SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 30/12/2013 roku.

DEZ/P/341/ZP-43/2013         

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                     W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie:

DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru:

oferty nr 2: FHUD8 Dominika Ślusarczyk, ul. Antczaka 44/13, 87-100 Toruń- cena brutto 71.635,20 zł;

UZASADNIENIE

Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 07/01/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. PPHU DRUK Piotr Lewicki ul. Przasnyska 11/U1B 01-756 Warszawa- cena brutto 126.973 zł- 56,42 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. FHUD8 Dominika Ślusarczyk, ul. Antczaka 44/13, 87-100 Toruń- cena brutto 71.635,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. Poligrafia BRO-KAL S.C. Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów k. Kielc- cena brutto 102.440,55 zł- 69,93 pkt w jedynym kryterium ceny.
  4. PHU GUDRUK Guściara Wiesław ul. Sienkiewicza 22, 87-100 Toruń- cena brutto 176.249,16 zł- 40,64 pkt w jedynym kryterium ceny.
  5. MULTIMED Adam Kunysz Studio Druku Cyfrowego ul. Sienkiewicza 94a, 05-082 Stare Babice- cena brutto 79.470,30 zł- 90,14 pkt w jedynym kryterium ceny.
  6. PPP ARSGRAF Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 40, 96-300 Żyrardów- cena brutto 111.905,40 zł- 64,01 pkt w jedynym kryterium ceny.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie