SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 07/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 3/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 5,6: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław: pakiet 5 cena brutto 17.441,11 zł; pakiet 6 cena brutto 15.362,91 zł.
  • oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 2: bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 159.390,66 zł.
  • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 3,4: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet nr 3 cena brutto 1.568,33 zł; pakiet nr 4 cena brutto 11.745,35 zł.
  • oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 1: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 349.960,69 zł.
Uzasadnienie. W zakresie pakietu nr 1,2,5,6  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 3, 4 wybrano ofertę z najniższą kwotą, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 13/02/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław: pakiet 5 cena brutto 17.441,11 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 6 cena brutto 15.362,91 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa: pakiet 2 cena brutto 159.390,66 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet nr 3 cena brutto 1.568,33 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 4 cena brutto 11.745,35 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  4. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 349.960,69 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  5. HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa: pakiet 4 cena brutto 14.152,60 zł- 82,99 pkt w jedynym kryterium ceny.
  6. MEDAN ul. ks. dr A. Korczoka 32, 44-103 Gliwice: pakiet 3 cena brutto 2.427,84 zł- 64,58 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 4 cena brutto 13.019,16 zł- 90,21 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 30/01/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 3/2014
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analitycznych analizatorów oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 5, poz. nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaproponowanie  zestawu testowego zawierającego  10 szkiełek mikroskopowych przeznaczonych dla 3 pacjentów każde? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 16 oraz 17 dopuści kontrole w postaci ciekłej w ilości 23 opakowań a’8 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza- w ilości zabezpieczającej kontrolę na okres 12 miesięcy. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 7 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 7 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 16 i 17 dopuści mocz kontrolny w postaci ciekłej, gotowy do użycia w ilości zabezpieczającej kontrolę na okres 12 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza- w ilości zabezpieczającej kontrolę na okres 12 miesięcy. Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 6 dopuści test wykrywający przeciwciała z klasy IgG i IgM? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wykreślenie pkt. 3 par. 1  projektu umowy, albowiem jego obecne brzmienie odbiega od zasady równości, która winna obowiązywać nie tylko w stosunkach wykonawca – wykonawca, ale także Zamawiający – wykonawca. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji dostaw awaryjnych z 48h na 72h. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 9: Prosimy o usunięcie zapisu pkt. 2.4 w par. 3 projektu umowy albowiem jego treść nie odpowiada informacji w punktach do której się odnosi. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 10: Prosimy o zmianę zapisu pkt. 1 par. 9 projektu umowy na: „Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu odbioru towaru, w tym do zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem w terminie 7 dni ……..” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie wymogu III.3. SIWZ oraz punktu 4. Formularza Oferty zgodnie z zapisem VII.1.f) SIWZ, aby spełnianie wymogu dot. dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dotyczyło materiałów będących wyrobami medycznymi? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę i usunięcie pozostałych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 13: Czy Zamawiający może doprecyzować zapis III.4. SIWZ, dotyczący wymagań dla analizatorów â czy poprzez spełnianie łącznych wymagań określonych w załączniku nr 3/1 i 3/2 przez analizatory, Zamawiający ma na myśli również konieczność dostarczenia lodówki dla pakietu nr 2? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga dostarczenia lodówki dla pakietu nr 2 . Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert o 2-3 dni w celu umożliwienia Wykonawcom poprawne ich przygotowanie? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytania do umowy dla pakietu 1 i 2 (zał. nr 5/1): Pytanie nr 15: §2 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób: „zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń w szczególności formy aneksu.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 16: §3 ust. 6  Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekształcenie treści zapisu w następujący sposób: „Pełna obsługa serwisowa (przeglądy, naprawy wraz z wymianą zużytych części, oprogramowań itp.) dzierżawionego analizatora przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 17: §3 ust. 6 Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy uzna za spełnienie warunku posiadanie aktualnej polisy OC? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 18: §8 ust. 2 lit. B  Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie sformułowania ,,w dni robocze” po słowach ,,48 godzin”? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 8 - Zamawiający wydłużył termin do 72 h. Pytanie nr 19: §8 ust. 3 “Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nie zrealizowania z winy Wykonawcy zamówienia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci realizację zamówienia osobie trzeciej. Wykonawca w takim przypadku zostanie obciążony różnicą w cenie pomiędzy kosztem wykonania badania a ceną oznaczenia wynikającą z umowy.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 20: §8 ust. 4-  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu na: „W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 21: §9 ust. 1 “ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w następujący sposób: „Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w dniu odbioru towaru, w tym do zwrotu  towaru w terminie 7 dni od daty dostawy  i do składania reklamacji jakościowych w całym okresie trwania umowy oraz przez cały okres ważności towaru od wygaśnięcia bądź rozwiązania niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość incydentalnego podzielenia dostawy w sytuacji chwilowego braku asortymentu w magazynie Wykonawcy.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 22: §9 ust. 3 “ Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę treści zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego odebrać na własny koszt od Zamawiającego reklamowany towar oraz dokonać wymiany na towar wolny od wad w terminie 5 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 23: §10 ust. 1 lit. c “ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej w następujący sposób: „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 24: §11 ust. 2 “ Czy Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednią modyfikację zapisu: „Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego z zastrzeżeniem §11 ust. 1 lit. c – ustawowej zmiany stawki podatku VAT.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 25: Dotyczy zapisu SIWZ VIII f): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów wymaganych dla wyrobów medycznych w postaci elektronicznej (płyta CD)? W przypadku braku zgody prosimy o dopuszczenie przedstawienia dokumentów jako osobno zbindowaną książkę podpisana na pierwszej stronie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie dokumentów wymaganych dla wyrobów medycznych w postaci elektronicznej (płyta CD). Zamawiający wyraża zgodę przedstawienia dokumentów jako osobno zbindowaną książkę podpisana na pierwszej stronie. Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu Nr 1: Załącznik Nr 3/1 punkt 3: Prosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie analizatora immunochemicznego, który ma możliwość oznaczenia 18 parametrów jednocześnie z jednej próbki, a posiadający możliwość oznaczania ponad 80 różnych parametrów?  Nie spotyka się sytuacji klinicznej gdzie jednocześnie występuje konieczność oznaczenia więcej niż 18 parametrów wyszczególnionych przez Zamawiającego z jednej próbki. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 27: Załącznik Nr 3/1 punkt 4: Prosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie analizatora immunochemicznego o wydajności nie mniejszej  niż 80 ozn./godz. Gwarantujemy, że wydajność ta zachowana jest dla wszystkich oferowanych w postępowaniu parametrów niezależnie od typu reakcji i bez względu na rodzaj i konfigurację zlecanych badań, a czas uzyskania wyniku wynosi maksymalnie 27 minut? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 28: Załącznik Nr 3/1 punkt 5: Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora, gdzie odczynniki przebywają cały czas na  pokładzie, bez konieczności codziennego rozładunku i załadunku, z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej niż temp. 2 – 12oC?   Producent odczynników dzięki zastosowanej metodzie i kompozycji odczynników nie wymaga, aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp.2-12oC.  Poza tym zapis w formie ”chłodzenie odczynników w analizatorze w temp. 2-12oC” ogranicza możliwość złożenia ofert do aparatów pracujących w oparciu o starsze technologie odczynnikowe,  wymagające ich nieustannego chłodzenia do temperatury lodówki. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg nowoczesnych analizatorów immunochemicznych wykorzystujących odczynniki, które nie wymagają chłodzenia do temperatury lodówki i które mogą  przebywać w aparacie aż do zużycia przy jednoczesnym zapewnieniu stałej temperatury (niezależnej od temperatury otoczenia) i chłodzeniu w wyższej temperaturze.   Z punktu widzenia interesu Zamawiającego istotną informacją i kryterium jest brak konieczności codziennego rozładowania / załadowania odczynników na pokład aparatu,  który to warunek może być spełniony w oferowanym analizatorze bez konieczności chłodzenia odczynników do aż tak niskich temperatur. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 29: Załącznik Nr 3/1 punkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kilku kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji? Proces przygotowania nie jest czasochłonny  - jednorazowo wystarczy rekonstytuować zawartość fiolki przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1 minutę), tak przygotowana kontrola/kalibrator, są w formie płynnej i gotowej do użycia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu, nie więcej niż dwóch kalibratorów i dwóch kontroli. Pytanie nr 30: Załącznik Nr 3/1 punkt 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity zamknięty system analityczny z oferowanymi odczynnikami?  Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, wraz z deklaracjami CE.  W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy:  producent aparatu i producent odczynników. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 31: Załącznik Nr 3/1 punkt 9: Czy ze względu na specyfikę technologii gwarantującą ultrakrótkie czasy reakcji i pomiaru, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników płynnych i gotowych do użytku bez konieczności rekonstytucji, dla których producent przewiduje krótki czas ogrzania do temp. pokojowej przed wstawieniem ich do analizatora?  Czas ten nie przekracza w praktyce 15 minut, a operator w tym czasie może wykonywac inne konieczne czynności przedanalityczne, np. wirowanie i przygotowanie próbek do oznaczeń. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32: Załącznik Nr 3/1 punkt 10: Czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie analizatora,  który  posiada 30 miejsc na początkowe i jednoczasowe wstawienie próbek pacjenta , przy jednoczesnej możliwości ciągłego dostawiania próbek w trakcie pracy aparata, bez przerywania pracy rutynowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 33: Załącznik Nr 3/1 punkt 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym uzupełnianie odczynników odbywa się w trakcie pracy analizatora w trybie stand by, z bardzo szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym uzupełnianie odczynników odbywa się w trybie stand by, pod warunkiem że odczynniki można umieścić na pokładzie analizatora natychmiast po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, bez konieczności ich ogrzewania. Pytanie nr 34: Załącznik Nr 3/1 punkt 24: Prosimy o podanie istniejącej w laboratorium Zamawiającego nazwy sieci informatycznej i jej dostawcy. Odpowiedź: Program CENTRUM firmy MARCEL. Pytanie nr 35: Załącznik Nr 3/1 punkt 26: Prosimy o doprecyzowanie parametrów lodówki (pojemność) przeznaczonej do przechowywania odczynników poza pokładem analizatora. Odpowiedź: Pojemność minimum 150 L, wymiary szerokość max. 60 cm, wysokość max. 110 cm. Pytanie nr 36: Załącznik Nr 2/1 Pakiet Nr 1: Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie do diagnostyki ciąży,  czy także jako marker nowotworowy?  Ze względu na obecność na rynku różnych testów do oznaczania beta-HCG z różnym przeznaczeniem,  konieczne jest sprecyzowanie przez Zamawiającego wskazań do stosowania tego oznaczenia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania testu służącego do jakościowego i ilościowego oznaczania ludzkiej beta-gonadotropiny kosmówkowej w surowicy i osoczu. Pytanie nr 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę I  lub Troponinę T?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego  oraz najnowszej Uniwersalnej Definicji Zawału Serca zarówno troponina I jak i troponina T są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej, wykazują identyczną swoistość narządową, charakteryzują się wysoką czułością diagnostyczną i powinny być traktowane jako równocenne parametry obrazujące martwicę kardiomiocytów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na BNP lub NT-proBNP?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jaki i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej, charakteryzują się wysoką czułością diagnostyczną i powinny być traktowane jako równocenne parametry w diagnostyce niewydolności serca.  Dodatkowo NT-proBNP może być oznaczany tak jak inne parametry w tym postepowaniu w surowicy, w przeciwieństwie do BNP, który musi być oznaczany w osoczu, co wymaga dodatkowej specjalnej probówki do pobrania krwi na oznaczenie BNP. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczenia HbA1c jako badania zlecanego na zewnątrz?  Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników,  a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert,  ujęty zostanie koszt brutto wykonania tego badania.  Oznaczenie te nie jest badaniem pilnym i dyżurowym, a Zamawiający zadeklarował jedynie 100 oznaczeń tego parametru w ciągu 12 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 40: Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 3 ust. 6. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 41: Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,i na jego koszt’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego’’? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 42: Par. 4 ust. 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 43: Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 44: Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 45: Par. 8 ust. 3 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w par. 8 ust. 3 wykluczało zastosowanie kar umownych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 46: Par. 10 ust. 1 pkt a) i b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 47: Par. 10 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, aby kara umowna była naliczana od wartości danej dostawy, której dotyczy zwłoka? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 48: Par. 10 ust. 4  Prosimy o usunięcie par. 10 ust. 4. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 49: Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 50: Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 51: Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 03/02/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03/02/2014 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy