SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 10/07/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 19/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 2 Zamawiający dokonał wyboru:
  • w zakresie pakietu nr 2 ofertę nr 2: Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin: pakiet nr 2 za cenę brutto 27.432 zł;
Uzasadnienie. W zakresie pakietu 2 wybrano najtańszą ofertę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 16/07/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Zarys Sp. z o.o. ul. pod Borem 18, 41-808 Zabrze: pakiet nr 2 za cenę brutto 33.480 zł– 81,94 pkt w jedynym kryterium ceny;
  2. Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin: pakiet nr 2 za cenę brutto 27.432 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 07/07/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 19/2014
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, dostępne w rozmiarach 22G, 20G, 18G i 16G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2: Pakiet  nr 2 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowania nierozrywane i niepalne bez zawartości celulozy, charakteryzujące się doskonałą barierą przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odpornością na przebicia i rozdarcia, zabezpieczające przed wilgocią oraz przed przypadkowymi uszkodzeniami opakowania podczas przechowywania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: Pakiet  nr 2 poz. 1:  Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule posiadały min. 4-5 pasków RTG wtopionych na całej długości kaniuli? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Pakiet  nr 2 poz. 1:  Prosimy o doprecyzowanie czy kaniule mają posiadać samodomykajacy się korek portu bocznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5: Do SIWZ i wzoru umowy: W § 1 ust. 3, Zamawiający odmawia (nie gwarantuje) Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalniającej Zamawiającego z jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z dyspozycja z art. 29 ust 1 ustawy PZP. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 10/07/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10/07/2014 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy