SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 23/12/2013 roku.
DEZ/P/341/ZP-41/2013
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z póżn. zm.) w przedmiocie: Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał: unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z póżn. zm.) UZASADNIENIE Niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymagał podania stawki godzinowej, która ma znaczenie podczas realizacji umowy oraz za całość wykonania zamówienia za okres 30 miesięcy. Zamawiający nie opracowywał wzoru wyliczenia ceny oferty za okres realizacji zamówienia, tj. 30 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie dokonać weryfikacji cen złożonych ofert w stosunku do podanych stawek godzinowych w rozliczeniu za cały okres trwania zamówienia. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. KERIM Sp. z o.o. ul. Dzielna 11, 26-600 Radom- cena brutto za 12 m-cy wynosi 50.641,56 zł.
  2. Biuro Ochrony PANTERA Bożena Grzelecka ul. Armii Ludowej 9 m2, 00-575 Warszawa- cena brutto za 12 m-cy wynosi 55.801,20 zł.
  3. Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia LIDER ul. Wyspiańskiego 42 lok5, 06-400 Ciechanów-  cena brutto za 30 m-cy wynosi 375.296,02 zł.
  4. Ochrona GOT S.C. T.R. Gręda, A. Janduła, ul. Stołeczna 89, 05-860 Płochocin- cena brutto za 30 m-cy wynosi 267.033,60 zł.
  5. Agencja Ochrony Osób i Mienia WIKING Sp. z o.o. ul. Strażacka 96, 04-455 Warszawa- cena brutto za 30 m-cy wynosi 317.143,99 zł.
  6. GWARANT Sp. z o.o. ul. Puławska 228 lok 71, 02-670 Warszawa- cena brutto za 30 m-cy 286.403,04 zł.
Wojciech  Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, dnia 13/12/2013 r.
DEZ/P/3410/154/2013/TG ZP-41/2013
SPROSTOWANIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA SPZZOZ W WYSZKOWIE nr DEZ/P/341/ZP-41/2013, ogłoszonego w BZP - Numer ogłoszenia: 512256 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 . Zgodnie z art. 38 ust.4 pzp, Zamawiający wyjaśnia, że w  Załączniku nr 1 do SIWZ – druk oferty pomyłkowo wpisano cenę za 12 miesięcy. W ofercie należy podać cenę brutto i netto za trzydzieści miesięcy. W załączeniu do pobrania załącznik nr 1 - skorygowany dnia 13.12.2013 r. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 19/12/2013 roku do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19/12/2013 roku o godz. 10:15. Do pobrania załącznik nr 1 - skorygowany dnia 13.12.2013 r.
mgr Agnieszka Ogonowska Dyrektor ds . Ekonomiczno - Administracyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 512256 - 2013;  data zamieszczenia: 11.12.2013 Materiały do pobrania.