SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 13.03.2014 r. DEZ/P/3410/54/2014/TG ZP-7/2014 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ/P/341/ZP-7/2014. Numer ogłoszenia w BZP: 57682 – 2014, data zam. 19.02.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1,  informuje, że:
  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.). MULTIMED Adam Kunysz Studio Druku Cyfrowego ul. Sienkiewicza 94a, 05-082 Stare Babice - cena brutto 71 721,30 zł. Oferta ta jest zgodna z wymaganiami SIWZ, oferowana cena jest niższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt.) w ocenie przeprowadzonej zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
  2. Podpisanie umów z wybranym Wykonawcą MULTIMED Adam Kunysz Studio Druku Cyfrowego ul. Sienkiewicza 94a, 05-082 Stare Babice nastąpi w dniu 18. marca 2014 r. w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków.
III. Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu zostało złożonych osiem ofert:
  1. PPHU DRUK Piotr Lewicki ul. Przasnyska 11/U1B, 01-756 Warszawa - cena brutto 118 854,90zł. – 60,34 pkt.
  2. MULTIMED Adam Kunysz Studio Druku Cyfrowego ul. Sienkiewicza 94a, 05-082 Stare Babice - cena brutto 71 721,30 zł. – 100,00 pkt.
  3. REMI-B Spólka Jawna Krzysztof Boński i Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko Biała - cena brutto 95 472,60 zł. – 75,12 pkt.
  4. „IMPAKC”S.C. Dariusz Nowak Małgorzata Nowak, ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice - cena brutto 129 297,60 zł. – 55,47 pkt.
  5. Zakład Poligraficzny „POLIMER” Marek Malawski, Jolanta Malawska, ul. Szczecińska 34, 75-137 Koszalin - cena brutto 182 249,10 zł. – 39,35 pkt.
  6. Centrum Druku Grażyna Maciuk, ul. Warszawska 49 D, 12-200 Pisz - cena brutto 137 766,15 zł. – 52,96 pkt.
  7. Poligrafia BRO KAL s.c. Marcin Kaleta Agnieszka Brożyna, Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów k. Kielc - cena brutto 105 121,95 zł. – 68,23 pkt.
  8. GEMINI Sp. z o.o. ul. Kaliny 3, 41-506 Chorzów - cena brutto 124 303,80 zł. – 57,70 pkt.
Wyszków, dnia 24.02.2014r DEZ/P/3410/46/2014/TG ZP-7/2014   ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ/P/341/ZP-7/2014. Numer ogłoszenia w BZP: 57682 – 2014, data zam. 19.02.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1., 2. i 4.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania i wprowadza zmiany w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy: Pytanie 1. Jakiego formatu są książki medyczne 100-kartkowe? Odpowiedz: Formatu A4 i A3. Pytanie 2. Jaką oprawę mają książki A3 - twardą czy miękką? Odpowiedz: Twardą. Pytanie 3. Jaki kolor mają druki formatu A3 bloki samokopia? Odpowiedz: Czarny. Pytanie 4. Czy pozostałe druki - oprócz formatu A3 - dwustronne poz. 3 mają jeden kolor? Odpowiedz: Tak.   Termin składania ofert nie uległ zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 28/02/2014  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokoju nr 3 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi dnia 28/02/2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 .   W załączeniu do pobrania: Wzór Umowy – Załącznik nr 4 Zmodyfikowany w dniu 24.02.2014 r. Materiały do pobrania.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH DO SPZZOZ WYSZKOWIE nr procedury DEZ-P-ZP-7-2014 Numer ogłoszenia: 57682 - 2014;  data zamieszczenia: 19.02.2014 Materiały do pobrania.