SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 24/04/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 12/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 9
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 9 Zamawiający dokonał:
  • wyboru oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 9: BIOMED S.A. Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków - pakiet nr 9 cena brutto 5.587,92 zł.
Uzasadnienie wyboru W zakresie pakietu nr 9  złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 28/04/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. BIOMED S.A. Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków- pakiet nr 9 cena brutto 5.587,92 zł100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy