SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 16/12/2013 r. DEZ/P/341/ZP- 37/2013 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  • Ofertę nr 1 złożoną przez PROMED SA ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa - zadanie nr 2: Dostawa pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w ilości 1 sztuki dla potrzeb Oddziału Kariologicznego  SPZZOZ w Wyszkowie: 29.160 zł brutto.
  • Ofertę nr 2 złożoną przez DIAGNOS Sp. z o.o. ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa - zadanie nr 1: Dostawa kardiomonitora transportowego w ilości 3 sztuk dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego SPZZOZ w Wyszkowie: 32.636,52 zł brutto.
Uzasadnienie. W niniejszym przetargu na poszczególne zadania złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 18/12/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. PROMED SA ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa - zadanie nr 2: Dostawa pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w ilości 1 sztuki dla potrzeb Oddziału Kariologicznego  SPZZOZ w Wyszkowie: 29.160 zł brutto - 100 pkt zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.
  2. DIAGNOS Sp. z o.o. ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa - zadanie nr 1: Dostawa kardiomonitora transportowego w ilości 3 sztuk dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego SPZZOZ w Wyszkowie: 32.636,52 zł brutto - 100 pkt zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 09/12/2013 r. DEZ/P/341/ZP- 37/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Dotyczy przedmiotu zamówienia – dokumenty ,warunki serwisowe Pytanie 1: Ad pkt 43 tabel parametrów technicznych: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w punktu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2: Ad pkt 44 tabel parametrów technicznych: Czy Zamawiający zmieni wymagania w zakresie maksymalnego czasu usuwania awarii na 5 dni roboczych lub 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 3: Ad pkt 50 tabel parametrów technicznych: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie konieczności dołączenia do oferty zgłoszenia. Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, jako dokumentu niezgodnego z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Pytanie 4: Ad pkt 51 tabel parametrów technicznych: Czy Zamawiający uzna za wystarczającą autoryzację producenta, z której treści wynika, iż Wykonawca jest upoważniony do składania ofert, realizacji dostaw, instalacji, uruchamiania i świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych w odniesieniu do przedmiotu umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy, załącznik nr 4 do SIWZ Pytanie 5: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 7: Ad par. 2 ust. 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisu na zgodny z zapisami załącznika nr 2/2 do SIWZ pkt. 41 i skrócenie terminu gwarancji do 12 miesięcy w przypadku zadania nr 2. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 8: Ad par. 4 ust. 3 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 9: Ad par. 4 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 10: Ad par. 5 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:  „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 11: Ad par. 6 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Zamawiający ma prawo do składania reklamacji, w postaci zgłoszeń awarii do serwisu, w całym okresie trwania gwarancji na dostarczone urządzenie. Po zakończeniu okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania z autoryzowanym serwisem umowy na świadczenie odpłatnych usług pogwarancyjnych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 12: Ad par. 7 ust. 4: Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 13: Ad par. 8 ust. 1f: Prosimy o dopisanie zastrzeżenia: (…), przy czym zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 12/12/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12/12/2013 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 499338 - 2013;  data zamieszczenia: 04.12.2013 Materiały do pobrania.