SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 09/07/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 17/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą automatu koagulologicznego do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  • wyboru oferty nr 1: Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03- 699 Warszawa- cena brutto 58.150,08 zł.
Uzasadnienie. W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 10/07/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03- 699 Warszawa- cena brutto 58.150,08 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy