SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 12/02/2014 roku. DEZ/P/341/ZP-45/2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia SPZZOZ w  Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 • wykluczenia następujących wykonawców:
 1. Ochrona 24 Piotr Mielniczek ul. Wertera 46, 20-713 Lublin - cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 15,99 zł.
 2. KONSORCJUM: MAXUS Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, Łódź i MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, Łódź - cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 8,83 zł.
Uzasadnienie Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wymaganych dokumentów. W trakcie badania ofert Wykonawcy nie odpowiedzieli na pisemne wezwanie Zamawiającego do złożenia wymaganych dokumentów.
 • odrzucenia ofert następujących wykonawców:
 1. Ochrona 24 Piotr Mielniczek ul. Wertera 46, 20-713 Lublin
 2. KONSORCJUM: MAXUS Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, Łódź i MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, Łódź
UZASADNIENIE Podstawa prawna: art. 24 ust.4 ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1. KERIM Sp. z o.o. ul. Dzielna 11, 26-600 Radom
 2. Biuro Ochrony PANTERA Bożena Grzelecka ul. Armii Ludowej 9 m2, 00-575 Warszawa
UZASADNIENIE Podstawa prawna: art. 89 ust.2 ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonych ofert nie odpowiada treści SIWZ. Z treści złożonych ofert wynika informacja o zleceniu podwykonawcy patrolu interwencyjnego zaś Zamawiający pismem z dnia 9/01/2014 roku zamieścił na stronie internetowej odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowaniu i tym samym doprecyzował treść SIWZ zaznaczając, że nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie patrolu interwencyjnego.
 1. Biuro Detektywistyczno- Ochroniarskie DETEKTOR S.C. ul. Aleja Wolności 12,62-800 Kalisz
UZASADNIENIE Podstawa prawna: art. 89 ust.2 ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonych ofert nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z zapisem podanym w punkcie 6 pkt 2 b) SIWZ Wykonawca zobowiązany był przedstawić z ostatnich 3 lat doświadczenie w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia  przez nieprzerwany okres 12 miesięcy, na rzecz co najmniej jednego podmiotu leczniczego  potwierdzone referencjami. Z treści oferty Wykonawcy z wykazu świadczonych usług- załącznik nr 4 żadna ze wskazanych podmiotów nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 1. Ochrona GOT S.C. T.R. Gręda, A. Janduła, ul. Stołeczna 89, 05-860 Płochocin
 2. Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia LIDER ul. Wyspiańskiego 42 lok5, 06-400 Ciechanów
UZASADNIENIE Podstawa prawna: art. 89 ust.2 ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: Treść złożonych ofert nie odpowiada treści SIWZ. Z wyjaśnień przedstawionych w ramach odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do treści złożonych ofert wynika informacja o zleceniu podwykonawcy patrolu interwencyjnego zaś Zamawiający pismem z dnia 9/01/2014 roku zamieścił na stronie internetowej odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowaniu i tym samym doprecyzował treść SIWZ zaznaczając, że nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie patrolu interwencyjnego. jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 6 złożoną przez: FORMACJA S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 6,95 zł. UZASADNIENIE Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 18/02/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Ochrona GOT S.C. T.R. Gręda, A. Janduła, ul. Stołeczna 89, 05-860 Płochocin- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 5,90 zł- oferta odrzucona.
 2. Ochrona 24 Piotr Mielniczek ul. Wertera 46, 20-713 Lublin- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 15,99 zł- wykonawca wykluczony.
 3. KERIM Sp. z o.o. ul. Dzielna 11, 26-600 Radom- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 5,78 zł- oferta odrzucona.
 4. Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia LIDER ul. Wyspiańskiego 42 lok5, 06-400 Ciechanów-  cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 8,57 zł- oferta odrzucona.
 5. Biuro Ochrony PANTERA Bożena Grzelecka ul. Armii Ludowej 9 m2, 00-575 Warszawa- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 6,32 zł- oferta odrzucona.
 6. FORMACJA S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 6,95 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 7. KONSORCJUM: MAXUS Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, Łódź i MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, Łódź- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 8,83 zł- wykonawca wykluczony.
 8. Biuro Detektywistyczno- Ochroniarskie DETEKTOR S.C. ul. Aleja Wolności 12,62-800 Kalisz- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 8,71 zł- oferta odrzucona.
 9. GWARANT Sp. z o.o. ul. Puławska 228 lok 71, 02-670 Warszawa- cena brutto za 1 roboczo- godzinę na jednoosobowym posterunku wynosi 7,07 zł- 98,30 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 09/01/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 45/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dot. grup interwencyjnych. Czy można korzystać w tym zakresie z podwykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy bezpośrednio realizujący usługę posiadali Licencję pracownika ochrony fizycznej / byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie  3:  Czy Wymagający wymaga wniesienia wadium? Odpowiedź: W postępowanie nie jest zabezpieczone wadium. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 13/01/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13/01/2014 roku o godz. 10:15. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków: Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 2838 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia SPZZOZ w Wyszkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia SPZZOZ w Wyszkowie a w szczególności realizowanie ochrony poprzez całodobowy dyżur na dwóch posterunkach. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy . 2. Zamawiający powierza obowiązek całodobowej ochrony mienia w celu zabezpieczenia go przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, stratami spowodowanymi aktami wandalizmu, chuligaństwa, pożarem i skutkami warunków atmosferycznych a w szczególności następujące obiekty: -Budynek Główny Zakładu ze Szpitalem Powiatowym usytuowanym na działce 2622-2, Przychodnią Przyszpitalną, Działem Pomocy Doraźnej, SOR-em i Izbą Przyjęć, -Budynek Przychodni Rejonowej nr 1 z Pracownią Bakteriologii i Apteką, -Budynek Administracyjny, -Budynek Gospodarczy z garażami, pomieszczeniem stolarni, agregatem prądotwórczym i dyżurką ochrony, -Budynek Prosektorium z magazynem Apteki i Tlenownią, -Zbiornik Ciekłego Tlenu Medycznego, -Stacje Trafo, -Pozostałe budowle znajdujące się na wyżej wymienionej działce, w tym Poradnia Leczenia Uzależnień, Sklepy, Studnie, Zbiornik Przeciwpożarowy, -Samochody Transportu Sanitarnego i samochody administracyjno- dostawcze SPZZOZ w Wyszkowie. 3.Do zadań ochrony należy: a) ochrona powierzonego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, skutkami warunków atmosferycznych i pożarem, b) zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom i aktom wandalizmu, chuligaństwa oraz zakłócania porządku publicznego, c) niezwłoczne powiadamianie o istotnych wydarzeniach Dyrektora SPZZOZ oraz Starszego Lekarza Dyżuru, a w sytuacjach szczególnych jak napad, włamanie , pożar, także. Policję , Straż Pożarną, itp. d) stała obserwacja terenu Zakładu znajdującego się w zasięgu kamer oraz obsługa systemu monitorowania. e) zabezpieczenie przed dostaniem się na teren obiektu ochranianego osób nieupoważnionych, f) prowadzenie książki obchodów i odnotowywanie w niej wszystkich dokonanych czynności, g) nadzór nad pobieraniem i zwrotem kluczy do pomieszczeń przez osoby upoważnione oraz egzekwowanie wpisów do właściwego rejestru kluczy, h) sprawdzanie podczas obchodów zamknięcia drzwi wejściowych do pomieszczeń i budynków użytkowanych przez SPZZOZ w Wyszkowie. i) egzekwowanie zakazu parkowania samochodów poza miejscem wyłącznie do tego przeznaczonym zarówno przez pracowników jak i pozostałe osoby. j) obsługa szlabanów wjazdowych wraz z przyjmowaniem opłat za parkowanie na terenie Zakładu zgodnie z regulaminem oraz rozliczanie się z otrzymanej gotówki na podstawie kasy fiskalnej w kasie Zakładu. k) informowanie zainteresowanych osób o usytuowaniu poszczególnych komórek organizacyjnych i obsługa szatni. l) przeciwdziałanie nie kontrolowanemu ruchowi pojazdów na terenie objętym ochroną, m) skierowanie patrolu interwencyjnego w przypadku pojawienia się sygnału telefonicznego z Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji w Wyszkowie przy ulicy 1-go Maja 9b w celu ustalenia przyczyn włączenia się alarmu. n) odśnieżanie wszystkich wjazdów oraz dróg do zakładu, szczególnie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, przejść dla pieszych na terenie zakładu, a także posypywanie piaskiem w czasie gołoledzi w godzinach 15:00-07:00 w dni robocze, soboty- niedziele i w dni wolne od pracy całodobowo. o) wzywanie patrolu w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku. p) wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora lub Kierownika Działu Administracji i Zaopatrzenia, Kierownika Działu Technicznego i Zamówień Publicznych. 4. Obowiązki Wykonawcy: a) obowiązek zgłaszania harmonogramem- grafikiem pracy osób wykonujących czynności określone w umowie w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. b) obowiązek zgłaszania osób wykonujących określone w umowie czynności przed terminem ich wykonania. 5. Patrol interwencyjny: a) Dyżurujący w SPZZOZ pracownicy ochrony, muszą mieć możliwość wezwania, drogą radiotelefoniczną, patrolu interwencyjnego, który zabezpieczy ochronę SPZZOZ w wyjątkowych sytuacjach. Wymagany czas przyjazdu patrolu: do 3 minut od chwili wezwania... II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.24.00.00-0, 90.60.00.00-3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz zezwolenie na prowadzenie działalności objętej zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz z ostatnich 3 lat doświadczenie w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia przez nieprzerwany okres 12 miesięcy, na rzecz co najmniej jednego podmiotu leczniczego potwierdzone referencjami. Ochrona musi być realizowana przez całodobowy dyżur na co najmniej jednym posterunku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz w tym zakresie Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300.000 złotych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) formularz ofertowy, zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 1. a) zakresu świadczonych usług w związku ze zmianami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego, b) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony, c) zmianie uległy dane teleadresowe zapisane w umowie, d) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. e) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. g) możliwość zmniejszenia ochrony o 1 stanowisko w trakcie realizacji umowy. h) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na realizację zamówienia. i) strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w części dotyczącej jej zakresu oraz ceny w przypadku zmiany przez Zamawiającego zasad obsługi parkingu szpitalnego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków zp_spzzozwyszkow@wp.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w pokoju nr 3. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Materiały do pobrania