SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 10/10/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru: oferty nr 1 złożonej przez KONSORPCJUM: Clar System SA ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (LIDER) i Hospital System Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań- za 36 m-cy cena brutto 3.212.278,56 zł. Uzasadnienie. Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą kwotę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 21/10/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. KONSORPCJUM: Clar System SA ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (LIDER) i Hospital System Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań- za 36 m-cy cena brutto 3.212.278,56 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. KONSORPCJUM: IZAN+ Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków (LIDER), Medassist Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków i Naprzód Hospital Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków- za 36 m-cy cena brutto 3.312.000 zł – 96,99 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. KONSORPCJUM: DGP Clean Partner Sp. z o.o. (LIDER) ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, Deresław Sp. z o.o. ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec i Seban Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice- za 36 m-cy cena brutto 3.283.050,60 zł – 97,84 pkt w jedynym kryterium ceny.
  4. KONSORPCJUM: Impel Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (LIDER), Hospital Service COMPANY Sp. z o.o. Spółka Kmandytowa ul. Ślęźna 118, 53- 111 Wrocław - za 36 m-cy cena brutto 3.753.079,20 zł – 85,59 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 08/09/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) oraz pismem Zamawiającego z dnia 02/09/2014 roku, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości? Odpowiedź: WYKONAWCA KTÓRY PRZEJMIE PRACOWNIKÓW TWORZY FUNDUSZ DLA OSÓB PRZEJĘTYCH W WYSOKOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W JEGO ZAKŁADZIE PRACY I NA ZASADACH U NIEGO OBOWIĄZUJĄCYCH. Pytanie 2: Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi pracownikami niewykorzystane do dnia przekazania pracowników, środki z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego art.23'kp pracownika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników ( np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący przekazywanych środków na podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS. Odpowiedź: NIE GWARANTUJE. Pytanie 3: Prosimy o podanie zaległego urlopu przejmowanych pracowników na dzień 31 - 01 -2014 roku. Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 4: Czy wszyscy pracownicy przekazywani w trybie 23’ posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w obiektach ochrony zdrowia? Proszę o podanie daty, do kiedy są aktualne Książeczki Zdrowia przekazywanych pracowników oraz czy mają wymagane przez Zamawiającego szkolenia Odpowiedź: TAK, zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma Zamawiającego z dnia 2/09/2014. Pytanie 5: Czy osoba sprawująca nadzór i kierująca pracą pracowników Wykonawcy ma przebywać na obiekcie 5 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 15.00 a w pozostałym czasie pod telefonem? Odpowiedź: Osoba sprawująca nadzór i kierująca pracą pracowników Wykonawcy ma przebywać na obiekcie 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 15.00 a w pozostałym czasie pod telefonem. Pytanie nr 6: Czy u Zamawiającego występują powierzchnie przeszklone, których mycie wymaga zastosowania sprzętu alpinistycznego? Odpowiedź: Zamawiający posiada powierzchnie przeszklone: klatka schodowa na poziomie parter- 2 piętro oraz 10 okien na wysokości parter- 2 piętro, które należy myć z zewnątrz. Pytanie nr 7: Czy czynności pomocnicze przy pacjencie stanowią więcej niż 50% usługi? Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie, zaś czynności pomocnicze przy pacjencie są jednym z elementów i nie stanowią więcej niż 50% usługi. Pytanie nr 8: Zamawiający w załączniku nr 8, pozycja 7, wymaga „odkurzaczy w liczbie co najmniej 5 sztuk, w tym 2 bezpyłowe”. Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający ma tu na myśli tylko odkurzacze do pracy na sucho, czy też w tej liczbie są już ujęte odkurzacze do pracy na mokro (stosowane do zbierania pozostałości w procesie doczyszczania powierzchni, czy też zbierania wody w razie awarii)? Odpowiedź: Minimum 5 sztuk, w tym odkurzacz do zbierania wody. SPROSTOWANIE do działu PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: III pkt 2 ppkt. n) SIWZ: Pierwotny zapis: Wykonawca przejmie, na  podstawie  art.23'  Kodeksu   Pracy, 17 pracowników od firmy obecnie realizującej usługi w SPZZOZ w Wyszkowie. Obecny zapis: Wykonawca przejmie, na  podstawie  art.23'  Kodeksu   Pracy, 15 pracowników od firmy obecnie realizującej usługi w SPZZOZ w Wyszkowie. Uzasadnienie: 1osoba z dniem 29/06/2014 roku odeszła na emeryturę, natomiast 2 osoba z dniem 16/08/2014 roku- zwolnienie w związku z przejściem na świadczenie rehabilitacyjne. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 16/09/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16/09/2014 roku o godz. 10:15. Plik do pobrania - Odpowiedzi na pytania - ZIP Plik do pobrania - Załącznik Nr 1 - ZIP
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 04/09/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie Plik do pobrania - SPROSTOWANIE - PDF Plik do pobrania - SPROSTOWANIE - ZIP

Wyszków, dnia 02/09/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.). Odpowiedź: NIE. Pytanie 2: Czy Zamawiający będzie ponosił pełna odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23' kp powstałe przed dniem przekazania? Odpowiedź: NIE. Pytanie 3: Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób. Odpowiedź: 1 OSOBA PRZEBYWA NA DŁUGOTRWAŁYM L-4. Pytanie 4: Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? Odpowiedź: OSOBY OBJĘTE SĄ REGULAMINEM  WYNAGRODZEŃ. Pytanie 5: Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania? Odpowiedź: NIE. Pytanie 6: Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy? Odpowiedź: NIE. Pytanie 7: Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie? Odpowiedź: TAK. Pytanie 8: Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne. Odpowiedź: Wykonawca, który przejmie pracowników dokonuje odpisy w wysokości obowiązującej w jego zakładzie pracy. Pytanie 9: Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika. Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 10: Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości? Odpowiedź: TAK - JEDNOMIESIĘCZNE ZGODNE Z KODEKSEM PRACY. Pytanie 11: Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak to ile osób? Odpowiedź: TAK - 4 OSOBY. Pytanie 12: Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości? Odpowiedź: NIE- REGULAMINY NIE PRZEWIDUJE WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH I DODATKU STAŻOWEGO. Pytanie 13: Jaki jest stan wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Odpowiedź: DO WYKORZYSTANIA POZOSTAŁO 544,11 DNI URLOPU W TYM Z POPRZEDNIEGO ROKU 141,11 DNI. Załącznik nr 2. Pytanie 14: Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Odpowiedź: NIE WYSTĘPUJĄ. Pytanie 15:  Prosimy o określenie czy przejmowani pracownicy pracują w systemie 8 godzin (dziennie czy 7, 35) dziennie - Odpowiedź: W SYSTEMIE 8 GODZINNYM. Pytanie 16: Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę w układzie: stanowisko, rodzaj umowy o pracę, wiek pracownika, ogólny staż pracy, staż pracy u Zamawiającego, etat, wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (np. stażowy, premia regulaminowa), wynagrodzenie brutto, ZUS pracodawcy, średniomiesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty. Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 17: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) Jeżeli „tak”, to prosimy o podanie kwoty brutto przypadającej na jednego pracownika oraz o informacje, czy kwota jest uwzględniana w płacy zasadniczej, czy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia? Odpowiedź: NIE. Pytanie 18: Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty, Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 19: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.), Odpowiedź: NIE. Pytanie 20: Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 21: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 22: W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 23: Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr,149 poz. 1076)? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 24: Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? Odpowiedź: NIE. Pytanie 25: Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) ? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 26: Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni w związku z ochroną związkową oraz przedemerytalną? Jeśli tak prosimy o podanie danych dotyczących tych osób. Odpowiedź: 4 OSOBY Z OCHRONĄ PRZEDEMERYTALNĄ. Pytanie 27: Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli tak, to, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności: niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, itp.). Odpowiedź: NIE. Pytanie 28: Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (w szczególności: z powodu chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, czy mają zaległy urlop (wykaz na dzień przejęcia)? Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 29: Prosimy o podane stopień niepełnosprawności przejmowanych pracowników. Odpowiedź: 2 OSOBY II GR. Pytanie 30: Czy Zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie Regulaminu do wglądu. Odpowiedź: WYKONAWCA KTÓRY PRZEJMIE PRACOWNIKÓW TWORZY FUNDUSZ DLA OSÓB PRZEJĘTYCH W WYSOKOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W JEGO ZAKŁADZIE PRACY. Pytanie 31:  Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i wielkości udzielonych pożyczek? Odpowiedź: NIE. Pytanie 32: Czy spłaty pożyczek mają spływać po przekazaniu pracowników na konto Zamawiającego, czy Wykonawcy? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię. Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 33:  Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych? Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często? Odpowiedź: OBECNY WYKONWACA WYPŁACA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM ZFŚS. PO PRZEJĘCIU DO NOWEGO WYKONAWCY PRACOWNIKÓW BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ REGULAMIN WYKONAWCY. Pytanie 34: Czy do dnia przejęcia Zamawiający posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np.: ’’wczasy pod gruszą”, „dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, „paczki świąteczne”, „bony” świadczenia urlopowe)? Jeśli tak, to, jakie i w jakiej wysokości? Odpowiedź: NIE POSIADA. Pytanie 35: Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u Zamawiającego prawo do wypłaty obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości? Odpowiedź: ODPOWIEDŹ JAK DO PYTANIA 21. NIE DOTYCZY. Pytanie 36: W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zwiększeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z kosztami zatrudnienia pracowników Wykonawcy tj. zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych do wielkości pełnego etatu, Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa dokonają odpowiednich zmian w Umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uwzględniających wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do wzoru umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuszcza, żeby rozliczenia za dzierżawę pomieszczeń prowadził jeden z członków konsorcjum, a nie całe konsorcjum? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, żeby rozliczenia za dzierżawę pomieszczeń prowadził jeden z członków konsorcjum. Pytanie 38: Czy certyfikat zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością może przedstawić jeden z uczestników konsorcjum czy też każdy z członków konsorcjum? Odpowiedź: Certyfikat zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością może przedstawić jeden z uczestników konsorcjum. Pytanie 39: Zwracamy się z prośba o modyfikację  §5 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, poprzez dodanie zapisu dotyczącego postanowienia w przedmiocie corocznej waloryzacji wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczonych usług w następującym brzmieniu: „Wynagrodzenie wykonawcy będzie podwyższone od początku nowego roku kalendarzowego, w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679 ze zm.). Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy następować  będzie o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników wykonawcy wykonujących przedmiot umowy oraz kosztów pracodawcy związanych z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Umowa przewiduje waloryzację. Pytanie 40: Prosimy o modyfikację zapisu z §6 Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) pkt 4 na: „Każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnym czasie za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 41: Zgodnie z § 9 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy), Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 5 % miesięcznej ceny brutto, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę w danym miesiącu. Prosimy o  wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nieprawidłowości”?. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 9 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy): zapis „stwierdzenie nieprawidłowości” zastępuje zapisem: „w przypadku nienależytego wykonania umowy”. Pytanie 42: Zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zawartym w SIWZ w rozdziale VII VII pkt 2 lit c, poprzez wprowadzenie zapisu z: „…dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, zatrudnioną w miejscu świadczenia usługi, która posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.”, na: „…dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, która będzie zatrudniona u Wykonawcy, wykonując wymagane czynności w miejscu świadczenia usługi w SPZZOZ, posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.”. Zamawiający na potwierdzenie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, może wymagać od wykonawców „wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 43: Zwracamy się z prośbą o modyfikację ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wprowadzenie brakujących zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu zawartych  w SIWZ : rozdział VII pkt 2 lit b zakresie: „posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia: doświadczenie w zakresie całodobowego utrzymania czystości na rzecz co najmniej 2 podmiotów leczniczych obejmujących co najmniej 150 łóżek w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, z załączonymi referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.” oraz rozdział VII pkt 2 lit c „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykażą, że w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, która będzie zatrudniona u Wykonawcy, wykonując wymagane czynności w miejscu świadczenia usługi w SPZZOZ, która posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.”. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wprowadzenie brakujących zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu zawartych  w SIWZ: rozdział VII pkt 2 lit b zakresie: „posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia: doświadczenie w zakresie całodobowego utrzymania czystości na rzecz co najmniej 2 podmiotów leczniczych obejmujących co najmniej 150 łóżek w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, z załączonymi referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.” rozdział VII pkt 2 lit c „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykażą, że w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, zatrudnioną w miejscu świadczenia usługi, która posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia. Pytanie 44: Zwracamy się z prośbą o modyfikację ogłoszenia o zamówieniu, poprzez przeniesienie zapisu dotyczącego certyfikatu zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością z sekcji III 2.3 kwalifikacje techniczne do sekcji III inne szczególne warunki oraz modyfikację SIWZ, poprzez przeniesienie w/w zapisu z rozdział VII pkt 2 lit c  do rozdziału VIII ust.3 SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu poprzez przeniesienie zapisu dotyczącego certyfikatu zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością z sekcji III 2.3 kwalifikacje techniczne do sekcji III inne szczególne warunki oraz modyfikację SIWZ, poprzez przeniesienie w/w zapisu z rozdział VII pkt 2 lit c  do rozdziału VIII ust.3 SIWZ. Pytanie 45: Prosimy o możliwość zastąpienia poniższych zapisów Jest Pkt. III Przedmiotu zamówienia w podpunkcie 2 o) Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m² na szatnię i magazyn, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Prosimy o zmianę zapisów na: Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi zgodnie z umowa  nr…..  z dn……. które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. oraz we wzorze umowy Jest § 4 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m² na szatnię i magazyn, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Prosimy o zmianę zapisów na: W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi zgodnie z umowa  nr…..  z dn……. które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w pkt III Przedmiotu zamówienia w podpunkcie 2o) na: Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. oraz Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w § 4 ust.1 na: W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Pytanie 46: Wnioskujemy o wprowadzenie (dodanie do umowy) następujących postanowień: „Wynagrodzenie Wykonawcy  będzie zwiększone o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 47: Wnioskujemy o wprowadzenie (dodanie do umowy) następujących postanowień: „Strony wspólnie ustalają, że w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących wzrostem obciążeń publicznoprawnych dla Wykonawcy w związku z zatrudnianiem osób przy wykonywaniu zamówienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności dotyczących rozszerzenia obowiązku uiszczania przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne od takich umów w wymiarze wyższym niż dotychczas obowiązujący, kwota wynagrodzenia netto przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie zwiększona o wartość wzrostu tych składek, wymaganych według aktualnie obowiązujących przepisów. Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy będzie obowiązywać od daty wejścia w życie nowych przepisów prawa.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 48: Mając na uwadze treść art. 144 ustawy PZP, który to zakazuje dokonywania zmian w umowie, których przesłanek nie określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, prosimy o wskazanie zapisu specyfikacji przewidującego możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego w razie zmiany przepisów podatkowych. Odpowiedź: Zapis taki jest wprowadzony we wzorze umowy w § 10 lit.d). Pytanie 49: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił „plan awaryjnego sprzątania SPZZOZ w Wyszkowie” na wypadek: odstąpienia od pracy personelu Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. awarii pralnicy oraz niewystarczającej ilości czystych i suchych mopów oraz ścierek. awarii suszarki przemysłowej. Prosimy o doprecyzowanie, czy "plan awaryjnego sprzątania” zawierający w sobie wszystkie wymienione podpunkty, ma zostać przedstawiony przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, czy też dołączony do oferty? Odpowiedź: „Plan awaryjnego sprzątania” Wykonawca ma przedstawić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na wypadek: odstąpienia od pracy personelu Wykonawcy awarii pralnicy oraz niewystarczającej ilości czystych i suchych mopów oraz ścierek. awarii suszarki przemysłowej. Pytanie 50: Prosimy o podanie minimalnej krotności przewidywanych procesów dezynsekcji i deratyzacji w skali roku. Odpowiedź: Zamawiający przewiduje procesy dezynsekcji i deratyzacji minimum 4 razy w skali roku. Pytanie 51: Zamawiający w Załączniku nr  8, pozycja nr 3, wymaga „maszyny jednotarczowej”. Czy Zamawiający ma tu na myśli: Szorowarkę jednotarczową do doczyszczania powierzchni i usuwania warstw polimerowych; Polerkę jednotarczową do polerowania powierzchni zabezpieczonych i nie zabezpieczonych warstwami ochronnymi; Oba wymienione wyżej urządzenia jednotarczowe; Odpowiedź: Oba wymienione wyżej urządzenia jednotarczowe. Pytanie 52: Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla personelu Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający. Pytanie 53: Prosimy o potwierdzenie, że osoba sprawująca nadzór i kierująca pracownikami Wykonawcy, nie może jednocześnie wykonywać czynności czystościowo – porządkowych w którejkolwiek ze stref podlegającej usłudze w przedmiotowym zamówieniu. Odpowiedź: Osoba sprawująca nadzór i kierująca pracownikami Wykonawcy, nie może jednocześnie wykonywać czynności czystościowo – porządkowych w którejkolwiek ze stref podlegającej usłudze w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 54: Czy ścierki stosowane na szpitalu do realizacji usługi w strefie medycznej (zgodnie z obowiązującym kodem koloru) mają być ścierkami jednorazowymi, czy też wielokrotnego użytku poddawane procesowi prania i suszenia przed ponownym użyciem? Odpowiedź: Ścierki jednorazowe. Pytanie nr 55: Prosimy o podanie wszystkich rodzajów podłóg występujących u Zamawiającego. Odpowiedź: Typu Tarket, płytki i wykładziny PCV, płytki ceramiczne (terakota), lastrico, parkiet drewniany. Pytanie nr 56: Prosimy o podanie rodzajów podłóg, jakie podlegają konserwacji. Odpowiedź: Typu Tarket, płytki i wykładziny PCV. Pytanie nr 57: Czy u Zamawiającego występują powłoki przewodzące ładunki elektrostatyczne? Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 58: Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg niedrewnianych, które Wykonawca ma obowiązek zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 59: Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby do konserwacji podłóg przewodzących Wykonawca zapewnił preparaty profesjonalne, posiadające odpowiednie dopuszczenia do konserwacji tego rodzaju podłóg? Odpowiedź: Nie dotyczy. Pytanie nr 60: Prosimy o podanie nazw producentów zmywarek zainstalowanych w szpitalu. kto zapewnia preparaty do tych urządzeń? Odpowiedź: Nie dotyczy. Pytanie nr 61: Prosimy o podanie nazw producentów myjni – dezynfektorów zainstalowanych u Zamawiającego. Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń? Odpowiedź: MEIKO. Wykonawca. Pytanie nr 62: Prosimy o potwierdzenie, iż zaoferowane przez Wykonawcę preparaty muszą posiadać spektrum działanie biobójczego dostosowane do zagrożenia, czyli nie wszystkie muszą posiadać pełne spektrum działania wirusobójczego (łącznie z wirusem Polio) oraz nie wszystkie muszą wykazywać działanie biobójcze wobec sporów S. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 63: Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk personelu medycznego? Odpowiedź: Zamawiający. Pytanie nr 64: Prosimy o podanie rodzaju oraz nazw producentów dozowników na preparaty do dezynfekcji rąk występujące u Zamawiającego Odpowiedź: Nie dotyczy. Pytanie nr 65: Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty dezynfekcyjne stosowane na oddziałach dziecięcych, noworodkowych muszą być dopuszczone do stosowania na tych oddziałach. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 66: Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty stosowane w kuchenkach oddziałowych muszą być dopuszczone do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 67: Prosimy o potwierdzenie, iż do czyszczenia sprzętu komputerowego (w tym monitorów) należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 68:  Czy Zamawiający potwierdza, iż do oferty przetargowej należy dołączyć plan higieny szpitala zawierający wszystkie czynności zawarte w SIWZ, z przypisaniem dla każdej z nich stosowanych środków i sprzętu oraz wykaz wszystkich środków niezbędnych do wykonania zamówienia, celem potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany właściwymi preparatami zapewniającymi odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny w obiektach Zamawiającego objętych przedmiotowym zamówieniem? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 69:  Zamawiający w cz. III SIWZ pkt 12 zapisał. iż „Wykonawca przedstawi plan awaryjny sprzątania SPZZOZ w Wyszkowie”. Prosimy o sprecyzowanie, czy Wykonawca jest zobowiązany załączyć ww. dokument do oferty przetargowej czy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy? Odpowiedź: „Plan awaryjnego sprzątania” Wykonawca ma przedstawić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Pytanie nr 70:  W zał. nr 1/9 do SIWZ „Uwaga 3” Zamawiający określił, jakie substancje powinny być zawarte w środkach chemicznych używanych do czyszczenia. Prosimy o potwierdzenie, iż każdy z zaoferowanych preparatów chemicznych ma zawierać jedynie kilka spośród wymienionych przez Zamawiającego w ww. punkcie substancji chemicznych, tzn. jeden preparat chemiczny nie musi zawierać jednocześnie wszystkich substancji wymienionych w zał. nr 1/9 do SIWZ Uwaga 3, a skład chemiczny preparatów ma być dobrany odpowiednio do powierzchni, na których preparaty te będą stosowane. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 71: Jakich wózków do transportu od przyszłego wykonawcy wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 72: Zamawiający w SIWZ „Rozdział III Przedmiot zamówienia, pkt. 11” określa, że usługa obecnie jest realizowana przez 40 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (etaty). Odpowiedź: Podana ilość osób jest sugerowaną ilością, która zapewnia obecnie należyte wykonanie usługi całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie. Czy taka liczba osób jest to minimum niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i czy taką liczbę powinien zagwarantować Wykonawca? Odpowiedź: Tak. Czy w tym stanie osobowym ujęte są osoby do przejęcia artykułem 23` KP, w liczbie 17 osób? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 73: Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji i rolet? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 74: Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w Szpitalu. Odpowiedź: Pracownicy przekazani na podstawie art. 23´ KP nie są członkami Związków Zawodowych działających w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie nr 75: Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie wszystkich oddziałów, klinik, zakładów, administracji z podaniem metrażu danej jednostki. Ułatwi to ustalenie prawidłowej organizacji pracy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonał podziału na powierzchnię medyczną i biurową zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający zaprasza na wizje lokalną. Pytanie nr 76: Czy Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy szafki na ubrania? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 77: Proszę o określenie, kto pierze firanki - Zamawiający czy Wykonawca. Odpowiedź: Zamawiający. Pytanie nr 78: Czy Zamawiający wymaga  organizacji  na poszczególne oddziały? (Ilościowe/godzinowe) Odpowiedź: Zamawiający wymaga całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie nr 79: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu? Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 80: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu czy przekaże ich kolejnemu wykonawcy? Odpowiedź: Pracownicy po zakończeniu kontraktu zostaną przekazani kolejnemu wykonawcy. Pytanie nr 81: Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca ma przejąć wprost od Zamawiającego (na podstawie art. 23¹ k.p.) tylko tych pracowników, którzy zostali uprzednio przekazani Zamawiającemu przez dotychczasowego Wykonawcę we wskazanym trybie, czy wprost od poprzedniego Wykonawcy? Odpowiedź: Pracownicy zostaną przekazani wprost od poprzedniego wykonawcy. Pytanie nr 82: Prosimy o udostępnienie aktów wewnętrznych mających wpływ na ustalenie warunków pracy i płacy przejmowanych pracowników tj. Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS, etc. Odpowiedź: Pracownicy przejmowani na podstawie art. 23´ KP zatrudnieni są na warunkach obecnego Wykonawcy. Nie mają zastosowania obowiązujące w SPZZOZ w Wyszkowie wskazane w pytaniu akty wewnętrzne. Pytanie nr 83: Czy przeciwko Zamawiającemu toczą się pracownicze procesy sądowe, wszczęte przez pracowników przeznaczonych do przejęcia? Jeżeli tak, to, w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie rozpoznania? Odpowiedź: Nie toczą się sprawy sądowe. W sprawie jednego pracownika przekazanego na podstawie art. 23´ KP Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Legnica wystąpił o udzielenie informacji. Pytanie nr 84: Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ k.p. powstałe przed dniem przekazania, w szczególności z tytułu art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z póź. zm.) oraz ustawy, z dn. 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.)? Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 85: Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Inaczej – czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy? Odpowiedź: Brak jakichkolwiek porozumień, umów i pakietów socjalnych pomiędzy obecnym wykonawcą a związkami zawodowymi działającymi w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie nr 86: Prosimy o podanie danych działających związków zawodowych. Odpowiedź: Pracownicy przekazani na podstawie art. 23´ KP nie są członkami Związków Zawodowych działających w SPZZOZ w Wyszkowie. Ponadto pozostałe odpowiedzi na pytania do niniejszego postępowania przetargowego w opracowaniu. Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w dniu 2/09/2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 16/09/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16/09/2014 roku o godz. 10:15. PLIKI DO POBRANIA
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Numer ogłoszenia: 262739-2014-PL;  data zamieszczenia: 01.08.2014 Materiały do pobrania.
SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 10/10/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru: oferty nr 1 złożonej przez KONSORPCJUM: Clar System SA ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (LIDER) i Hospital System Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań- za 36 m-cy cena brutto 3.212.278,56 zł. Uzasadnienie. Niniejsza oferta została wybrana ze względu na najniższą kwotę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 21/10/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. KONSORPCJUM: Clar System SA ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań (LIDER) i Hospital System Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań- za 36 m-cy cena brutto 3.212.278,56 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
  2. KONSORPCJUM: IZAN+ Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków (LIDER), Medassist Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków i Naprzód Hospital Sp. z o.o. ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków- za 36 m-cy cena brutto 3.312.000 zł – 96,99 pkt w jedynym kryterium ceny.
  3. KONSORPCJUM: DGP Clean Partner Sp. z o.o. (LIDER) ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, Deresław Sp. z o.o. ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec i Seban Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice- za 36 m-cy cena brutto 3.283.050,60 zł – 97,84 pkt w jedynym kryterium ceny.
  4. KONSORPCJUM: Impel Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (LIDER), Hospital Service COMPANY Sp. z o.o. Spółka Kmandytowa ul. Ślęźna 118, 53- 111 Wrocław - za 36 m-cy cena brutto 3.753.079,20 zł – 85,59 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 08/09/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie.
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) oraz pismem Zamawiającego z dnia 02/09/2014 roku, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości? Odpowiedź: WYKONAWCA KTÓRY PRZEJMIE PRACOWNIKÓW TWORZY FUNDUSZ DLA OSÓB PRZEJĘTYCH W WYSOKOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W JEGO ZAKŁADZIE PRACY I NA ZASADACH U NIEGO OBOWIĄZUJĄCYCH. Pytanie 2: Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi pracownikami niewykorzystane do dnia przekazania pracowników, środki z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego art.23'kp pracownika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników ( np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący przekazywanych środków na podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS. Odpowiedź: NIE GWARANTUJE. Pytanie 3: Prosimy o podanie zaległego urlopu przejmowanych pracowników na dzień 31 - 01 -2014 roku. Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 4: Czy wszyscy pracownicy przekazywani w trybie 23’ posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w obiektach ochrony zdrowia? Proszę o podanie daty, do kiedy są aktualne Książeczki Zdrowia przekazywanych pracowników oraz czy mają wymagane przez Zamawiającego szkolenia Odpowiedź: TAK, zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma Zamawiającego z dnia 2/09/2014. Pytanie 5: Czy osoba sprawująca nadzór i kierująca pracą pracowników Wykonawcy ma przebywać na obiekcie 5 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 15.00 a w pozostałym czasie pod telefonem? Odpowiedź: Osoba sprawująca nadzór i kierująca pracą pracowników Wykonawcy ma przebywać na obiekcie 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 15.00 a w pozostałym czasie pod telefonem. Pytanie nr 6: Czy u Zamawiającego występują powierzchnie przeszklone, których mycie wymaga zastosowania sprzętu alpinistycznego? Odpowiedź: Zamawiający posiada powierzchnie przeszklone: klatka schodowa na poziomie parter- 2 piętro oraz 10 okien na wysokości parter- 2 piętro, które należy myć z zewnątrz. Pytanie nr 7: Czy czynności pomocnicze przy pacjencie stanowią więcej niż 50% usługi? Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie, zaś czynności pomocnicze przy pacjencie są jednym z elementów i nie stanowią więcej niż 50% usługi. Pytanie nr 8: Zamawiający w załączniku nr 8, pozycja 7, wymaga „odkurzaczy w liczbie co najmniej 5 sztuk, w tym 2 bezpyłowe”. Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający ma tu na myśli tylko odkurzacze do pracy na sucho, czy też w tej liczbie są już ujęte odkurzacze do pracy na mokro (stosowane do zbierania pozostałości w procesie doczyszczania powierzchni, czy też zbierania wody w razie awarii)? Odpowiedź: Minimum 5 sztuk, w tym odkurzacz do zbierania wody. SPROSTOWANIE do działu PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: III pkt 2 ppkt. n) SIWZ: Pierwotny zapis: Wykonawca przejmie, na  podstawie  art.23'  Kodeksu   Pracy, 17 pracowników od firmy obecnie realizującej usługi w SPZZOZ w Wyszkowie. Obecny zapis: Wykonawca przejmie, na  podstawie  art.23'  Kodeksu   Pracy, 15 pracowników od firmy obecnie realizującej usługi w SPZZOZ w Wyszkowie. Uzasadnienie: 1osoba z dniem 29/06/2014 roku odeszła na emeryturę, natomiast 2 osoba z dniem 16/08/2014 roku- zwolnienie w związku z przejściem na świadczenie rehabilitacyjne. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 16/09/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16/09/2014 roku o godz. 10:15. Plik do pobrania - Odpowiedzi na pytania - ZIP Plik do pobrania - Załącznik Nr 1 - ZIP
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 04/09/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie Plik do pobrania - SPROSTOWANIE - PDF Plik do pobrania - SPROSTOWANIE - ZIP

Wyszków, dnia 02/09/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.). Odpowiedź: NIE. Pytanie 2: Czy Zamawiający będzie ponosił pełna odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23' kp powstałe przed dniem przekazania? Odpowiedź: NIE. Pytanie 3: Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób. Odpowiedź: 1 OSOBA PRZEBYWA NA DŁUGOTRWAŁYM L-4. Pytanie 4: Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? Odpowiedź: OSOBY OBJĘTE SĄ REGULAMINEM  WYNAGRODZEŃ. Pytanie 5: Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania? Odpowiedź: NIE. Pytanie 6: Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy? Odpowiedź: NIE. Pytanie 7: Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie? Odpowiedź: TAK. Pytanie 8: Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne. Odpowiedź: Wykonawca, który przejmie pracowników dokonuje odpisy w wysokości obowiązującej w jego zakładzie pracy. Pytanie 9: Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika. Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 10: Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości? Odpowiedź: TAK - JEDNOMIESIĘCZNE ZGODNE Z KODEKSEM PRACY. Pytanie 11: Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak to ile osób? Odpowiedź: TAK - 4 OSOBY. Pytanie 12: Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości? Odpowiedź: NIE- REGULAMINY NIE PRZEWIDUJE WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH I DODATKU STAŻOWEGO. Pytanie 13: Jaki jest stan wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Odpowiedź: DO WYKORZYSTANIA POZOSTAŁO 544,11 DNI URLOPU W TYM Z POPRZEDNIEGO ROKU 141,11 DNI. Załącznik nr 2. Pytanie 14: Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Odpowiedź: NIE WYSTĘPUJĄ. Pytanie 15:  Prosimy o określenie czy przejmowani pracownicy pracują w systemie 8 godzin (dziennie czy 7, 35) dziennie - Odpowiedź: W SYSTEMIE 8 GODZINNYM. Pytanie 16: Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę w układzie: stanowisko, rodzaj umowy o pracę, wiek pracownika, ogólny staż pracy, staż pracy u Zamawiającego, etat, wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (np. stażowy, premia regulaminowa), wynagrodzenie brutto, ZUS pracodawcy, średniomiesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty. Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 17: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) Jeżeli „tak”, to prosimy o podanie kwoty brutto przypadającej na jednego pracownika oraz o informacje, czy kwota jest uwzględniana w płacy zasadniczej, czy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia? Odpowiedź: NIE. Pytanie 18: Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty, Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 19: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.), Odpowiedź: NIE. Pytanie 20: Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 21: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 22: W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 23: Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr,149 poz. 1076)? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 24: Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? Odpowiedź: NIE. Pytanie 25: Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) ? Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 26: Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni w związku z ochroną związkową oraz przedemerytalną? Jeśli tak prosimy o podanie danych dotyczących tych osób. Odpowiedź: 4 OSOBY Z OCHRONĄ PRZEDEMERYTALNĄ. Pytanie 27: Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli tak, to, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności: niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, itp.). Odpowiedź: NIE. Pytanie 28: Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (w szczególności: z powodu chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, czy mają zaległy urlop (wykaz na dzień przejęcia)? Odpowiedź: Załącznik nr 1. Pytanie 29: Prosimy o podane stopień niepełnosprawności przejmowanych pracowników. Odpowiedź: 2 OSOBY II GR. Pytanie 30: Czy Zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie Regulaminu do wglądu. Odpowiedź: WYKONAWCA KTÓRY PRZEJMIE PRACOWNIKÓW TWORZY FUNDUSZ DLA OSÓB PRZEJĘTYCH W WYSOKOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W JEGO ZAKŁADZIE PRACY. Pytanie 31:  Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i wielkości udzielonych pożyczek? Odpowiedź: NIE. Pytanie 32: Czy spłaty pożyczek mają spływać po przekazaniu pracowników na konto Zamawiającego, czy Wykonawcy? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię. Odpowiedź: NIE DOTYCZY. Pytanie 33:  Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych? Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często? Odpowiedź: OBECNY WYKONWACA WYPŁACA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM ZFŚS. PO PRZEJĘCIU DO NOWEGO WYKONAWCY PRACOWNIKÓW BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ REGULAMIN WYKONAWCY. Pytanie 34: Czy do dnia przejęcia Zamawiający posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np.: ’’wczasy pod gruszą”, „dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, „paczki świąteczne”, „bony” świadczenia urlopowe)? Jeśli tak, to, jakie i w jakiej wysokości? Odpowiedź: NIE POSIADA. Pytanie 35: Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u Zamawiającego prawo do wypłaty obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości? Odpowiedź: ODPOWIEDŹ JAK DO PYTANIA 21. NIE DOTYCZY. Pytanie 36: W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zwiększeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z kosztami zatrudnienia pracowników Wykonawcy tj. zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych do wielkości pełnego etatu, Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa dokonają odpowiednich zmian w Umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uwzględniających wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do wzoru umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuszcza, żeby rozliczenia za dzierżawę pomieszczeń prowadził jeden z członków konsorcjum, a nie całe konsorcjum? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, żeby rozliczenia za dzierżawę pomieszczeń prowadził jeden z członków konsorcjum. Pytanie 38: Czy certyfikat zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością może przedstawić jeden z uczestników konsorcjum czy też każdy z członków konsorcjum? Odpowiedź: Certyfikat zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością może przedstawić jeden z uczestników konsorcjum. Pytanie 39: Zwracamy się z prośba o modyfikację  §5 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, poprzez dodanie zapisu dotyczącego postanowienia w przedmiocie corocznej waloryzacji wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczonych usług w następującym brzmieniu: „Wynagrodzenie wykonawcy będzie podwyższone od początku nowego roku kalendarzowego, w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679 ze zm.). Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy następować  będzie o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników wykonawcy wykonujących przedmiot umowy oraz kosztów pracodawcy związanych z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Umowa przewiduje waloryzację. Pytanie 40: Prosimy o modyfikację zapisu z §6 Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) pkt 4 na: „Każda ze stron może rozwiązać umowę w dowolnym czasie za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 41: Zgodnie z § 9 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy), Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 5 % miesięcznej ceny brutto, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę w danym miesiącu. Prosimy o  wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nieprawidłowości”?. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 9 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy): zapis „stwierdzenie nieprawidłowości” zastępuje zapisem: „w przypadku nienależytego wykonania umowy”. Pytanie 42: Zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zawartym w SIWZ w rozdziale VII VII pkt 2 lit c, poprzez wprowadzenie zapisu z: „…dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, zatrudnioną w miejscu świadczenia usługi, która posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.”, na: „…dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, która będzie zatrudniona u Wykonawcy, wykonując wymagane czynności w miejscu świadczenia usługi w SPZZOZ, posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.”. Zamawiający na potwierdzenie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, może wymagać od wykonawców „wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 43: Zwracamy się z prośbą o modyfikację ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wprowadzenie brakujących zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu zawartych  w SIWZ : rozdział VII pkt 2 lit b zakresie: „posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia: doświadczenie w zakresie całodobowego utrzymania czystości na rzecz co najmniej 2 podmiotów leczniczych obejmujących co najmniej 150 łóżek w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, z załączonymi referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.” oraz rozdział VII pkt 2 lit c „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykażą, że w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, która będzie zatrudniona u Wykonawcy, wykonując wymagane czynności w miejscu świadczenia usługi w SPZZOZ, która posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.”. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wprowadzenie brakujących zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu zawartych  w SIWZ: rozdział VII pkt 2 lit b zakresie: „posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia: doświadczenie w zakresie całodobowego utrzymania czystości na rzecz co najmniej 2 podmiotów leczniczych obejmujących co najmniej 150 łóżek w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, z załączonymi referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.” rozdział VII pkt 2 lit c „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykażą, że w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia dysponują minimum jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników Wykonawcy w SPZZOZ w Wyszkowie, zatrudnioną w miejscu świadczenia usługi, która posiada praktykę pracy w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w sprzątaniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia. Pytanie 44: Zwracamy się z prośbą o modyfikację ogłoszenia o zamówieniu, poprzez przeniesienie zapisu dotyczącego certyfikatu zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością z sekcji III 2.3 kwalifikacje techniczne do sekcji III inne szczególne warunki oraz modyfikację SIWZ, poprzez przeniesienie w/w zapisu z rozdział VII pkt 2 lit c  do rozdziału VIII ust.3 SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu poprzez przeniesienie zapisu dotyczącego certyfikatu zarządzania jakością świadczonych usług w służbie zdrowia lub inny dokument potwierdzający zarządzanie jakością z sekcji III 2.3 kwalifikacje techniczne do sekcji III inne szczególne warunki oraz modyfikację SIWZ, poprzez przeniesienie w/w zapisu z rozdział VII pkt 2 lit c  do rozdziału VIII ust.3 SIWZ. Pytanie 45: Prosimy o możliwość zastąpienia poniższych zapisów Jest Pkt. III Przedmiotu zamówienia w podpunkcie 2 o) Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m² na szatnię i magazyn, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Prosimy o zmianę zapisów na: Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi zgodnie z umowa  nr…..  z dn……. które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. oraz we wzorze umowy Jest § 4 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m² na szatnię i magazyn, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Prosimy o zmianę zapisów na: W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi zgodnie z umowa  nr…..  z dn……. które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w pkt III Przedmiotu zamówienia w podpunkcie 2o) na: Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. oraz Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w § 4 ust.1 na: W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wydzierżawi od Zamawiającego pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m²,  niezbędne do realizacji  usługi całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie, które należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym. Pytanie 46: Wnioskujemy o wprowadzenie (dodanie do umowy) następujących postanowień: „Wynagrodzenie Wykonawcy  będzie zwiększone o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 47: Wnioskujemy o wprowadzenie (dodanie do umowy) następujących postanowień: „Strony wspólnie ustalają, że w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących wzrostem obciążeń publicznoprawnych dla Wykonawcy w związku z zatrudnianiem osób przy wykonywaniu zamówienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności dotyczących rozszerzenia obowiązku uiszczania przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne od takich umów w wymiarze wyższym niż dotychczas obowiązujący, kwota wynagrodzenia netto przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie zwiększona o wartość wzrostu tych składek, wymaganych według aktualnie obowiązujących przepisów. Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy będzie obowiązywać od daty wejścia w życie nowych przepisów prawa.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 48: Mając na uwadze treść art. 144 ustawy PZP, który to zakazuje dokonywania zmian w umowie, których przesłanek nie określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, prosimy o wskazanie zapisu specyfikacji przewidującego możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego w razie zmiany przepisów podatkowych. Odpowiedź: Zapis taki jest wprowadzony we wzorze umowy w § 10 lit.d). Pytanie 49: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił „plan awaryjnego sprzątania SPZZOZ w Wyszkowie” na wypadek: odstąpienia od pracy personelu Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. awarii pralnicy oraz niewystarczającej ilości czystych i suchych mopów oraz ścierek. awarii suszarki przemysłowej. Prosimy o doprecyzowanie, czy "plan awaryjnego sprzątania” zawierający w sobie wszystkie wymienione podpunkty, ma zostać przedstawiony przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, czy też dołączony do oferty? Odpowiedź: „Plan awaryjnego sprzątania” Wykonawca ma przedstawić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na wypadek: odstąpienia od pracy personelu Wykonawcy awarii pralnicy oraz niewystarczającej ilości czystych i suchych mopów oraz ścierek. awarii suszarki przemysłowej. Pytanie 50: Prosimy o podanie minimalnej krotności przewidywanych procesów dezynsekcji i deratyzacji w skali roku. Odpowiedź: Zamawiający przewiduje procesy dezynsekcji i deratyzacji minimum 4 razy w skali roku. Pytanie 51: Zamawiający w Załączniku nr  8, pozycja nr 3, wymaga „maszyny jednotarczowej”. Czy Zamawiający ma tu na myśli: Szorowarkę jednotarczową do doczyszczania powierzchni i usuwania warstw polimerowych; Polerkę jednotarczową do polerowania powierzchni zabezpieczonych i nie zabezpieczonych warstwami ochronnymi; Oba wymienione wyżej urządzenia jednotarczowe; Odpowiedź: Oba wymienione wyżej urządzenia jednotarczowe. Pytanie 52: Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla personelu Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający. Pytanie 53: Prosimy o potwierdzenie, że osoba sprawująca nadzór i kierująca pracownikami Wykonawcy, nie może jednocześnie wykonywać czynności czystościowo – porządkowych w którejkolwiek ze stref podlegającej usłudze w przedmiotowym zamówieniu. Odpowiedź: Osoba sprawująca nadzór i kierująca pracownikami Wykonawcy, nie może jednocześnie wykonywać czynności czystościowo – porządkowych w którejkolwiek ze stref podlegającej usłudze w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 54: Czy ścierki stosowane na szpitalu do realizacji usługi w strefie medycznej (zgodnie z obowiązującym kodem koloru) mają być ścierkami jednorazowymi, czy też wielokrotnego użytku poddawane procesowi prania i suszenia przed ponownym użyciem? Odpowiedź: Ścierki jednorazowe. Pytanie nr 55: Prosimy o podanie wszystkich rodzajów podłóg występujących u Zamawiającego. Odpowiedź: Typu Tarket, płytki i wykładziny PCV, płytki ceramiczne (terakota), lastrico, parkiet drewniany. Pytanie nr 56: Prosimy o podanie rodzajów podłóg, jakie podlegają konserwacji. Odpowiedź: Typu Tarket, płytki i wykładziny PCV. Pytanie nr 57: Czy u Zamawiającego występują powłoki przewodzące ładunki elektrostatyczne? Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 58: Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg niedrewnianych, które Wykonawca ma obowiązek zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 59: Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby do konserwacji podłóg przewodzących Wykonawca zapewnił preparaty profesjonalne, posiadające odpowiednie dopuszczenia do konserwacji tego rodzaju podłóg? Odpowiedź: Nie dotyczy. Pytanie nr 60: Prosimy o podanie nazw producentów zmywarek zainstalowanych w szpitalu. kto zapewnia preparaty do tych urządzeń? Odpowiedź: Nie dotyczy. Pytanie nr 61: Prosimy o podanie nazw producentów myjni – dezynfektorów zainstalowanych u Zamawiającego. Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń? Odpowiedź: MEIKO. Wykonawca. Pytanie nr 62: Prosimy o potwierdzenie, iż zaoferowane przez Wykonawcę preparaty muszą posiadać spektrum działanie biobójczego dostosowane do zagrożenia, czyli nie wszystkie muszą posiadać pełne spektrum działania wirusobójczego (łącznie z wirusem Polio) oraz nie wszystkie muszą wykazywać działanie biobójcze wobec sporów S. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 63: Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk personelu medycznego? Odpowiedź: Zamawiający. Pytanie nr 64: Prosimy o podanie rodzaju oraz nazw producentów dozowników na preparaty do dezynfekcji rąk występujące u Zamawiającego Odpowiedź: Nie dotyczy. Pytanie nr 65: Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty dezynfekcyjne stosowane na oddziałach dziecięcych, noworodkowych muszą być dopuszczone do stosowania na tych oddziałach. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 66: Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty stosowane w kuchenkach oddziałowych muszą być dopuszczone do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 67: Prosimy o potwierdzenie, iż do czyszczenia sprzętu komputerowego (w tym monitorów) należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 68:  Czy Zamawiający potwierdza, iż do oferty przetargowej należy dołączyć plan higieny szpitala zawierający wszystkie czynności zawarte w SIWZ, z przypisaniem dla każdej z nich stosowanych środków i sprzętu oraz wykaz wszystkich środków niezbędnych do wykonania zamówienia, celem potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany właściwymi preparatami zapewniającymi odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny w obiektach Zamawiającego objętych przedmiotowym zamówieniem? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 69:  Zamawiający w cz. III SIWZ pkt 12 zapisał. iż „Wykonawca przedstawi plan awaryjny sprzątania SPZZOZ w Wyszkowie”. Prosimy o sprecyzowanie, czy Wykonawca jest zobowiązany załączyć ww. dokument do oferty przetargowej czy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy? Odpowiedź: „Plan awaryjnego sprzątania” Wykonawca ma przedstawić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Pytanie nr 70:  W zał. nr 1/9 do SIWZ „Uwaga 3” Zamawiający określił, jakie substancje powinny być zawarte w środkach chemicznych używanych do czyszczenia. Prosimy o potwierdzenie, iż każdy z zaoferowanych preparatów chemicznych ma zawierać jedynie kilka spośród wymienionych przez Zamawiającego w ww. punkcie substancji chemicznych, tzn. jeden preparat chemiczny nie musi zawierać jednocześnie wszystkich substancji wymienionych w zał. nr 1/9 do SIWZ Uwaga 3, a skład chemiczny preparatów ma być dobrany odpowiednio do powierzchni, na których preparaty te będą stosowane. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 71: Jakich wózków do transportu od przyszłego wykonawcy wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 72: Zamawiający w SIWZ „Rozdział III Przedmiot zamówienia, pkt. 11” określa, że usługa obecnie jest realizowana przez 40 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (etaty). Odpowiedź: Podana ilość osób jest sugerowaną ilością, która zapewnia obecnie należyte wykonanie usługi całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie. Czy taka liczba osób jest to minimum niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i czy taką liczbę powinien zagwarantować Wykonawca? Odpowiedź: Tak. Czy w tym stanie osobowym ujęte są osoby do przejęcia artykułem 23` KP, w liczbie 17 osób? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 73: Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji i rolet? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 74: Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w Szpitalu. Odpowiedź: Pracownicy przekazani na podstawie art. 23´ KP nie są członkami Związków Zawodowych działających w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie nr 75: Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie wszystkich oddziałów, klinik, zakładów, administracji z podaniem metrażu danej jednostki. Ułatwi to ustalenie prawidłowej organizacji pracy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonał podziału na powierzchnię medyczną i biurową zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający zaprasza na wizje lokalną. Pytanie nr 76: Czy Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy szafki na ubrania? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 77: Proszę o określenie, kto pierze firanki - Zamawiający czy Wykonawca. Odpowiedź: Zamawiający. Pytanie nr 78: Czy Zamawiający wymaga  organizacji  na poszczególne oddziały? (Ilościowe/godzinowe) Odpowiedź: Zamawiający wymaga całodobowego utrzymania czystości w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie nr 79: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu? Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 80: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu czy przekaże ich kolejnemu wykonawcy? Odpowiedź: Pracownicy po zakończeniu kontraktu zostaną przekazani kolejnemu wykonawcy. Pytanie nr 81: Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca ma przejąć wprost od Zamawiającego (na podstawie art. 23¹ k.p.) tylko tych pracowników, którzy zostali uprzednio przekazani Zamawiającemu przez dotychczasowego Wykonawcę we wskazanym trybie, czy wprost od poprzedniego Wykonawcy? Odpowiedź: Pracownicy zostaną przekazani wprost od poprzedniego wykonawcy. Pytanie nr 82: Prosimy o udostępnienie aktów wewnętrznych mających wpływ na ustalenie warunków pracy i płacy przejmowanych pracowników tj. Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS, etc. Odpowiedź: Pracownicy przejmowani na podstawie art. 23´ KP zatrudnieni są na warunkach obecnego Wykonawcy. Nie mają zastosowania obowiązujące w SPZZOZ w Wyszkowie wskazane w pytaniu akty wewnętrzne. Pytanie nr 83: Czy przeciwko Zamawiającemu toczą się pracownicze procesy sądowe, wszczęte przez pracowników przeznaczonych do przejęcia? Jeżeli tak, to, w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie rozpoznania? Odpowiedź: Nie toczą się sprawy sądowe. W sprawie jednego pracownika przekazanego na podstawie art. 23´ KP Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Legnica wystąpił o udzielenie informacji. Pytanie nr 84: Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ k.p. powstałe przed dniem przekazania, w szczególności z tytułu art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z póź. zm.) oraz ustawy, z dn. 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.)? Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 85: Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Inaczej – czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy? Odpowiedź: Brak jakichkolwiek porozumień, umów i pakietów socjalnych pomiędzy obecnym wykonawcą a związkami zawodowymi działającymi w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie nr 86: Prosimy o podanie danych działających związków zawodowych. Odpowiedź: Pracownicy przekazani na podstawie art. 23´ KP nie są członkami Związków Zawodowych działających w SPZZOZ w Wyszkowie. Ponadto pozostałe odpowiedzi na pytania do niniejszego postępowania przetargowego w opracowaniu. Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w dniu 2/09/2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 16/09/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16/09/2014 roku o godz. 10:15. PLIKI DO POBRANIA
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 262739-2014-PL;  data zamieszczenia: 01.08.2014 Materiały do pobrania.