SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 17.01.2014 r. DEZ/P/3410/8/2014/TG ZP-44/2013 INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW”, nr procedury: DEZ/P/341/ZP- 44/2013; w tym: Zadanie nr 1 - wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala oraz Zadanie nr 2 - zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-28/2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 541390 – 2013, data zam. 31.12.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  dokonał: I.  Unieważnienia postępowania w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4) ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.  Zamawiający przeznaczył na realizację całości zamówienia  kwotę brutto 300 000 zł, w tym: Zadanie 1 – 200 000 zł. i Zadanie 2 – 100 000 zł.. II. Zamawiający, zgodnie z art. 89. ust.1. pkt. 2) odrzucił Ofertę nr 1 złożoną przez LIFT POL Sebastian Piechociński, ul. Kowalska 10 m. 13, 03-432 Warszawa Ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 1. nie zawiera opisu przedmiotu zamówienia oferowanego w zadaniu nr 1 i 2 oraz kosztorysów ofertowych (brak parametrów techniczno eksploatacyjnych oferowanych dźwigów, brak zakresu prac budowlanych, brak zakresu prac oddymiania szybu i maszynowni, brak nazw i numerów certyfikatów   zespołów dźwigowych). III. Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu została złożone dwie oferty: 1. Oferta nr 1. LIFT POL Sebastian Piechociński, ul. Kowalska 10 m. 13, 03-432 warszawa dla  Zadania nr 1 – cena brutto 256 586,76 zł. i dla Zadania nr 2 – cena brutto 98 176,60 zł. oraz gwarancja 4 lata dla obu zadań. 2. Oferta nr 2. Winda Warszawa sp. z o.o., ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa dla  Zadania nr 1 – cena brutto 310 550,40 zł. i dla Zadania nr 2 – cena brutto 146 985,00 zł. oraz gwarancja 6 lat dla obu zadań. Wyszków, dnia 13.01.2014r. DEZ/P/3410/6/2014/TG ZP-44/2013 ODPOWIEDŹ  II  NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ- DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW” obejmującego: Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala oraz Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-44/2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 541390 – 2013, data zam. 31.12.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone Zapytania do Załącznika nr 1 do SIWZ (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY): PYTANIE 1: STR. 6 "Ogólne warunki jakimi mają odpowiadać oferowane dźwigi " stoi zapis:  Centralne drzwi dwuskrzydłowe z blachy nierdzewnej fakturowanej "LEN" lub "SKÓRA" - Pytania: a) Czy wymogiem koniecznym jest zastosowanie drzwi centralnych i dwuskrzydłowych? Czy dopuszczone są inne rozwiązania np. drzwi teleskopowe  trójpanelowe? b) Jaki ma być materiał wykończenia drzwi skoro w pkt.6.6 str. 14 stoi: "drzwi z blachy strukturalnej kolorowanej". Jaka ma być zastosowana blacha wykończenia kolorowana(barwiona), czy blacha nierdzewna "LEN" lub "SKÓRA" w naturalnym kolorze stali nierdzewnej? ODPOWIEDŹ: 1a)  Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi  teleskopowych trójpanelowych. 1b)  Zamawiający  wymaga zastosowania drzwi  z  blachy nierdzewnej w naturalnym kolorze ze wzorkiem ,, LEN,, lub ,, SKÓRA,, PYTANIE 2: STR. 6 widnieje zapis "napęd drzwi kabinowych oraz systemy ryglowania o napędzie elektrycznym". Czy istnieje wymóg zastosowania dodatkowego ryglowania drzwi kabinowych? ODPOWIEDZ:    Zamawiający  nie  wymaga  zastosowania   dodatkowych  systemów    ryglowania  drzwi  kabinowych, PYTANIE 3: STR 7 "Wzmocnione prowadniki jazdy (rama kabinowa)"  Czy inwestor wymaga zastosowania jakiejś szczególnej konstrukcji suwaka, jeżeli tak to prosimy o podanie warunków. Czy wystarczą suwaki dostosowane do obciążeń które będą występowały na przedmiotowych dźwigach? ODPOWIEDZ: Wystarczą  suwaki  standardowe w ramie  kabiny. PYTANIE 4: STR 10 p. 5.2  "Wykładanie ościeży" Czy w zadaniu nr 1 wszystkie drzwi są okładane stalą nierdzewną? Czy przewiduje się w zadaniu nr 1 wykładanie marmurem? Czy w dźwigu z zadania nr. 2 przewiduje się takie wykładanie? ODPOWIEDZ: W zadaniu  nr. 1 - dźwig  szpitalny, Zamawiający  wymaga  wyłożenia ościeżnic  drzwi  przystankowych  wszystkich przystanków płytkami  marmuro-podobnymi.     Rodzaj  płytek  zostanie  ustalony  w protokóle  wprowadzenia Wykonawcy  na  obiekt, po podpisaniu  umowy realizacyjnej.   W zadaniu nr. 2 - dźwig zewnętrzny  2-u  przystankowy, Zamawiający nie  przewiduje  wykładzin  ościeżnic  na górnym i dolnym przystanku. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 15/01/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 15/01/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . Wyszków, dnia 09.01.2014r. ZP-44/2013 DEZ/P/3410/3/2014/TG ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ- DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW” obejmującego: Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala oraz Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.  Nasz znak DEZ/P/341/ZP-44/2013.  Numer ogłoszenia w BZP: 541390 – 2013, data zam. 31.12.2013. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania: PYTANIE 1: W SIWZ w Ogólnym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3 „Program funkcjonalno-użytkowy” W charakterystyce, w opisie dot. udźwigu wind, wymaga się, aby z dostępnej do wykorzystania powierzchni szybów dźwigowych Wykonawca zaproponował relatywnie największy udźwig możliwy do osiągnięcia dla każdego z wymienionych dźwigów (uzależniony od powierzchni kabiny).” Informujemy, że powyższy zapis jest błędny ponieważ nie ma maksymalnego udźwigu dla danej powierzchni kabiny, jest za to udźwig minimalny wynikający z danej powierzchni, dlatego pytamy: Czy Zamawiający zmieni powyższy zapis na: „Zamawiający wymaga, aby z dostępnej do wykorzystania powierzchni istniejących szybów windowych Wykonawca zaproponował kabinę o relatywnie największej możliwej powierzchni, przy minimalnym udźwigu (odpowiadającym danej powierzchni)? ODPOWIEDŹ: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  tego dotychczasowego  zapisu  na następujący:  ,,Zamawiający  wymaga  aby z dostępnej do   wykorzystania powierzchni  istniejących  szybów  windowych  Wykonawca  zaproponował  kabinę o relatywnie  największej  możliwej powierzchni,  przy minimalnym  udźwigu  (  odpowiadającym  danej  powierzchni )”. PYTANIE 2: Czy Zamawiający wymaga przy okazji wymiany dźwigu z zadania nr 1, wykonania również instalacji oddymiającej szybu windowego? ODPOWIEDZ: TAK PYTANIE 3: Jeśli Zamawiający wymaga wykonania instalacji oddymiania szybu windowego prosimy o określenie typu „tzw. „systemu oddymiania szybu windowego”, ponieważ na rynku istnieje wiele typów i rozwiązań technicznych różniących się od siebie ceną. ODPOWIEDZ: Zdaniem zamawiającego drugorzędną sprawą jest wybór systemu (np.: LSC, JET, inne), problematyczne jest doprowadzenie powietrza na poziom podszybia (szyb windowy nie „sąsiaduje” z zewnętrzną ścianą budynku) poprzez wybudowanie czerpni zewnętrznej i rurociągu czerpnia-podszybie. Wentylatory i osprzęt wyciągowy mogą być zainstalowane w nadszybiu (maszynownia dźwigu), gdzie nie występuje ograniczenie przestrzenne na instalację urządzeń, klap dymowych, lub okien oddymiających. PYTANIE 4: Czy Zamawiający posiada ekspertyzę ppoż. z uzgodnieniami, co do sposobu wykonania systemu oddymiania szybu windowego? Umieszczony wpis w Programie Funkcjonalno -Użytkowym Załącznik nr 1 do SIWZ punkt 5.4 (strona 12/13) jest zbyt ogólnikowy w celu wykonania poprawnej kalkulacji i przyjęcia odpowiednich parametrów. ODPOWIEDZ: NIE POSIADA. Wykonawca może uzupełnić swoją wiedzę poprzez dokonanie oględzin lub inwentaryzacji w SPZZOZ w Wyszkowie w każdym dniu roboczym w godz. od 8:00 do 15:35. PYTANIE 5: Czy Zamawiający potwierdza wykonanie oddymiania szybu windowego (zapis w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Załącznik nr 1) czy oddymiania maszynowni dźwigu zapis w Postanowieniu Maz. Komendanta Woj. Państwowej Straży Poż. punkt 5 strona 2? ODPOWIEDZ: TAK; należy wykonać oddymianie szybu i maszynowni zgodnie z Postanowieniem Maz. Komendanta Woj. Państwowej Straży Poż. z dn. 11.04.2006 r. WZ 5595/30/06 punkt 2. Dostosowania w ograniczonym zakresie wszystkich dźwigów osobowych przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie zasilania, sterowania i łączności oraz wyposażenia szybów dźwigowych w oddymianie oraz punkt 5. Wyposażenia wszystkich maszynowni dźwigów w Samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane automatycznie i ręcznie przyciskami. PYTANIE 6: Czy przedmiotem przetargu jest również wyposażenie klatek schodowych w samoczynne urządzenia oddymiające? ODPOWIEDZ: NIE, oddymianie klatek jest wykonane. PYTANIE 7: Czy Zamawiający potwierdza, że dźwig podlegający wymianie (zadanie 1), ma być dostosowany jedynie w ograniczonym zakresie jako dźwig pracujący dla ekip ratowniczych w przypadku pożaru (tylko pod względem: zasilania, sterowania i łączności), czyli nie ma być w pełni zgodny z PN EN 81-72? ODPOWIEDZ: Zdaniem Zamawiającego TAK; zadanie należy wykonać zgodnie z Postanowieniem Maz. Komendanta Woj. Państwowej Straży Poż. z dn. 11.04.2006 r. WZ 5595/30/06 punkt 2. Dostosowania w ograniczonym zakresie wszystkich dźwigów osobowych przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie zasilania, sterowania i łączności oraz wyposażenia szybów dźwigowych w oddymianie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z SIWZ i umową obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie zadania zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, w tym:
 1. a) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, b) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu. c) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji  z Urzędu Dozoru Technicznego.
Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 15/01/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 15/01/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . Wyszków: WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW oznaczenie sprawy w SPZZOZ w Wyszkowie: DEZ-P-341-ZP-44-2013. Numer ogłoszenia: 541390 - 2013;  data zamieszczenia: 31.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW oznaczenie sprawy w SPZZOZ w Wyszkowie: DEZ-P-341-ZP-44-2013.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW, obejmującego: 1.1. Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) demontaż istniejącego dźwigu, b) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, c) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu, d) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 1.2. Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, b) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu. c) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 2. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej czteroletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym na wbudowane urządzenia i wyposażenie licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 2.1. konserwowania dźwigów w zakresie podstawowym w sposób ustalony Instrukcją Konserwacji i Przepisami o Budowie i Eksploatacji Elektrycznych Dźwigów Pionowych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń. 2.2. utrzymania dźwigów w stałym ruchu, dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych oraz usuwanie na bieżąco zauważonych nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę Wykonawca zobowiązany usunąć jest w ciągu najbliższych 8 godzin roboczych. Wykonawca zapewnia całodobowe pogotowie techniczne. 3. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II w obszarze B... II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 45 ust. 2 u.p.z.p.) wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1. dla zadania nr 1 - 6 000,00 zł.; słownie: sześć tysięcy złotych. 2. dla zadania nr 2 - 3 000,00 zł.; słownie: trzy tysiące złotych. Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien je wpłacić na rachunek Zamawiającego w PEKAO SA Oddział Wyszków, nr rachunku: 62 1240 5631 1111 0010 4519 7908. Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty. Złożenie wadium w innej formie (przewidzianej w art. 45 ust. 6 u.p.z.p.) Wykonawca winien potwierdzić poprzez dołączenie do oferty odpowiedniego dokumentu (wymagany oryginał dokumentu). 2. Wykonawca może wnieść wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 u.p.z.p. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga aby była ona bezwarunkowa, tj. jej realizacja rozpoczyna się (w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 51 pkt. 1 do 3 u.p.z.p.) po złożeniu przez Zamawiającego wezwania do zapłaty u Gwaranta, bez żadnych dodatkowych czynności ze strony Zamawiającego. 4. Utrata wadium na rzecz Zamawiającego może nastąpić jeżeli zaistnieją okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 u.p.z.p. 5. Zwrot wniesionego wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                   Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złoży: 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, ewidencyjnych załączonych do oferty. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                   Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje główne usługi przez które zamawiający będzie rozumiał, wykonanie co najmniej dwóch zamówień których przedmiotem była dostawa wraz z montażem dźwigu towarowo-osobowego, lub osobowego, o wartości brutto co najmniej 100 000,00 zł.; w tym co najmniej jednego dźwigu o co najmniej dwóch przystankach, dla podmiotu leczniczego (np. szpital, przychodnia). Wykonawca złoży wypełniony wykaz - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - Wykonawca wypełni załącznik nr 5 i złoży wymagane w SIWZ dokumenty. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. b) Jedną osobą która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia tj.: Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia tj. co najmniej: jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz jedna osoba która będzie wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu - załącznik nr 7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                   Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, kiedy wykaże, Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, kiedy wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę min 200 000,00 zł a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2174). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 z dołączonym opisem przedmiotu zamówienia dla oferowanego zadania wraz z wykazem części podlegających okresowej wymianie oraz kosztorys ofertowy.;
 1. Załącznik nr 4 - informacja o przynależności lub nie do grupy kapitałowej;
 2. Załącznik nr 8A i, lub nr 8B- wzór umowy pozwiadczony na każdej stronie;
 3. Załącznik nr 9 - Formularz informacyjny o zespołach dzwigowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - okres gwarancji - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianStrony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku:
 1. a) zmiany danych adresowych zapisanych w umowie, b) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. c) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. e) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na realizację zamówienia. f) w razie przekształcenia organizacyjno - prawnego którejkolwiek ze stron. Strona objęta przekształceniem przekaże prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy swemu następcy prawnemu Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa w ust.1, wymaga dla swej ważności, formy pisemnej oraz zgody obu stron, w postaci aneksu na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, pod rygorem nieważności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, budynek administracyjny pok. Nr 3 (kancelaria). .IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW obejmującego: Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala...
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW obejmującego: 1. Zadanie nr 1: wymiana na nowy dźwigu szpitalnego o nr ewidencyjnym 3127068060 w Budynku Głównym Szpitala. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) demontaż istniejącego dźwigu, b) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, c) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu, d) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 2. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej czteroletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym na wbudowane urządzenia i wyposażenie licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 2.1. konserwowania dźwigów w zakresie podstawowym w sposób ustalony Instrukcją Konserwacji i Przepisami o Budowie i Eksploatacji Elektrycznych Dźwigów Pionowych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń. 2.2. utrzymania dźwigów w stałym ruchu, dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych oraz usuwanie na bieżąco zauważonych nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę Wykonawca zobowiązany usunąć jest w ciągu najbliższych 8 godzin roboczych. Wykonawca zapewnia całodobowe pogotowie techniczne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.06.2014. · 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
-                         1. Cena - 80 -                         2. Okres gwarancji - 20 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW obejmującego Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej...· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE ZADANIA: SPZZOZ W WYSZKOWIE BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIENIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ - DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH DŹWIGÓW obejmującego: 1. Zadanie nr 2: zamontowanie dwuprzystankowego, zewnętrznego dźwigu osobowego (platformy pionowej), przy Budynku Głównym Szpitala, dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. , który zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz rysunki i szkice inwentaryzacyjne. Zadanie obejmuje: a) opracowanie niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, zezwoleń budowlanych (decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy - jeżeli jest wymagane) oraz uzgodnieniem dokumentacji z właściwym organem jednostki dozoru technicznego, b) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji zamontowanego dźwigu. c) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu nowego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji dopuszczających dźwig do ruchu, w tym Protokół Dopuszczenia Urządzenia Dźwigowego do Eksploatacji z Urzędu Dozoru Technicznego. 2. Przedmiotem zamówienia objęta jest też co najmniej czteroletnia gwarancja bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym na wbudowane urządzenia i wyposażenie licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; w tym zakresie wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do: 2.1. konserwowania dźwigów w zakresie podstawowym w sposób ustalony Instrukcją Konserwacji i Przepisami o Budowie i Eksploatacji Elektrycznych Dźwigów Pionowych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń. 2.2. utrzymania dźwigów w stałym ruchu, dokonywanie przeglądów urządzeń dźwigowych oraz usuwanie na bieżąco zauważonych nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę Wykonawca zobowiązany usunąć jest w ciągu najbliższych 8 godzin roboczych. Wykonawca zapewnia całodobowe pogotowie techniczne.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o                          1. Cena - 80 o                          2. Okres gwarancji - 20 Materiały do pobrania Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie