ze strony Zamawiającego. 4. Utrata wadium na rzecz Zamawiającego może nastąpić jeżeli zaistnieją okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 u.p.z.p. 5. Zwrot wniesionego wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złoży: 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, ewidencyjnych załączonych do oferty. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o        Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje główne usługi przez które zamawiający będzie rozumiał, wykonanie co najmniej dwóch zamówień których przedmiotem była dostawa wraz z montażem dźwigu towarowo-osobowego, lub osobowego, o wartości brutto co najmniej 100 000,00 zł.; w tym co najmniej jednego dźwigu o co najmniej dwóch przystankach, dla podmiotu leczniczego (np. szpital, przychodnia). Wykonawca złoży wypełniony wykaz - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Wykonawca wypełni załącznik nr 5 i złoży wymagane w SIWZ dokumenty. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. b) Jedną osobą która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia tj. co najmniej: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz jedna osoba która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu - załącznik nr 7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o        Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, kiedy wykaże, Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, kiedy wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę min 200 000,00 zł a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2174). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 z dołączonym opisem przedmiotu zamówienia dla oferowanego zadania wraz z wykazem części podlegających okresowej wymianie oraz kosztorys ofertowy.; 2. Załącznik nr 4 - informacja o przynależności lub nie do grupy kapitałowej; 3. Załącznik nr 8A i, lub nr 8B- wzór umowy pozwiadczony na każdej stronie; 4. Załącznik nr 9 - Formularz informacyjny o zespołach dzwigowych. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okreas gwarancji - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku: a) zmiany danych teleadresowych zapisanych w umowie, b) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. c) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. e) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na realizację zamówienia. f) w razie przekształcenia organizacyjno - prawnego którejkolwiek ze stron. Strona objęta przekształceniem przekaże prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy swemu następcy prawnemu 2. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa w ust.1, wymaga dla swej ważności, formy pisemnej oraz zgody obu stron, w postaci aneksu na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, budynek administracyjny pok. Nr 3 (kancelaria). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: WYKONANIE ZADANIA:SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ obejmującego: Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE ZADANIA:SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ obejmującego: 1. Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) demontaż istniejącego dźwigu, b) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, c) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu, d) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 2. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej czteroletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym na wbudowane urządzenia i wyposażenie licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 2.1. konserwowania dźwigów w zakresie podstawowym w sposób ustalony Instrukcją Konserwacji i Przepisami o Budowie i Eksploatacji Elektrycznych Dźwigów Pionowych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń. 2.2. utrzymania dźwigów w stałym ruchu, dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych oraz usuwanie na bieżąco zauważonych nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę Wykonawca zobowiązany usunąć jest w ciągu najbliższych 8 godzin roboczych. Wykonawca zapewnia całodobowe pogotowie techniczne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Okres gwarancji - 20
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYKONANIE ZADANIA:SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ obejmującego Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE ZADANIA:SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ obejmującego: 1. Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, b) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu. c) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 2. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej czteroletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym na wbudowane urządzenia i wyposażenie licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 2.1. konserwowania dźwigów w zakresie podstawowym w sposób ustalony Instrukcją Konserwacji i Przepisami o Budowie i Eksploatacji Elektrycznych Dźwigów Pionowych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń. 2.2. utrzymania dźwigów w stałym ruchu, dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych oraz usuwanie na bieżąco zauważonych nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę Wykonawca zobowiązany usunąć jest w ciągu najbliższych 8 godzin roboczych. Wykonawca zapewnia całodobowe pogotowie techniczne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
2. Okres gwarancji - 20 MATERIAŁY DO POBRANIA