SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 08/07/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 18/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa paliwa do samochodów SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  • wyboru oferty nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 243.000 zł
Uzasadnienie. W niniejszym przetargu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 10/07/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 243.000 zł- 100 pkt zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 02/07/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 18/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa paliwa do samochodów dla SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – akceptuje aby były to karty mikroprocesowe  - i  zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: *    0 zł netto za kartę nową, * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych dot. wymagań dodatkowych, etc.), *  w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto? Pytanie nr 2: Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia? Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy (np. w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy regulaminy Wykonawcy, tj……z dnia ……….. r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu regulaminu Wykonawcy)? Pytanie nr 4: W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy par 4 ust. 1, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej  - przy czym nie koniecznie może to być stacja „całodobowa” (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? Pytanie nr 5: W odniesieniu do SIWZ i projektu umowy Wykonawca pyta, czy Zamawiający akceptuje aby : -  w § 4 ust.3 drugie zdanie - treść zapisu usunąć, nie ma zastosowania u Wykonawcy? Transakcje bezgotówkowe dokonywane przy użyciu kart paliwowych na stacjach paliw Wykonawcy dokumentowane są dowodami wydania, tj. wydrukami z terminala. Kierowca Zamawiającego każdorazowo po zatankowaniu paliwa na stacji paliw Wykonawcy otrzymuje dowód wydania. Dowód wydania nie jest podpisywany przez kierowcę Zamawiającego ani przez pracownika stacji paliw; - w § 4 – z uwagi na brak okresów rozliczeniowych doprecyzować okresy, propozycja zapisu: "Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury za zakupione przez Zamawiającego paliwa w danym okresie rozliczeniowym, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego? - w § 5 ust. 2 i 3 - zmodyfikować termin płatności 21 dni liczonych od daty wystawiania faktury VAT, przy ewentualnym uwzględnieniu możliwości wystawiania faktury elektronicznej (tzw. e-faktury), przy czym za datę zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy ? -  w § 5 po pkt 4 dodać pkt o treści: „Niedokonanie zapłaty w terminie, o którym mowa w par. 5 pkt 2  skutkuje naliczaniem przez Wykonawcę odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia oraz wezwaniem Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. Ponadto, Wykonawca po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty określonego w wezwaniu do zapłaty, może dokonać zablokowania wszystkich kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej należności zablokowane karty paliwowe znajdować się będą na liście kart zablokowanych i dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy ich użyciu nie będzie możliwe. Decyzję o odblokowaniu kart paliwowych podejmuje Wykonawca.” ? - w § 6 ust.1 i ust. 2 i formularzu ofertowym - treść zapisów do usunięcia, nie mają zastosowania u Wykonawcy. Propozycja zapisu: "Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy oleju napędowego przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji. , przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto).”? - § 7 ust.1 lit. a) i b) - zapłata kary umownej dotyczy tylko Wykonawcy, brak kary umownej dla Zamawiającego z tego samego powodu, a więc występuje niesymetryczność - Wykonawca prosi o dodanie do umowy zapisu. Ponadto Wykonawca  proponuje zmniejszenie podstawy naliczenia kary umownej, tj. "… w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy liczonego od jego niewykonanej części, której dotyczy odstąpienie.", natomiast w par. 7a)  "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" wpisać "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę", a w par. 7b) proszę wpisać: "za jednostronne odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, za wyjątkiem odstąpienia z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – Czy wyrażacie Państwo zgodę? - § 7 ust. 1 lit. c) – usunąć zapis mając na uwadze powyższe lub wprowadzić wyłączenia dotyczące: awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw? - § 7 - dodać następujący ustęp o treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."? Odpowiedź:  W odpowiedzi na powyżej przedstawione zapytania od nr 1 do 5 Zamawiający informuje, że nie dopuszcza użycia kart paliwowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 6: Wobec powyższych pytań Wykonawca prosi Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert – czy wyrażacie Państwo zgodę? Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 08/07/2014 roku do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08/07/2014 roku o godz. 10:15. Ponadto Zamawiający modyfikuje wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ poprzez dodanie zapisów: - w paragrafie 1 pkt.4 w następującym brzmieniu: Wartość umowy w całym okresie obowiązywania nie przekroczy kwoty…….. zł brutto. - Paragrafu 7 w następującym brzmieniu:
  1. W razie stwierdzenia wad jakościowych towaru Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
  2. W razie stwierdzenia złej jakości zakupionych paliw płynnych Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego dostarczenia aktualnego świadectwa jakości tych paliw.
  3. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty uznania reklamacji przez Zamawiającego.
  4. W razie powtarzających się udokumentowanych przypadków sprzedaży paliw złej jakości, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni.
- Dotychczasowy paragraf 7 i następujące po nim,  zmieniają numer o 1 kolejny.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa paliwa do samochodów SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 217922 - 2014;  data zamieszczenia: 30.06.2014