SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 04/08/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 21/2014 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
 • Oferty nr 4 dla zadania nr 1 złożona przez: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa - zadanie nr 1 za cenę brutto 9.762 zł;
 • Oferty nr 6 dla zadania nr 2 złożona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Warszawie Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży Korporacyjnej ul. Gumulickiego 2,07-410 Ostrołęka - zadanie nr 2 za cenę brutto 292.344 zł;
 • Oferty nr 6 dla zadania nr 3 złożona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Warszawie Pion Klienta Korporacyjnego Zespół Sprzedaży Korporacyjnej ul. Gumulickiego 2,07-410 Ostrołęka - zadanie nr 3 za cenę brutto 7.283 zł;
Uzasadnienie. W niniejszym postępowaniu na poszczególne zadania wybrano najtańszą ofertę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 20/08/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Radomiu ul. Szklana 60, 26-600 Radom- zadanie nr 3 za cenę brutto 7.919 zł-  91,97 pkt w jedynym kryterium ceny;
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział Warszawa ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa- zadanie nr 1 za cenę brutto 13.272 zł- 73,55 pkt w jedynym kryterium ceny;
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Ostrołęce ul. Kilińskiego 20, 07-410 Ostrołęka- zadanie nr 1 za cenę brutto 44.410 zł- 21,98 pkt w jedynym kryterium ceny;
 4. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa- zadanie nr 1 za cenę brutto 9.762 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; zadanie nr 3 za cenę brutto 10.388 zł- 70,11 pkt w jedynym kryterium ceny;
 5. TUZ UBEZPIECZENIA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. poleczki 35, 02-822 Warszawa- zadanie nr 1 za cenę brutto 12.320 zł- 79,23 pkt w jedynym kryterium ceny;
 6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oddział Regionalny w Warszawie Pion Klienta korporacyjnego Zespół Sprzedaży Korporacyjnej ul. Gumulickiego 2,07-410 Ostrołęka- zadanie nr 1 za cenę brutto 15.522 zł- 62,89 pkt w jedynym kryterium ceny; zadanie nr 2 za cenę brutto 292.344 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; zadanie nr 3 za cenę brutto 7.283 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wyszków, dnia 29.08.2014 r. DEZ/P/3410/96/2014/TG ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE; nasz znak DEZ/P/341/ZP-21/2014.  Numer ogłoszenia w BZP: 247700-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  1. i 2.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r.,  poz. 907   ze  zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Odpowiedzi pogrupowane są w zestawach: Zestaw I – Zadanie I W związku z postępowaniem przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Szpitala wnioskujemy o włączenie do SIWZ poniższych klauzul : Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
 1. Odmiennie niż stanowi § … OWU i z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły, że w ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych do wysokości limitu 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
 2. Odszkodowanie z tytułu szkód w lampach rentgenowskich według określonych niżej zasad:
 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody dotyczące lamp rozszerza się na wszystkie ryzyka, zgodnie z warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia. Odszkodowania za szkody wynikłe z pożaru, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone tak samo jak za wszystkie inne części ubezpieczonego przedmiotu.
 4. W przypadku szkód z innych przyczyn odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość zużycia urządzenia przed wystąpieniem szkody, zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań:
  Redukcja odszkodowania
a) OPIS LAMPY po okresie użytkowania miesięcznie o
aa) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym) 6 miesięcy 5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 12 miesięcy 3,0%
bb)Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz 12 miesięc 3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 12 miesięcy 3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,5%
cc) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii    częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)   24 miesiące   2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,0%
Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,0%
Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,0%
dd)Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b) 24 miesiące 1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,5%
Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,5%
 1. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
 2. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:
P x 100 PG  x X  x  Y gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG -  standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji. X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: nowozakupione lampy na gwarancji producenta,  współczynnik 1; lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego,            współczynnik 0,75; lampy nie posiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3. Y = współczynnik likwidacyjny lampy rentgenowskie,  współczynnik 2; lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. Ubezpieczenie endoskopów
 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem:
 2. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
 3. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
 4. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Przestrzegane są zalecenia producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych klauzul. Zestaw II – Część ogólna SIWZ Dla pkt. XX SIWZ – zamówienia uzupełniające – proszę o potwierdzenie, że zapis o zastosowaniu w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym nie dotyczą ubezpieczeń OC. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zestaw II –Zadanie II
 1. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM.
  1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o akceptację triggera los occurrence dla OC działalności pozamedycznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę triggera na wyżej wymieniony.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego:
  • klauzuli wypowiedzenia umowy,
  • klauzuli prolongaty zapłaty składki.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie w/w klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego.
 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższej klauzuli dotyczącej szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów).
Klauzula - Klauzula rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
 4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.
 6. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść wyżej przytoczonej klauzuli i dopuszcza jej wprowadzenie.
 1.     A. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM.
 2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 1. Prosimy o potwierdzenie czy klauzule obligatoryjne mają mieć zastosowanie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem i do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
 1. Dla klauzuli przelewu bankowego prosimy o potwierdzenie, że przelew bankowy ma być na właściwy rachunek wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
 1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH są wyłączone z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
 1. Zwracamy się z prośbą o akceptację poniższych klauzul w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej.
 1. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.
 2. Wyłącza się z zakresu odpowiedzialności szkody:
  1. powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
  2. powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,
  3. powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
  4. wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
  5. spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
  6. powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
  7. wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy , jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
  8. polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem,
  9. wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
  10. spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
  11. powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść wyżej przytoczonych klauzul i dopuszcza ich wprowadzenie. Zestaw II – Zadanie I
 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
  1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższych klauzul:
KLAUZULA REPREZENTANTÓW Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:
 1. Dyrektor SP ZOZ i jego zastępcy,
 2. w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców,
 3. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
 4. w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
 5. w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
 6. w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
 7. w spółkach cywilnych – wspólników;
 8. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
 9. lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
 1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
 2. Przez przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
 3. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 100.000,00 zł. KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje:
 • szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
 • szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
 • szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
 • szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 • szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 • powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
 • powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.
Limit odpowiedzialności: 2.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść wyżej przytoczonych klauzul i dopuszcza ich wprowadzenie.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód, które zostały wyrządzone przez umyślne spowodowanie szkody.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na podwyższenie fr. redukcyjnej do 500 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego:
  • klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie powyższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego, jednak dopuszcza zmianę treści na : "Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.”
 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższych klauzul:
KLAUZULA REPREZENTANTÓW Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:
 1. Dyrektor SP ZOZ i jego zastępcy,
 2. w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców,
 3. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
 4. w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
 5. w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
 6. w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
 7. w spółkach cywilnych – wspólników;
 8. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia. Klauzula  - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
 • przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
 • przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) Zmniejszenie odszkodowania
po okresie użytkowania miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) 12 miesięcy   3,0 %  
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 18 miesięcy 2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie ) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 24 miesiące 2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 24 miesiące 1,5 %
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: P       x        100 PG  x  X  x  Y gdzie: P =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, X  =  współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp danego rodzaju: a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji  współczynnik 0,75; c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: Y  =  współczynnik likwidacyjny a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik    3. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia Klauzula  - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
 • w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 • przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 • przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
Klauzula  - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:
 • pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
 • w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
 • kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
 • sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść wyżej przytoczonych klauzul i dopuszcza ich wprowadzenie.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację poniższej klauzuli w ubezpieczeniu sprzętu medycznego elektronicznego od wszystkich ryzyk:
Ubezpieczyciel nie obejmuje ubezpieczeniem szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść powyższej klauzuli i dopuszcza jej wprowadzenie.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu dotyczącego udziału własnego z treści :„Zamawiający dopuszcza przedstawienie propozycji ubezpieczenia z zastosowaniem wyłącznie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie więcej niż 500,00 PLN” Na treść „Zamawiający dopuszcza przedstawienie propozycji ubezpieczenia z zastosowaniem wyłącznie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, które zostały wyrządzone przez umyślne spowodowanie szkody.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego:
  • klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie powyższych klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego, jednak dopuszcza zmianę treści na : " "Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych/przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” Zestaw II –Zadanie III
 1. Ubezpieczenia komunikacyjne.
  1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie w ubezpieczeniu Auto casco franszyzy integralnej w wysokości 500 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 1. Ubezpieczenie Assistance.
