SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 10/10/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 24/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru: oferty nr 1: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na dwa lata za cenę brutto 275.947,66 zł; Uzasadnienie. W przedmiotowym przetargu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 15/10/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na dwa lata za cenę brutto 275.947,66 zł – 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 06/10/2014  r.
DEZ/P/341/ZP- 24/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawę automatycznego analizatora biochemicznego oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: SIWZ pkt V Czy nie nastąpiła pomyłka w okresie realizacji umowy czy nie powinno być od 28/10/2014 do 27/10/2016? Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka. Przewidywany termin udzielenia zamówienia to okres od dnia 28/10/2014 do dnia 27/10/2016 roku. Pytanie 2: §5 ust 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „Wykonawca oświadcza, że wszystkie sprzedawane i dostarczane towary będące wyrobem medycznym są wykonane oraz dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107,poz. 679 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami prawa.” â zgodnie z SIWZ ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3:  §6 ust. 2 lit. b â Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dla zamówień awaryjnych do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4: §6 ust. 2 lit. b â Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,24 godzin” słów ,,w dni robocze”? Odpowiedź: Jak wyżej. Pytanie 5: §6 ust. 3 â€Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku nie zrealizowania z winy Wykonawcy zamówienia i przekroczenia  terminu wskazanego powyżej o co najmniej 3 dni, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci osobie trzeciej realizację zamówienia oraz obciąży Wykonawcę  różnicą kosztów pomiędzy zakupem interwencyjnym a ceną wynikającą z umowy.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 6: §6 ust. 4 â Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,5 dni” słów ,,w dni robocze”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 7: §7 ust. 3 â Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego odebrać na własny koszt od Zamawiającego reklamowany towar oraz dokonać wymiany na towar wolny od wad zgodnie z terminem podanym w § 6 pk.2 niniejszej umowy. W przypadku nie uznania reklamacji koszty wysyłki/odbioru  ponosi Zamawiający.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: §10 ust. 1 lit. a â Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: §10 ust. 1 lit. c â Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,2 % wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 08/10/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08/10/2014 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy