SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 10/12/2013 roku. DEZ/P/341/ZP-38/2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z póżn. zm.) w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 1: Schulke Polska Sp. z  o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 150.277 zł;
  • 1.ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 3: MEDILAB Sp. z o.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa- pakiet nr 3 cena brutto 38.464,20 zł;
  • ofertę nr 3 w zakresie pakietu nr 2 i 4: Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 31.610,52 zł; pakiet nr 4 cena brutto 5.667,41 zł.
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu w zakresie danego pakietu złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 16/12/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Schulke Polska Sp. z  o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 150.227 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. MEDILAB Sp. z o.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa- pakiet nr 3 cena brutto 38.464,20 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 31.610,52 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 4 cena brutto 5.667,41 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 26/11/2013 r.

DEZ/P/341/ZP- 38/2013  

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że do produktów leczniczych Zamawiający wymaga dołączenia  do oferty charakterystyki produktu leczniczego oraz ulotki lub etykiety pełnjącej funkcję  ulotki. Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów wymienionych w pytaniu.   Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby wszystkie wymagania dotyczące produktów leczniczych zawarte były w  dokumentach  zatwierdzonych przez MZ lub Prezesa URPLWMiPB, czyli podmioty jako jedyne uprawnione do weryfikowania dokumentów dotyczących produktów leczniczych oraz wydawania obowiązujących pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wyżej opisany wymóg. Pytanie 3: W związku z tym, że od 11 lipca 2013 preparaty posiadające status kosmetyku winny być wprowadzone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009  z 30 listopada 2009r., prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty potwierdzenia zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP), w miejsce nieobowiązujących już dokumentów wymienionych w pkt. VI ppkt 2 lit. d) dotyczących kosmetyków. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla kosmetyków dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009  z 30 listopada 2009r. Pytanie 4: Pakiet 2 poz. 1, 2, 3 i 5: W związku z rozbieżnością wymaganej ilości preparatu kolumny „PRZEWIDYWANA ROCZNA ILOŚĆ” z kolumną „ILOŚĆ W SZT.”, prosimy o podanie, w której kolumnie znajduje się określona właściwa ilość preparatu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga wycenienia ilości preparatu określonej w kolumnie ILOŚĆ W SZT, tj. dla poz.1-30 szt (30L w opakowaniu 1L, dla poz.2- 300 szt (150L w opakowaniu 500ml do dozowników DERMADOS), dla poz.3- 200szt (100L w opakowaniu 500ml o dozowników DERMADOS), dla poz. 4- 20 szt (6000 tabletek w opakowaniu po 300 tabletek), dla poz.5- 125 szt (250 kg w opakowaniu do 2 kg). Pytanie 5: Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 2 poz. 5 Zamawiający opuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ, lecz nie posiadający pasków testowych o sprawdzania aktywności roztworu roboczego? Odpowiedź: Zgodnie z opisem SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 29/11/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29/11/2013 roku o godz. 10:15.     Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie. Numer ogłoszenia: 476778 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od 1 do 4, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr 2.4. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszym załączniku służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w pakietach, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 3.Oferowane środki muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu oraz stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: -dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z póź. zm.) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. -dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107. poz. 679 z póź. zm.) - odpowiednia deklaracja zgodności CE i certyfikat CE ,jeśli dotyczy oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB. - dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 252 z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 475 z póź. zm.) - Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4.Ogólne warunki: a)W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni: B - preparaty bakteriobójcze. Tbc- preparat prątkobójcze. F - preparat grzybobójcze. V - preparat o pełnej wirusobójczości. S - preparat sporobójcze. b)Zamawiający wymaga następujących dokumentów: -właściwe dla produktu dokumenty potwierdzające pozwolenie na obrót, -ulotki informacyjne , -karty charakterystyki preparatów, -oświadczenie, że oferent na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania preparatów -zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej c)dodatkowo: -Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty do dezynfekcji rąk, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml w czasie 30 s. -Zamawiający wymaga, aby preparaty do mycia i dezynfekcji rąk w obrębie danego pakietu pochodziły od jednego producenta (gwarancja pełnej kompatybilności). -Zamawiający w obrębie jednej pozycji wymaga zaproponowania jednego preparatu. 5.Warunki dostawy. a)dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. b)miejsce dostawy - Apteka Szpitala SPZZOZ, 07-200 Wyszków , ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. c)Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek. d)Czas realizacji dostawy do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, a dla dostaw awaryjnych 24 godziny.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku i posiadają zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku; posiadają w języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany materiał; posiadają dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, w tym: -dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z póź. zm.) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. -dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107. poz. 679 z póź. zm.) - odpowiednia deklaracja zgodności CE i certyfikat CE ,jeśli dotyczy, oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB. -dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia13.09.2002 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 252 z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. -dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001 r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami) - Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. - oświadczenie, że oferent na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania preparatów. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;   III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami zgodnie, w tym: -dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z póź. zm.) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. -dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107. poz. 679 z póź. zm.) - odpowiednia deklaracja zgodności CE i certyfikat CE ,jeśli dotyczy, oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB. -dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia13.09.2002 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 252 z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001 r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami) - Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. - oświadczenie, że oferent na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania preparatów. -karty charakterystyki preparatów. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) formularz ofertowy, szczegółowa oferta cenowa, zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków zp_spzzozwyszkow@wp.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w pokoju nr 3.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.3. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.4. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.00.00.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Materiały do pobrania