SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 28/03/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 8/2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał:
 • wyboru oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,7 złożoną przez: Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 80.892 zł;  pakiet 2 cena brutto 150.444 zł; pakiet 3 cena brutto 19.062 zł; pakiet 4 cena brutto 119.448 zł; pakiet 7 cena brutto 62.316 zł;
 • wyboru oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 11 złożoną przez: BBH MIKROMED Sp. z o.o. ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza: pakiet 11 cena brutto 13.497,84 zł;
 • wyboru oferty nr 6 w zakresie pakietu nr 13 złożoną przez: BIOMET POLSKA Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa: pakiet 13 cena brutto 9.936 zł
 • wyboru oferty nr 7 w zakresie pakietu nr 10 złożoną przez: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: pakiet 10 cena brutto 14.040 zł.
 • Wyboru oferty nr 8 w zakresie pakietu nr 5 złożoną przez: Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 123.899,76 zł.
 • wyboru oferty nr 9 w zakresie pakietu nr 9 złożoną przez: Biotech Sp.  zo.o. ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów: pakiet 9 cena brutto 11.750,13 zł.
 • wyboru oferty nr 10 w zakresie pakietu nr 6 złożoną przez: Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Młynarska 15, 02-674 Warszawa: pakiet 6 cena brutto 43.532,64 zł.
 • wyboru oferty nr 11 w zakresie pakietu nr 12 złożoną przez: MEDGAL Sp. z o.o. ul. Wąska 59,15-122 Białystok: pakiet 12 cena brutto 27.129,60 zł.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6,7,10  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, zaś w pozostałym zakresie wybrano oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.
 • unieważnienia w zakresie pakietu nr 8.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.4) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 03/04/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02- 230 Warszawa: pakiet 13 cena brutto 9.979,20 zł-  99,57 pkt w jedynym kryterium ceny;
 2. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: pakiet 1 cena brutto 80.892 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny;  pakiet 2 cena brutto 150.444 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 3 cena brutto 19.062 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 4 cena brutto 119.448 zł -  100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 7 cena brutto 62.316 zł--  100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 3. BBH MIKROMED Sp. z o.o. ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza: pakiet 11 cena brutto 13.497,84 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny;  pakiet 12 cena brutto 38.242,80zł-  70,94 pkt w jedynym kryterium ceny;
 4. MEDARTIS Sp. z o.o. ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław: pakiet 8 cena brutto 78.894 zł- w zakresie tego pakietu postępowanie unieważnione.
 5. MED& CARE Tomasz Witkowski, ul. Chwaszczyńska 170, 81-571 Gdynia: pakiet 9 cena brutto 12.150 zł-  96,71 pkt w jedynym kryterium ceny;  .
 6. BIOMET POLSKA Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa: pakiet 13 cena brutto 9.936 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 7. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: pakiet 10 cena brutto 14.040 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 8. Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 123.899,76 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 9. Biotech Sp.  zo.o. ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów: pakiet 9 cena brutto 11.750,13 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 10. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Młynarska 15, 02-674 Warszawa: pakiet 6 cena brutto 43.532,64 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 11. MEDGAL Sp. z o.o. ul. Wąska 59,15-122 Białystok: pakiet 11 cena brutto 17.766 zł-  75,98 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 12 cena brutto 27.129,60 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 12. BEUTYMED ul. Nałęczowska 58, 02-922 Warszawa: pakiet 9 cena brutto 11.974,50 zł-  98,13  pkt w jedynym kryterium ceny;
 13. Centrum Zaopatrzenia Medycznego Maciej Onufruk Sp.k. ul. Egejska 11/62, 02-764 Warszawa: pakiet 9 cena brutto 18.873 zł-  62,26 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 14.03.2014 r. DEZ/P/3410/56/2014/TG ZP-8/2014 ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ/P/341/ZP-8/2014. Numer ogłoszenia w BZP: 71896 – 2014, data zam. 04.03.2014 r. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Numer w BZP: 82674 – 2014, data zam. 12.03.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania: Pytanie 1: Dotyczy pakietu 4: Gwoździe - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1 w celu uczynienia postępowania bardziej konkurencyjnym? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2: Dotyczy pakietu 4: Gwoździe -  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gwoździa tytanowego, pakowanego sterylnie, o średnicy proksymalnej ø 15.6mm (zamiast ø 15.5mm) oraz dla gwoździa krótkiego (tj 180mm) kątów CCD 125°i 130°, zaś śrubę blokującą w części dystalnej ze skokiem co 2mm?? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 3: PAKIET NR 9 – Zestaw do pozyskiwania osocza bogato płytkowego - Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Sterylny zestaw składający się z dwóch separatorów do pozyskania z krwi obwodowej (każdy separator o możliwości przetworzenia od 20 ml do 54 ml krwi), co najmniej 6-7 ml koncentratu bogatopłytkowego - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-B, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa – potwierdzone niezależnymi badaniami. Zestaw zawiera dwie specjalne tuby separujące z ruchomym dyskiem rozdzielającym frakcje krwi z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części. Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. Pojedynczy proces wirowania 10min. Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: PAKIET NR 9 – Zestaw do pozyskiwania osocza bogato płytkowego - Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, wymaga aby każdy oferowany zestaw składał się z dwóch separatorów/probówek umożliwiając swobodny dobór objętości otrzymanego osocza bogatopłytkowego przez operatora w zależności od potrzeb zabiegowych (od 3 do 14ml PRP) u danego pacjenta? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wymaga. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia, których wzory przesyłamy w załączeniu? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 6: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust.1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca-w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za niedostarczony przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego za niedostarczony przedmiot umowy. Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy. Termin składania ofert nie uległ zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 20.03.2014  roku do godz. 10:00, w Kancelarii, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków,   w budynku administracyjnym Wyszków, dnia 12.03.2014 r. DEZ/P/3410/53/2014/ ZP-8/2014 INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE nr procedury DEZ/P/341/ZP-8/2014. Numer ogłoszenia w BZP: 71896 – 2014, data zam. 04.03.2014 r. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Numer w BZP: 82674 – 2014, data zam. 12.03.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  4.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.), w związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania, zmienił termin składania ofert Termin składania ofert uległ zmianie zgodnie z Ogłoszeniem o Zmianie Ogłoszenia Numer w BZP: 82674 – 2014, data zam. 12.03.2014 r., oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 20.03.2014  roku do godz. 10:00, w Kancelarii, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 . W załączeniu: Ogłoszeniem o Zmianie Ogłoszenia Nr w BZP: 82674 – 2014, data zam. 12.03.2014 r.              Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 71896-2014 z dnia 2014-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę implantów ortopedycznych, według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od 1 do 13, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr 2.13. WYMAGANIA do pakietów (nie dotyczy... Termin składania ofert: 2014-03-14 Numer ogłoszenia: 82674 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71896 - 2014 data 04.03.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w Kancelarii, w budynku administracyjnym... W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w Kancelarii, w budynku administracyjnym.. Wyszków, dnia 11.03.2014 r. DEZ/P/3410/49/2014/TG ZP-8/2014 ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ WWYSZKOWIE nr procedury DEZ/P/341/ZP-8/2014. Numer ogłoszenia w BZP: 71896 – 2014, data zam. 04.03.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r. poz. 907   z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania: Pytanie 1: do pakietu nr 9 - Zestaw do pozyskania osocza bogato płytkowego: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści zestaw pozwalający na pozyskanie 3-3,5 ml osocza bogato płytkowego (PRP) z 10 ml krwi obwodowej po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie do 80% płytek krwi. Czas wirowania wynosi około 10 minut. Filtr który wchodzi w skład zestawu zatrzymuje wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10 µm. W skład zestawu wchodzą: 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi obwodowej, zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy ( cytrynian) oraz  tłok z filtrem, 1 zestaw VACU-10 do pobrania krwi,  1 kaniula 18Gx100mm, 1 strzykawka 10 ml, 1 strzykawka 1 ml BD louer lock, 1 igła 30Gx1/2”. Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2: do Pakietu nr 9: Czy Zamawiający w pakiecie dopuści zestaw do pozyskiwania PRP o wysokiej koncentracji płytek składający się z: 1 Strzykawka (20cc); 1 Strzykawka (10cc); 1 Strzykawka (5cc); Igła 30G; Igla 21G; Konektor.  Pozyskanie PRP wykorzystuje metodę kożuszka leukocytarno – płytkowego z jednostopniowym procesem wirowania w czasie 8minut Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: dotyczy pakietu nr 9 - Zestaw do pozyskiwania osocza bogato płytkowego: Prosimy o dopuszczenie w tym punkcie następującego kompletnego, jednorazowego zestawu do przygotowania osocza bogatopłytkowego (PRP), certyfikowanego do procedur ortopedycznych. Z 18 ml krwi własnej pacjenta uzyskuje 3-4 ml osocza bogatopłytkowego podczas jednego wirowania. Udokumentowane  średnie stężenie płytek krwi w koncentracie  od 3,0 do 3,5 krotnie większe niż we krwi pacjenta. Skład zestawu: - 1x igła 18Gx1½; - 1x strzykawka 20 ml; - 2xzatyczka do strzykawki; - 1xvenofix; - 1x zestaw do ekstrakcji 20 ml; - antykoagulant (cytrynian sodu) – 4 ml; - aktywator (chlorek wapnia) – 1 ml. Wyrób medyczny. Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1B i 2B dopuści zaoferowanie śruby szyjkowej o średnicy 12,5mm zamiast 11mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 5: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści zaoferowanie gwoździa o grubości 16 mm zamiast 15,5 mm, blokowanego śrubą 11 mm zamiast 10,5 mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 6: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści zaoferowanie śrub blokujących do części dystalnej o dług. 26-50 mm zamiast 25-50 mm, z przeskokiem co 2mm zamiast 2,5mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 7: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści zaoferowanie gwoździa blokowanego w części bliższej w 3 płaszczyznach? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 8: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści zaoferowanie gwoździ o dł. 150mm oraz 220-250mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 9: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści zaoferowanie gwoździa z dynamizacją w części dalszej gwoździa na wysokości 9mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 10: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści zaoferowanie gwoździ udowych o średnicy 9-12 mm zamiast 10-14 mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 11: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5-14 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 12: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 7 dopuści zaoferowanie gwoździa ramiennego zagiętego wyłącznie w części bliższej 7°? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 13: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 7 dopuści zaoferowanie gwoździa o długości od 180-320 mm zamiast 140-320 mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 14: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści zaoferowanie śrub z pełnym gwintem 4,5mm zamiast 4mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 15: Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9, 10, 11, 12, 13 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaślepek i śrub kompresyjnych, o parametrach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanymi gwoździami? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 16: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 11 dopuści zaoferowanie gwoździa odpiętowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 17: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 14 dopuści zaoferowanie śrub do blokowania o grubości 4,5mm zamiast 5mm o dł. od 26 do 100 mm zmiana co 2 mm? Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Termin składania ofert nie uległ zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 14.03.2014  roku do godz. 10:00, w Kancelarii, w budynku administracyjnym. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2014 roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym pokoju nr 2 Wyszków: DOSTAWA IMPLANTOW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE, nr procedury: DEZ/P/341/ZP-8/2014 Numer ogłoszenia: 71896 - 2014;  data zamieszczenia: 04.03.2014 Materiały do pobrania.