  1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie postanowień dodatkowych w treści: „dla pojazdów sanitarnych i ambulansów wprowadza się następujące postanowienie dodatkowe precyzujące, że za ubezpieczonego pasażera nie uważa się osoby, która nie należy do ekipy ratunkowej (medycznej) udzielającej pomocy lub realizującej transport medyczny, lub osoby która jest transportowana ubezpieczonym pojazdem, tj. chorego, rannego, reanimowanego, któremu udzielana jest pomoc medyczna, ratunkowa.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie postanowień dodatkowych przytoczonych powyżej.  Zestaw III –Zadanie I
 1. Proszę o podanie ostatnich remontów generalnych instalacji i pokrycia dachu w budynkach pow. 40 lat (kiedy miały miejsce, co obejmowały?)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remont pokrycia dachu, w tym docieplenie stropodachu i pokrycie papa termozgrzewalną, wszystkich budynków SPZZOZ w Wyszkowie, został zrealizowany w latach 2005 do 2014, wraz z  remontami instalacji.
 1. Czy w najbliższym roku planowane są remonty – jeśli tak co będą obejmować , jaka wartość prac?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planowany jest remont Oddziałów Wewnętrznego, Kardiologicznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Sprecyzowanie wartości i zakresu prac nastąpi po uzyskaniu środków finansowych na realizację.
 1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji  przeznaczone do rozbiórki ( które , jaka wartość?)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych lub pustostanów.
 1. Czy sprzęt elektroniczny medyczny znajduje się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu . Jeśli tak – jaka wartość?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) nie znajduje się poniżej poziomu gruntu.
 1. Proszę o podanie maksymalnego PML w danej lokalizacji w szczególności w lokalizacji przy ul. KEN 1 Wyszków.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać maksymalnego PML w poszczególnych lokalizacjach. Jednak informuje, że 95% wyposażenia znajduje się w głównej lokalizacji szpitala przy ul. KEN 1 w Wyszkowie. Zestaw IV –Zadanie I Zadanie I  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. Wnioskujemy o zmianę liczby rat dla zadania I z 6 do 4; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. W związku z zapisem, że zakres ubezpieczenia obejmuje eksplozję wszystkich rodzajów, proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączony jest wybuch w komorze spalania silników spalinowych, eksplozję wywołaną przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych, powstałych w elementach przełączających lub przełącznikach  elektrycznych wskutek występującego w nich ciśnieniach gazów; Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 3. Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w zakresie ubezpieczenia szkody spowodowane umyślnie włączone zostały do zakresu ubezpieczenia wyłącznie klauzulą reprezentantów; Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 4. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli reprezentantów w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Prosimy o włączenie szkód spowodowanych zaniedbaniem i  niewłaściwym użytkowaniem do treści klauzuli szkód mechanicznych oraz wprowadzeniem dla tych szkód limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach w siwz. 6. Prosimy o podanie definicji: wody bieżącej, mrozu, opadów deszczowych, płynów innego rodzaju oraz o określenie jakie szkody mają zostać objęte w związku z powyższymi ryzykami; Odpowiedź: Zamawiający informuje, że definicje zgodne z OWU Wykonawcy. Szkody są  rzeczowe wynikłe na skutek tych ryzyk. 7. Prosimy o informację, czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków posiada drewnianą więźbę dachową, jeżeli tak, który z budynków; Odpowiedź: Budynki nie posiadają drewnianej więźby dachowej. 8. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączenie są szkody powstałe w wyniku zalania przez wody morskie, sztorm, przypływ, wylew wód podziemnych; Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 9. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych bezpośrednim i pośrednim wyładowaniem atmosferycznym w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszytskie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia dla sprzętu medycznego poniższych klauzul:
 1. a) Wyłączenie lamp z zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania z tytułu szkód na lampach, w przypadku braku zgody wnosimy o wprowadzenia klauzuli b) Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny) Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów.
