SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 12/09/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 23/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie  Zamawiający dokonał wyboru: * oferty nr 1: MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn: za cenę brutto 48.878,16 zł; Uzasadnienie. W przedmiotowym przetargu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 16/09/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn: za cenę brutto 48.878,16 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 09/09/2014  r.
DEZ/P/341/ZP- 23/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 25 dopuści sterylne pojemniki do moczu o poj. 120 ml. wymiary 55 x 68 mm lub sterylne pojemniki do moczu o poj. 150 ml. wymiary 60 x 74 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki do moczu o poj. 150 ml. wymiary 60 x 74 mm. Pytanie 2: Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 38 dopuści bagietki z PS 120 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 3: Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 40 dopuści mikrometoda: probówki z kapilarą do badań biochemicznych zawierające przyspieszacz do pozyskiwania surowicy o poj.200 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 5: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na podawanie cen za 100 szt. produktu? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 6: Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 3. Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy wprowadzenia do wzoru umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 7: Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „7 dni” na „7 dni roboczych”? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „48 godzin” na „w ciągu 3 dni roboczych”? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 10: Dotyczy § 3 ust. 7: Czy Zamawiający dopuści zmianę powyższych zapisu na: termin, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację to: - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania, - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 11: Dotyczy § 4 ust. 2 oraz § 4 ust. 5: W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania odrębnego aneksu? Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. Pytanie 12: Przedmiotu zamówienia: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 2, 3, 5, 9, 19: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pytanie 13: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 4: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pytanie 14: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 15: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemniki z podziałka co 50 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 15: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 21: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek o śr. 100mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 16: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 21:Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ewentualnie  wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek o śr. 80 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 17: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 24: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści szalki sterylizowane gazowo? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 18: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 30: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „w kształcie grzybka”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 37: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga kapilar hematokrytowych nieheparynowych o poj. 60 µl czy 75 µl? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kapilar hematokrytowych nieheparynowych o poj. 60 µl i 75 µl. Pytanie 20: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 39: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 11 ml z korkiem wciskanym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 21: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 39: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 11 ml z korkiem wciskanym pakowane po 5 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 22: Dotyczy Załącznik nr 2 pozycja 40: Jeżeli podczas pobierania krwi istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu wnętrza pojemnika z płynącą krwią pacjenta, zaleca się aby pojemnik miał specjalny status mikrobiologiczny. W przypadku mikrometody, zarówno probówka jak i kapilara ma bezpośredni kontakt z krwią pacjenta, dodatkowo kapilara ma bezpośredni kontakt z powłokami ciała i służy do pobierania krwi. Prosimy o wyjaśnienie czy wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby mikrometoda – probówka i kapilara były sterylne, tzn. miały specjalny status mikrobiologiczny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 23: Dotyczy Załącznik nr 2: Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że zaoferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi SIWZ, wprowadzi do SIWZ wymóg podania przez Wykonawców w formularzu cenowym w dodatkowej kolumnie – nr katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawcy mogą w formularzu cenowym w dodatkowej kolumnie podać  nr katalogowe wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanych produktów. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 12/09/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12/09/2014 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, dnia 04/09/2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy