SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 13/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 4/2014
INFORMACJA O WYNIKU
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie:  Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, numer procedury: DEZ/P/341/ZP- 4/2014 , Zamawiający dokonał: unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z póżn. zm.) UZASADNIENIE Niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający pominął otwarcie dwóch ofert, które wpłynęły w terminie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02- 230 Warszawa: pakiet 13 cena brutto 9.240 zł.
  2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: pakiet 10 cena brutto 14.040 zł.
  3. Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 129.777,12 zł.
  4. BBH MIKROMED Sp. z o.o. ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza: pakiet 11 cena brutto 12920,04 zł; pakiet 12 cena brutto 36720 zł.
  5. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 80.892 zł; pakiet 2 cena brutto 150.444 zł; pakiet 3 cena brutto 19.602 zł; pakiet 7 cena brutto 62.316 zł.
  6. Biotech Sp.  zo.o. ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów: pakiet 9 cena brutto 15.000,12 zł.
  7. BEUTYMED ul. Nałęczowska 58, 02-922 Warszawa: pakiet 9 cena brutto 12.501 zł.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 12/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 4/2014
INFORMACJA O OTWARCIU DWÓCH POMINIĘTYCH OFERT ZŁOŻONYCH W TERMINIE
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie:  Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, numer procedury: DEZ/P/341/ZP- 4/2014 , Zamawiający pragnie poinformować, że w dniu otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 6/02/2014 roku o godz.11:15 z powodu błędu Zamawiającego pominięto otwarcie dwóch ofert, które wpłynęły w terminie. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że otwarcie pominiętych ofert złożonych w terminie odbędzie się w dniu 14 lutego o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 31602-2014 z dnia 2014-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę implantów ortopedycznych, według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od 1 do 13, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr 2.13. WYMAGANIA do pakietów (nie dotyczy... Termin składania ofert: 2014-02-05

Numer ogłoszenia: 38218 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31602 - 2014 data 28.01.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w sekretariacie w budynku administracyjnym.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w sekretariacie w budynku administracyjnym..

Wyszków, dnia 03/02/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 4/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 9: Czy Zamawiający dopuści zestaw pozwalający na pozyskanie 2-3 ml osocza bogato płytkowego (PRP) z 10 ml krwi obwodowej po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie do 80% płytek krwi. Czas wirowania wynosi około 10 minut. Filtr, który wchodzi w skład zestawu zatrzymuje wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10µm. W skład zestawu wchodzą: 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi obwodowej, zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy (cytrynian) oraz tłok z filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobrania krwi, 1 kaniula 18G x 100mm, 1 strzykawka 10 ml, 1 strzykawka 1 ml BD loer lock, 1 igła 30gx1/2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2: dotyczy pakietu nr 5: Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści rozdzielenie pozycji „śruby 2,7 blokowane w płycie z gwintowaną główką, zmienno- kątowe, dł. Od 10-30 mm, samogwintujące, stal” na dwie oddzielne pozycje, czyli: „śruby 2,7 blokowane w płycie z gwintowaną główką, zmienno- kątowe, dł. Od 10-30 mm, samogwintujące, stal” oraz „śruby 3,5 blokowane w płycie z gwintowaną główką, dł. Od 10-95 mm, samogwintujące, stal” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 3: dotyczy pakietu nr 9: Prosimy o dopuszczenie w tym punkcie następującego kompletnego, jednorazowego zestawu do przygotowania osocza bogato płytkowego (PRP), certyfikowanego do procedur ortopedycznych. Z 18 ml krwi własnej pacjenta uzyskuje 3-4 ml osocza bogato płytkowego podczas jednego wirowania. Udokumentowane  średnie stężenie płytek krwi w koncentracie  od 3,0 do 3,5 krotnie większe niż we krwi pacjenta.  Skład zestawu:- 1x igła 18Gx1½, - 1x strzykawka 20 ml, - 2xzatyczka do strzykawki, - 1xvenofix, - 1x zestaw do ekstrakcji 20 ml, - antykoagulant (cytrynian sodu) – 4 ml, - aktywator (chlorek wapnia) – 1 ml. Wyrób medyczny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści zaoferowanie gwoździa o grubości 16mm blokowanego śrubą 11mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści zaoferowanie śrub blokujących do części dystalnej o długości 26-50 mm2 mm zamiast 2,5mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zmawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 wymaga zaoferowania systemy wykonanego ze stali czy z tytanu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści zaoferowanie gwoździa blokowanego w części bliższej w 3 płaszczyznach? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści zaoferowanie gwoździ o dł. 150mm oraz 220-250mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 9: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści zaoferowanie gwoździa z dynamizacją w części dalszej gwoździa na wysokości 9mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 6 dopuści zaoferowanie gwoździ o średnicy od 8 do 12mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 11: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 7 dopuści zaoferowanie gwoździa ramiennego zagiętego wyłącznie w części bliższej 7 stopni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 7 dopuści zaoferowanie gwoździa o długości od 180 – 320mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 13: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5-14 odstąpi od wymogu sterylności? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści zaoferowanie śrub z pełnym gwintem 4,5mm zamiast 4mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 15: W związku z bardzo szczegółowym opisem w Pakiecie nr 4 poz. 9,10, 11, 12, 13 zaślepek i śrub kompresyjnych, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaślepek i śrub kompresyjnych, o parametrach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanymi gwoździami? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 16: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 11 dopuści zaoferowanie gwoździ odpiętowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 17: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 14 dopuści zaoferowanie śrub do blokowania o dł. od 26 do 100mm zmiana co 2mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 18: dotyczy umowy § 3 punkt 1: Prosimy o wydłużenie terminów dostaw do 3 dni roboczych dla zamówień pilnych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 06/02/2014 do godz.11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06/02/2014 roku o godz. 11:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, dnia 31/01/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 4/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści: Trzpień  pierwotny , uniwersalny w kształcie klina ,  bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem, o grubości  w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134*       ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana). Możliwość zastosowania trzpienia cementowanego lub bezcementowego przy użyciu tego samego instrumentarium. Głowy metalowe o rozmiarach 28,32 w pięciu rozmiarach długości szyjek. Panewki sferyczne lub wkręcane bezcementowe, tytanowe, pokryte porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm (skok co 2mm). Panewka pełna typu press-fit z zaślepionymi fabrycznie otworami ( bez dodatkowych zaślepek). Głowa ceramiczna  28, 32, 36 w 3 długościach szyjki. Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36mm.. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2: dotyczy pakietu nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści panewkę dwumobilną uniwersalną w rozmiarach 46-62mm, chromokobaltową, zewnętrznie pokrytą hydroksyapatytem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3: dotyczy pakietu nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści Trzpień stalowy prosty, wysokopolerowany, cementowany w kształcie klina bez potrzeby użycia centralizera (samocentrujący), bezkołnierzowy w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana). Możliwość zastosowania trzpienia cementowanego lub bezcementowego przy użyciu tego samego instrumentarium. Korek dokanałowy w 3 różnych opcjach dla rozmiarów kanału 8,5 – 20mm.? Panewka cementowana bezokapowa dla głów 28 i 32mm lub panewka z okapem 20 stopniowym dla głów 28,32,36mm. Głowy bipolarne od 38-57mm. System do płukania i odsysania jamy szpikowej zasilany z pompy dostarczanej razem z systemem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4: dotyczy pakietu nr 1 poz. 4:  System do złamań okołoprotezowych i siatek: Prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu 1 i utworzenie osobnego 1a bądź dopuszczenie systemu równoważnego tzn. linki plecionej w rozmiarach od 0,5 do 1,5mm., płytek kompresyjnych i  płytek krętarzowych do tych linek, siatki , kabla, ,śruby przeznaczonych do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5: dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projekty umowy w zakresie zapisów § 9 ust.1: pkt a) za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. pkt. c) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca-w wysokości 0,2% brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 31602 - 2014;  data zamieszczenia: 28.01.2014 Materiały do pobrania.