Ponadto ustala się, że: 1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze, 2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzie rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa, 3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia. c) Litotryptery (urządzenia służące kruszeniu kamieni nerkowych) Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, wszelkie części do litotrypterów niezbędne w związku z uwalnianiem fal elektromagnetycznych, np.: elektrody, urządzenia ładujące lub rozładowujące, poduszki wodne, generatory lub głowice wytwarzające fale, klasyfikuje się jako elementy podlegające zużyciu i z tego względu nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy. d) Endoskopy Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia, 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia, 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłaczenie lamp z zakresu ubezpieczenia i dopuszcza wprowadzenie w/w klauzul. 11. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie fransyzzy redykcyjnej w wysokości:
 1. a) dla szyb i innych tłukących się przedmiotów – 100,- zł b) dla pozostałych szkód 10 % nie mniej niż 500,- zł;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. Wnioskujmy o zmiane treści Klauzuli rozliczenia składek na ponisza treść „Płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia wynikające z konieczności dopłaty składki lub zwrotu składki dokonywane będą systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej”; Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli przytoczoną powyżej. 13. Prosimy o przesłanie wykazy wyposażenia medycznego; Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz wyposażenia medycznego zostanie przesłany Wykonawcy po zakończeniu przetargu. Zadanie I  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 14. Wnioskujemy o zmianę liczby rat dla zadania I z 6 do 4; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 15.  Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w zakresie ubezpieczenia szkody spowodowane umyślnie włączone zostały do zakresu ubezpieczenia wyłącznie klauzulą reprezentantów; Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 16.  Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli reprezentantów w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 17. Prosimy o podanie definicji: wody bieżącej, mrozu, opadów deszczowych, wichury oraz o określenie jakie szkody mają zostać objęte w związku z powyższymi ryzykami; Odpowiedź: Zamawiający informuje, że definicje zgodne z OWU Wykonawcy. Szkody są  rzeczowe wynikłe na skutek tych ryzyk. 18. Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli sprzętu przenośnego o poniższej treści: „Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia. Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną wynoszącą 25% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że: 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja), 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne), 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu”; Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższej klauzuli. 19. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia dla sprzętu medycznego poniższych klauzul: a) ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela  ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji. Tabela deprecjacji: OPIS LAMPY po okresie użytkowania miesięcznie o: Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe 6 miesięcy 5,5% Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5% Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych 12 miesięcy 3,0% Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0% Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach 12 miesięcy 3,0% Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0% Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,0% Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,5% Lampy wielkiej częstotliwości 18 miesięcy 2,5% Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 24 miesiące 2,0% Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,0% Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,0% Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,0% Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,5% Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie 24 miesiące 1,5% Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,5% Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,5% Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,5% Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli. Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru: P x 100 . PG x X x Y gdzie: P - liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody. PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania. X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju: a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00; b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75; c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30. Y współczynnik likwidacyjny a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00; b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00. Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji, b) Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny) Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów. Ponadto ustala się, że: 1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze, 2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzie rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa, 3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, c) Litotryptery (urządzenia służące kruszeniu kamieni nerkowych) Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, wszelkie części do litotrypterów niezbędne w związku z uwalnianiem fal elektromagnetycznych, np.: elektrody, urządzenia ładujące lub rozładowujące, poduszki wodne, generatory lub głowice wytwarzające fale, klasyfikuje się jako elementy podlegające zużyciu i z tego względu nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy, d) Endoskopy Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia, 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia, 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych klauzul. 20. Wnioskujmy o zmiane treści Klauzuli rozliczenia składek na ponisza treść „Płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia wynikające z konieczności dopłaty składki lub zwrotu składki dokonywane będą systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej”; Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli przytoczoną powyżej. 21. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego w wysokości 25 % wartości szkody nie mniej niż 500,- zł; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 22. Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 07.08.2014 r. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Oferty należy złożyć w terminie do dn. 01/08/2014 r., godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. SPZZOZ w Wyszków, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200, w budynku , w Kancelarii - pokój nr 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01/08/2014 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. SPZZOZ w Wyszków, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200, w budynku administracyjnym, w Sali Narad - pokój nr 3.” DO POBRANIA - Pytania i odpowiedzi Wyszków, dnia 25.08.2014 r. DEZ/P/3410/95/2014/TG MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE; nasz znak DEZ/P/341/ZP-21/2014.  Numer ogłoszenia w BZP: 247700-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, na podstawie   art.  38   ust.  4.  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  z 2013r.,  poz. 907   ze  zm.) zmienia treść specyfikacji: Na str. 8 i 9 SIWZ jest podana data 25.07.2014 r. odnosząca się do terminu składania i otwarcia ofert. Powinno być : 01.08.2014 co jest zgodne z ogłoszeniem. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, w Rozdziale IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, na następujący: "5. FORMA OFERTY a) Na kopercie należy umieścić następującą treść: "OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SPZZOZ W WYSZKOWIE ZADANIE NR ….. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01/08/2014  GODZ. 10:15" "8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT a) Oferty należy złożyć w terminie do dn. 01/08/2014 r., godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. SPZZOZ w Wyszków, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200, w budynku , w Kancelarii - pokój nr 4,
 1. b) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01/08/2014 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. SPZZOZ w Wyszków, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200, w budynku administracyjnym, w Sali Narad - pokój nr 3."
Materiały do pobrania Wyszków: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. znak sprawy DEZ/P/341/ZP-21/2014 Numer ogłoszenia: 247700 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, faks 029 7437605.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. znak sprawy DEZ/P/341/ZP-21/2014. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Zamówienie zostało podzielone na następujące części (trzy zadania) Zadanie I: a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ZADANIE II: a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Zadanie III. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o  których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu uzupełniającym stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o   1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności: prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 950 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz.1151),co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Warunek niniejszy będzie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o   1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia t.j. jest w stanie zapewnić bieżąca obsługę, szybka reakcje w przypadku zaistnienia szkody i sprawna jej likwidację. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. jest w stanie zapewnić bieżąca obsługę, szybka reakcje w przypadku zaistnienia szkody i sprawna jej likwidację oraz dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym -co najmniej dwóch likwidatorów: jeden likwidator majątkowy i jeden likwidator komunikacyjny. Opis sposobu doonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o  1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej realizację zamówienia t.j.: Wykonawca wykaże, że: a) posiada, zgodnie z art.154 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, na 31 grudnia 2013 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100%, b) posiada, zgodnie z art.146 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, na 31 grudnia 2013 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu muszą spełniać samodzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo).Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń z zastosowaniem metody: spełnia -nie spełnia. Wykonawca , który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP. Decyzję dotyczącą wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający podejmuje z uwzględnieniem obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
 1. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym ze wskazanym przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia - wraz z przytoczeniem podstawy prawnej - na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, 3. oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ, 4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 4 do SIWZ, 5. oświadczenie o przynależności, bądź nie do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP -zał. nr 11 do SIWZ, 6. oświadczenie o posiadaniu, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 grudnia 2013 roku wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 % oraz oświadczenie o posiadaniu, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 grudnia 2013 roku wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. wypełniony formularz ofertowy - oferta przetargowa - zał. nr 2 do SIWZ, 2. wypełniony formularz cenowy - specyfikacja cenowa - zał. nr 6 do SIWZ, 3. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS, 4. ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwyszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zp_spzzozwyszkow@wp.pl Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji edukacji Narodowej 1.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Komisji edukacji Narodowej 1, w budynku administracyjnym, w Kancelarii - pok. nr 3.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie opisanego w załaczniku nr 1 do SIWZ - Zadanie I.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,..
 • ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie opisanego w załaczniku nr 1 do SIWZ - Zadanie II.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zgodnie ze szczegolowym opiosem w załączniku nr 1 do SIWZ..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.