SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 25/03/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 9/2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA LEKÓW do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał:
 • wyboru oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 33A: Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków: pakiet 33A cena brutto 1.062,72 zł.
 • wyboru oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 42: KONSORCJUM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: pakiet 42 cena brutto 1.923,72 zł.
 • wyboru oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 21: INTER CONSULT Sp.j. M. Sitek, D. Sitek ul. Księdza Brzóski 94-18, 91-347 Łódź: pakiet nr 21 cena brutto 58.500,30 zł.
 • wyboru oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 40:  Paramedica Polska sp. z o.o. Sp. k. ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa: pakiet nr 40 cena brutto 2.592 zł.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 33A wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ, zaś w zakresie pakietu nr 21,40,42 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia.
 • unieważnienia w zakresie pakietu nr 43.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 31/03/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków: pakiet 33A cena brutto 1.062,72 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. KONSORCJUM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: pakiet 33A cena brutto 1.098, 36 zł- 96,76 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 42 cena brutto 1.923,72 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. INTER CONSULT Sp.j. M. Sitek, D. Sitek ul. Księdza Brzóski 94-18, 91-347 Łódź: pakiet nr 21 cena brutto 58.500,30 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. Paramedica Polska sp. z o.o. Sp. k. ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa: pakiet nr 40 cena brutto 2.592 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 14.03.2014 r.
DEZ/P/3410/55/2014/TG ZP-9/2014
ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ/P/341/ZP-9/2014. Numer ogłoszenia w BZP: 79244 – 2014, data zam. 10.03.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 1:
 • 15 szt. zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorodnych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką, monofilamentowych, polipropylenowych, o grubości 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,   oraz
 • 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji metodą przezzasłonową ?
Odpowiedz: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 2:
 • 15 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici,     oraz
 • 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?
Odpowiedz: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21, poz. nr 3:
 • 15 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici,    oraz
 • 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?
Odpowiedz: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. Termin składania ofert nie uległ zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 18.03.2014  roku do godz. 10:00, w Kancelarii, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy