SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 30/10/2013 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej  lub równej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.709) w przedmiocie: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający po powtórzeniu czynności przetargowych w wyniku wykonania wyroku z dnia 04/10/2013 roku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą (sygn. akt KIO 2255/13) dokonał wyboru:
  • Oferty nr 2 złożonej przez: TOM-MARG ZPCH Sp. z  o.o. ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków łączna wartość brutto za 36 m-cy: 852.963,43 zł
Uzasadnienie. W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 12/11/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: Usługi Pralnicze Janina Paciorek ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin łączna wartość brutto za 36 m-cy: 1.136.667,60 zł- 75,04 pkt w jedynym kryterium ceny. TOM-MARG ZPCH Sp. z  o.o. ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków łączna wartość brutto za 36 m-cy: 852.963,43 zł.- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24/10/2013 roku
DEZ/P/341/ZP- 20/2013
INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI PRZETARGOWEJ
W wyniku wykonania wyroku z dnia 04/10/2013 roku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą (sygn. akt KIO 2255/13) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone przez SPZZOZ w Wyszkowie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający:
  • unieważnienia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. firmy TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.
  • powtarza czynność badania i oceny złożonych ofert
  • powtarza wybór oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie