SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 21/10/2013 r. DEZ/P/341/ZP- 33/2013 NFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. wyboru:
  1. oferty nr 2 dla pakietu nr 6: PROMEDICA Toruń Sp. z o.o. S. k., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń- pakiet nr 6 cena brutto 3.103,92 zł;
  2. oferty nr 3 dla pakietu nr 1 i 7: TZMO S.A. ul. Zółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń- pakiet nr 1 cena brutto 38.807,69 zł; pakiet nr 7 cena brutto 270.172,80 zł.
  3. oferty nr 5 dla pakietu nr 4: NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 4 cena brutto 65.743,90 zł;
  4. oferty nr 6 dla pakietu nr 2 i 3: PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- pakiet nr 2 cena brutto 52.539,84 zł; pakiet nr 3 cena brutto 21.654,66 zł;
Uzasadnienie wyboru W przedmiotowym przetargu w zakresie pakietu nr 6 została wybrana oferta ze względu na najniższą kwotę zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Zaś w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,7 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 5.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w zakresie pakietu nr 5 nie została złożona żadna oferta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 29/10/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa- pakiet nr 6 cena brutto 4.393,44 zł- 70,65 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. PROMEDICA Toruń Sp. z o.o. S. k., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń- pakiet nr 6 cena brutto 3.103,92 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. TZMO S.A. ul. Zółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń- pakiet nr 1 cena brutto 38.807,69 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 7 cena brutto 270.172,80 zł -  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. ZARYS Sp. z  o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 6 cena brutto 3.259,44 zł – 95,23 pkt w jedynym kryterium ceny.
 5. NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 4 cena brutto 65.743,90 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 6 cena brutto 4.131 zł – 75,14 pkt w jedynym kryterium ceny.
 6. PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- pakiet nr 2 cena brutto 52.539,84 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 3 cena brutto 21.654,66 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 397116-2013 z dnia 2013-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, wymienionych w pakietach nr 1 do nr 7 dla potrzeb Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnionego w załączniku nr 2, który stanowi szczegółową ofertę cenową. Szacunkowe... Termin składania ofert: 2013-10-09 Numer ogłoszenia: 405832 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 397116 - 2013 data 01.10.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w pokoju nr 3.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w pokoju nr 3. Wyszków, dnia 7/10/2013 r. DEZ/P/341/ZP- 33/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE nr procedury: DEZ/P/341/ZP-33/2013 W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 pozycja 1 gąbki żelatynowej  w rozmiarze 70x50x10 mm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 pozycja 2 gąbki żelatynowej  w rozmiarze 70x50x1 mm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wykonawca powinien dostarczyć po jednej próbce do każdej pozycji asortymentowej w każdym pakiecie czy tylko do wybranych pakietów? W sytuacji gdy obowiązek dostarczenia próbek dotyczy tylko wybranych pakietów prosimy o wskazanie, które to pakiety. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4: Czy Zamawiający w § 9 ustęp 1 litera c zastąpi słowa „wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 5: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 3 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w szczegółowej ofercie cenowej. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w Pakiecie  nr ........, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, pod warunkiem, że  niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pakiet 7, poz.25 Pytanie 5: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 25 z ww. pakietu. Wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu pozwoli na złożenie ofert  większej ilości wykonawców, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej cenowo oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 6: Prosimy o odstąpienie od wymogu próbek ligniny gdyż w przypadku tej pozycji 1 szt jest to paczka o wadze 5 kg. Prosimy o dopuszczenie próbki wzorcowej w postaci 10-15 płatów ligniny. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 7: Do wymagań Zamawiającego: Z uwagi na wysoki koszt próbek prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby w przypadku wystąpienia w pakiecie kilku rozmiarów tego samego asortymentu i tego samego producenta można było załączyć jedną próbkę oferowanego produktu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie jednej próbki oferowanego produktu w przypadku wystąpienia w pakiecie kilku rozmiarów tego samego asortymentu i tego samego producenta. Pytanie 8: Pytanie do projektu umowy: § 9 ust. 1 c) : Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu umowy w § 9 w sposób następujący: Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 2. Pytanie 9: Pozycja 14. – czy nie nastąpiła omyłka pisarska w rozmiarze przylepca i Zamawiający może oczekuje plastra 5cm x 10cm. Przylepiec o szerokości 2,5cm znajduje się już w pozycji 13. Odpowiedź: Tak. Nastąpiła omyłka. Zamawiający oczekuje plastra 5cm x 10cm. Pytanie 10: Pozycja 15. – czy Zamawiający oczekuje przylepca o wymiarach 15cm x 10m czy może 5cm x 10cm. Odpowiedź: Tak. Nastąpiła omyłka. Zamawiający oczekuje plastra 15cm x 10m. Pakiet nr 7. Pytanie 11: Pozycja 6 - 9. – czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości wykroju gazy min. 31cm x 39,5cm , waga min 2,82 g, pozostałe parametry spełnione, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12: Pozycja 10 - 14. – czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości wykroju gazy min. 23,8cm x 29,5cm , waga min 1,61 g, pozostałe parametry spełnione, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13: Pozycja 15 - 17. – czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości wykroju gazy min. 16,5cm x 19,5cm , waga min 0,74 g, pozostałe parametry spełnione, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14: Pozycja 18. – czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości wykroju gazy min. 39,5cm x 41cm , waga min 3,72 g, pozostałe parametry spełnione, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 15: Pozycja 21. – czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości wykroju gazy min. 29,5cm x 30cm , waga min 2,04 g, pozostałe parametry spełnione, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 16: Pozycja 8, 14, 20, 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych opatrzonych na opakowaniu zewnętrznym wszystkimi informacjami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 3 listopada 2004 r.„w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia” w formie nadruku w zamian za posiadanie samoprzylepnej naklejki. Samoprzylepna naklejka stosowana jest dla wyrobów medycznych inwazyjnych jałowych ( ze znacznikiem RTG – kompresy, serwety, typfery) do zastosowań na bloku operacyjnym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 17: Pozycja 16. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a ‘ 3 szt. lub (3 x pojedynczo pakowany a ‘ 1 szt) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 18: Pozycja 19, 20, 22, 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych 17 nitkowych 12 warstwowych o wielkości wykroju gazy min. 31cm x 39,5cm , waga min 2,82 g, pozostałe parametry spełnione, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 19: Pozycja 19, 20, 22, 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, opakowanie typu papier – folia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 20: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 2 poz. 1-6 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Wydzielenie  powyższych pozycji znacznie wpłynie na konkurencyjność przetargu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 21: Pakiet 1, poz. 1-7: Czy zamawiający wskazując siatki opatrunkowe w Pakiecie 1 poz. 1-7 ma na myśli produkt mierzony w stanie swobodnym? Odpowiedź: Tak. Pytanie 22: Pakiet 1, poz. 12: Czy nie doszło tutaj do omyłki i Zamawiający oczekuje rozmiaru 34cm x 9cm, w opakowaniu a’10 sztuk? Odpowiedź: Tak. Nastąpiła omyłka. Zamawiający oczekuje 800 opakowań x 10 szt. Pytanie 23: Pakiet 2, poz. 7-9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej pakowanej po 2 sztuki, nawiniętej na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego, który nie ulega        zniszczeniu ani deformacji podczas moczenia i nakładania opaski? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 24: Pakiet 2, poz. 12-14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców z tkaniny bawełnianej w             kolorze białym, pokrytych klejem z syntetycznego kauczuku z dodatkiem tlenku cynku, z możliwością dzielenia bez użycia nożyczek, o długości 9,14m? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 25: Pakiet 2, poz. 13-14: Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje przylepców w tym samym rozmiarze? Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje w pozycji 13: 2,5cm x 10m a w pozycji 14: 5cm x 10m. Pytanie 26: Pakiet 2, poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z włókniny z hipoalergicznym klejem akrylowym, bez skali miary? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 27: Pakiet 2, poz. 15: Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje przylepca o szerokości 5cm czy 15cm? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przylepca o szerokości 15 cm. Projekt umowy: Pytanie 28: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu słów „opóźnienie” na „zwłoka” w par. 6 pkt 2? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 wzoru umowy z : Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki. Na: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej         części umowy.za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę- w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 31: Pakiet 2, poz. 12-14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców z tkaniny bawełnianej w             kolorze białym, pokrytych klejem z syntetycznego kauczuku z dodatkiem tlenku cynku, z możliwością dzielenia bez użycia nożyczek, o długości 5m, z przeliczeniem oferowanych ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 32: Pakiet 1 poz.1-7:vCzy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową elastyczną o długości w stanie spoczynku 7m, w stanie rozciągniętym 25m? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 33: Pakiet 1 poz.12: Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny wykonany z włókniny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej w rozmiarze 8x34cm a’10szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 34: Pakiet 1 poz.13-14: Czy Zamawiający dopuści longetę o długości 10m z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 35: Pakiet 1 poz.14: Czy Zamawiający dopuści longetę w rozmiarze 16cmx20m? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 36: Pakiet 2 poz.7-9: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiążącą (od 5-6min) z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego, nawinięty na plastikowy trzpień? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 37: Pakiet 2 poz.12: Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 1,25cmx5m? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 38: Pakiet 2 poz.13: Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 2,5cmx5m? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 39: Pakiet 2 poz.14: Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 2,5cmx5m lub 5cmx5m? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 40: Pakiet 2 poz.15: Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny pokryty klejem akrylowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 41: Pakiet 3 poz.1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1-3 i  utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 42: Pakiet 3 poz.1: Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach impregnowany miękką parafiną? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 43: Pakiet 3 poz.2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach impregnowany miękką parafiną w rozmiarze 19x19cm lub 15x20cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 44: Pakiet 4 poz.1: Czy Zamawiający dopuści sterylny, półprzepuszczalny , przezroczysty opatrunek ze 100% poliuretanu sterylizowany tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 45: Pakiet 4 poz.2-4: Czy Zamawiający dopuści sterylny, półprzepuszczalny , przezroczysty opatrunek ze 100% poliuretanu w opakowaniu papier-papier? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 46: Pakiet 4 poz.2-6: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia bariery folii dla wirusów >27 przez badania z niezależnego laboratorium? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 47: Pakiet 4 poz.4: Czy Zamawiający dopuści sterylny, półprzepuszczalny , przezroczysty opatrunek bez wzmocnienia włókniną w rozmiarze 6x7cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 48: Pakiet 4 poz.5: Czy Zamawiający dopuści sterylny, przezroczysty opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu w rozmiarze 10x20cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 49: Pakiet 4 poz.6: Czy Zamawiający dopuści sterylny, półprzepuszczalny , przezroczysty opatrunek bez wzmocnienia włókniną i bez 2 włókninowych pasków mocujących w rozmiarze 10x12cm w opakowaniu papier-papier? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 50: Pakiet 4 poz.7: Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy bez perforacji i z koniecznością użycia nożyczek do dzielenia? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 51: Pakiet 4 poz.8-9: Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczne paski do bezurazowego zamykania ran nie wzmocnione nitką ze sztywnego jedwabiu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 52: Pakiet 4 poz.9: Czy Zamawiający dopuści hipoalergiczne paski do bezurazowego zamykania w rozmiarze 13mmx100mmx1 pasek? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 53: dotyczy §1 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający zmodyfikuje §1 ust. 3 w następujący sposób: 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w Pakiecie  nr ........, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, przy czym niewykorzystana ilość nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie 54: dotyczy  §6 ust. 2 wzoru umowy: Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 55: dotyczy §7 ust. 2 b) wzoru umowy: Ze względu na wymogi logistyczne i konieczność każdorazowego dostarczenia produktów najwyższej jakości wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw ,,dla zamówień awaryjnych” tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 2 dni zamiast 24 godzin.  Utrzymanie w mocy terminu dostaw na poziomie 24 godzin może czynić również rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §9 ust.1c) wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach (Na przykład - czy Zamawiający będzie naliczał karę, gdy termin dostawy wypadnie do godz. 11.00 a dostawa nastąpi o 12.30? - karę wg umowy jest naliczana za każdy dzień zwłoki). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 56: dotyczy §8 ust. 4 wzoru umowy: Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację: 4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad jakościowych w ciągu 5 dni od chwili otrzymania ekspertyzy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 57: dotyczy §9 ust.1a) i b) wzoru umowy: Prosimy o zmianę §9 ust.1a) i b) wzoru umowy na następujący : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowany przedmiot umowy. b) za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowany przedmiot umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 58: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-11, 16: Prosimy Zamawiającego w wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zwiększy to konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu umożliwi wybór oferty najkorzystniejszej. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 59: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8-10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców o długości 9,00 M. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 60: dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7-9: Prosimy o dopuszczenie opasek gipsowych o czasie wiązania poniżej 6 minut. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 61: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 19,20,22: Prosimy Zamawiającego w wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zwiększy to konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu umożliwi wybór oferty najkorzystniejszej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 62: dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1,2,3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania gazę sterylizowaną metodą radiacyjną? Pragniemy nadmienić, iż nie istnieją żadne racjonalne przesłanki przemawiające za sterylizacją materiałów opatrunkowych metodą pary wodnej w nadciśnieniu. Sterylizacja parowa nie jest  też w porównaniu z metodą radiacyjną metodą bezpieczniejszą dla pacjenta, wszystkie wyroby jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na jałowość - nie na metodę jej uzyskania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 63: Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’ 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 64: Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 65: Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’ 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 11/10/2013 roku do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11/10/2013 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa   Wyszków, dnia 02.10.2013 r.

         DEZ/P/341/ZP-33/2013

ZP-33/2013 ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Nasz znak DEZ/P/341/ZP-33/2013Numer ogłoszenia w BZP: 397116 – 2013, data zam. 01.10.2013.                  Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytanie.   PYTANIE 1: Proszę o uściślenie, które dokumenty stanowią specyfikację do przetargu na "Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie " - nr 397116 BZP. W specyfikacji zamieszczonej na Państwa stronie internetowej (format .zip) znajdują się również podfoldery dotyczące innego postępowania wraz wynikiem i odpowiedziami na pytania itd. Proszę o jednoznaczne wskazanie dokumentów, które stanowią specyfikację do aktualnego przetargu o nr 397116 BZP. ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że postępowaniaDostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Nasz znak DEZ/P/341/ZP-33/2013” dotyczą SIWZ i załączniki Wzór oferty – załącznik nr 1, Szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 2.1 do 2.7 (w Ex - Pakiet nr 1 do nr 7) , Oświadczenie z art.22.1 i art.24.1 i 2 – załącznik nr 3 i nr 3.1., Wzór umowy – załącznik nr 4. Omyłkowo zamieszczone podfoldery „roboczo II” i „54-OPATRUNKI”  zostały usunięte, a na stronie pozostawiono tylko dokumenty postępowania.   Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 09/10/2013  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 09/10/2013 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 .   Wyszków, 01.10.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wyszków: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 397116 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, wymienionych w pakietach nr 1 do nr 7 dla potrzeb Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnionego w załączniku nr 2, który stanowi szczegółową ofertę cenową. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Nazwy handlowe użyte w SIWZ należy traktować jako przykładowe, a dostawca może dostarczyć towar o parametrach równoważnych. 2.Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107,poz. 679 z późn. zm.). 3.Dostarczane wyroby medyczne będą odpowiadały warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. W stosunku do gazy i wyrobów z gazy Zamawiający wymaga inwazyjnego wyrobu medycznego klasy II a (dla potwierdzenia należy dołączyć deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej dokonującej dopuszczenia do obrotu). 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w załączniku nr 2, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 5.Warunki dostawy. a)Dostawca obowiązany jest do umożliwienia składania zamówienia przez Internet przy pomocy przygotowanej specjalnej aplikacji, formularza bądź programu komputerowego bądź poczty e-mail. b)Dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Dostawcy. c)Miejsce dostawy: Apteka Szpitalna SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. d)Dostawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek. e)Czas realizacji dostawy 3 dni robocze od złożenia zamówienia, a dla dostaw awaryjnych 24 godziny.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz złoży w języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany towar i przedstawi dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami zgodnie w tym z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz w stosunku do gazy i wyrobów z gazy przedstawi deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej dokonującej dopuszczenia do obrotu. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;   III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty Wykonawcy dla zaoferowanych towarów zobowiązani są dostarczyć dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107,poz. 679 z późn. zm.) w zależności od poszczególnej klasy zaszeregowania danego wyrobu medycznego; W stosunku do gazy i wyrobów z gazy Zamawiający wymaga inwazyjnego wyrobu medycznego klasy II a (dla potwierdzenia należy dołączyć deklarację zgodności i certyfikat jednostki notyfikowanej dokonującej dopuszczenia do obrotu);W języku polskim instrukcje użytkowania, katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany towar (jego walory medyczne, jakościowe, atesty, aprobaty), zgodne z przepisami dopuszczenia do obrotu i stosowania w Służbie Zdrowia w Polsce;Dostarczenia po 1 próbce do każdej pozycji asortymentowej w celu zatwierdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem wskazanym w szczegółowej ofercie cenowej- załącznik nr 2.1-2.7 oraz zgodności dostaw po podpisaniu umowy. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wzór oferty, Szczegółowa oferta cenowa,Wzór umowy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a)zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. b)zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. c)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. d)wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na realizację zamówienia. e)w przypadkach wskazanych w § 4 ust.2-5 niniejszej umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków zp_spzzozwyszkow@wp.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w pokoju nr 3.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.3. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.4. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.6. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.7. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Materiały do pobrania.