SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl


Wyszków, dnia 05/11/2013 roku.
DEZ/P/341/ZP-29/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 1,5,6,7,8 złożonej przez: Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8,00-380 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 130.490,78 zł; pakiet nr 5 cena brutto 241.281,40 zł; pakiet nr 6 cena brutto 30.696,03 zł; pakiet nr 7 cena brutto 15.174 zł; pakiet nr 8 cena brutto 151.200 zł.
  • oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 2,3,4 złożoną przez: Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 29.830,68 zł; pakiet nr 3 cena brutto 24.154,63 zł; pakiet nr 4 cena brutto 44.922,60 zł.
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu w zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 12/11/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 130.490,78 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 5 cena brutto 241.281,40 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 6 cena brutto 30.696,03 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 7 cena brutto 15.174 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 8 cena brutto 151.200 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 29.830,68 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 3 cena brutto 24.154,63 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 4 cena brutto 44.922,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, 28/10/2013
DEZ/P/341/ZP- 29/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: 1) Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,3? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz.5,6 jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach- Cernevit? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 30/10/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/10/2013 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, 25/10/2013
DEZ/P/341/ZP- 29/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 1 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 2 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 3 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 1440 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 4 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 1440 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 5 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 7,2g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1920 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 6 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 10,8g i energia niebiałkowa 1600 kcal, o objętości 2053 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 7 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 8,1g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1540 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 8 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 800 kcal, o objętości 1026 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 9 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 8,1g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1540 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 10 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 10,8g i energia niebiałkowa 1600 kcal, o objętości 2053 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 11 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 8 g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 986 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 12 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa 1300 kcal, o objętości 1477 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 13 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego bez elektrolitów  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa 1300 kcal, o objętości 1477 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 pozycji 1 aminokwasów specjalistycznych dla chorych z niewydolnością nerek 10% 500ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 15) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 16) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 2 diety Fresubin Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 17) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 3 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 18) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 4 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ?-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 19) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 5 Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 20) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 6 diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml) węglowodany(maltodekstryny)(15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 21) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 7 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml w ilości 100 sztuk - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze¬ina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 22) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 8 diety  Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 23) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 9 diety  Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 24) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 10 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 25) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 11 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 26) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 12 diety  Supportan w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej sza¬franowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość): maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 27) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 13 zestawu Applix Gravity Set Easybag – zestaw do podaży diet w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 28) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 14 zestawu Applix Gravity Set Varioline - zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 29) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 15 zestawu Amika pump set Varioline - Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka przez pompę Amika długości 200 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock przy zaoferowaniu na czas trwania przetargu 1 sztuki pompy Amika? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 30) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 16 zgłębnika Freka CH/FR 12 120 cm LL -  zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 31) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 17 diety Fresubin Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku(proszek rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g, w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 32) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 18 diety Fresubin Energy Drink 200ml o smaku waniliowym - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 33) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 1 oraz 2 produktu leczniczego Dekstran 10% w opakowaniu butelka szklana? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 34) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycje 3-12, 15-18,20,22 płynów infuzyjnych w opakowaniach butelka z dwoma różnej wielkości się portami, która posiada dwa samozasklepiające się porty, co uniemożliwia wyciek płynu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 35) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycje 13-14 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 36) Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie 5 pozycji 3-7, 15-18 płynów infuzyjnych w opakowaniach z dwoma portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 37) Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści aminokwasy specjalistyczne dla chorych z niewydolnością nerek 10% 500ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 38) Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu butelka szklana? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 39) Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3-12, 15-18, 20,22: Czy Zamawiający dopuści opakowanie stojące z dwoma różnej wielkości portami? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 40) Dotyczy pakietu nr 5 poz. 13 i 14: Czy Zamawiający dopuści Mannitol 20% w opakowaniu typu butelka szklana? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 41) Dotyczy pakietu nr 5 poz. 24-26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 24-26 i utworzenie oddzielnego pakietu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym tworzy się pakiet nr 7 (z pozycją asortymentową 24 z pakietu 5) oraz pakiet nr 8 (z pozycją asortymentową 25 i 26 z pakietu 5). Zmodyfikowane pakiety w załączeniu. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 30/10/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/10/2013 roku o godz. 10:15. Materiały do pobrania
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 427112 - 2013;  data zamieszczenia: 21.10.2013 Materiały do pobrania.