SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 02/042014 r. DEZ/P/341/ZP- 10/2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał wyboru:
 1. oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 :  AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. ul. Tysiąclecia 14,   64-300 Nowy Tomyśl:
  • pakiet 1 cena brutto 98.515,92 zł;
  • pakiet 2 cena brutto 21.171,33 zł;
  • pakiet 3 cena brutto 32.363,72 zł;
  • pakiet 4 cena brutto 24.337,97 zł;
  • pakiet 5 cena brutto 12.312 zł;
  • pakiet 6 cena brutto 13.590,72 zł.
 2. oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 7: NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet 7 cena brutto 8.467,20 zł.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 10/04/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
  • pakiet 1 cena brutto 98.515,92 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny;
  • pakiet 2 cena brutto 21.171,33 zł-  100 pkt w jedynym kryterium ceny;
  • pakiet 3 cena brutto 32.363,72 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
  • pakiet 4 cena brutto 24.337,97 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
  • pakiet 5 cena brutto 12.312 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
  • pakiet 6 cena brutto 13.590,72 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. NEOMED Barabara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet 7 cena brutto 8.467,20 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 26/03/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 10/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Pakietu 1 poz.1-22: Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania w w/w pozycjach nici plecionych, syntetycznych, niebarwionych , wchłanialnych, z kwasu poliglikolowego powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach i ok. 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok. 42 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2: Pakietu 1 poz. 23-54: Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania w w/w pozycjach nici plecionych, syntetycznych, barwionych, wchłanialnych, z kwasu poliglikolowego powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 14 dniach ok. 80%, po 21 dniach- ok. 50% oraz ok. 20% po 28 dniach, czas wchłaniania 60-90 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3: Pakietu 1 poz. 6, 26, 27: Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści igły o długości 45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4: Pakietu 1 poz. 21: Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści igły o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5: Pakietu 2 poz. 21: Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji z pakietu nr 2 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6: Pakietu 3 poz. 5-12: Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści monofilament syntetyczny- wchłanialny, okres podtrzymywania ok. 40% po 14 dniach, okres wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 7: Pakietu 4 poz. 29: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu lub dopuszczenie nici bez klipsów. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1c: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 3 ust. 2 pkt. a i b- w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego towaru Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 4 pozycji 1-14 do osobnego pakietu szwów chirurgicznych, nierozpuszczalnych, polamidowych? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 14 nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 11: Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki monofilamentowej, polipropylenowej o wadze 80g/m2, grubości 0,47 mm w  rozmiarach 8x13, bez niebieskich oznaczeń? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 12: Pakiet 5, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki monofilamentowej, polipropylenowej o wadze 80g/m2, grubości 0,47 mm w  rozmiarach 10 x 16, bez niebieskich oznaczeń? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 13: Projekt umowy: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 14: Projekt umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu słów „opóźnienie” na „zwłoka” w par. 7 pkt. 1c? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15: zad 5: Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne monofilamentne ,polipropylenowe do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych o parametrach: 44 g\m2  grubość siatki:0,46mm , o średnich porach 6,29 mm2 w rozmiarach: 7,5x15  15x15; 10X15 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami na pytania. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 28/03/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28/03/2014 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa nici chirurgicznych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 94590 - 2014;  data zamieszczenia: 20.03.2014 Materiały do pobrania.