SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 14/11/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 25/2014 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. wyboru:
 • oferty nr 9 dla pakietu nr 1 i 4 złożoną przez NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- termin dostawy: 5 dni pakiet nr 1 cena brutto 177.397,78 zł; pakiet nr 4 cena brutto 55.474,20 zł;
 • oferty nr 2 dla pakietu nr 2, 3 i 7 złożoną przez PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- termin dostawy: 3 dni; pakiet nr 2 cena brutto 62.883 zł; pakiet nr 3 cena brutto 22.947,84 zł; pakiet nr 7 cena brutto 126.300,60 zł;
 • oferty nr 1 dla pakietu nr 5 złożoną przez EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul.Jana Styki 8, 64-920 Piła- termin dostawy: 5 dni; pakiet nr 5 cena brutto 918 zł;
 • oferty nr 6 dla pakietu nr 8 złożoną przez PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Żołny 11, 02-815 warszawa- termin dostawy: 7 dni; pakiet nr 8 cena brutto 17.064 zł;
 • oferty nr 8 dla pakietu nr 6 złożoną przez GELI- MED. SC ul. Głęboka 10/37, 20-612 Lublin- termin dostawy: 2 dni; pakiet nr 6 cena brutto 3.240 zł;
Uzasadnienie. W przedmiotowym przetargu w zakresie pakietu nr 6 została wybrana oferta ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Zaś w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,7,8 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 9.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.4) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: w zakresie pakietu nr 9 cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 28/11/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła- termin dostawy: 5 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 5 cena brutto 918 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 5.
 2. PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- termin dostawy: 3 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 2 cena brutto 62.883 zł - 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 2; pakiet nr 3 cena brutto 22.947,84 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 3; pakiet nr 7 cena brutto 126.300,60 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 7;
 3. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- termin dostawy: 7 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 9 cena brutto 58.595,38 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 9.
 4. PROMEDICA Toruń Sp. z o.o. S. k. , ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń- termin dostawy: 3 dni- 6,67 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 6 cena brutto 3.512,16 zł-  83,03 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 89,70 pkt w zakresie pakietu nr 6;
 5. COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa- termin dostawy: 7 dni- 2,86 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 6 cena brutto 4.257,36 zł-  68,49 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 71,35 pkt w zakresie pakietu nr 6;
 6. PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa- termin dostawy: 7 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 8 cena brutto 17.064 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 8;
 7. ZARYS Sp. z  o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- termin dostawy: 2 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 6 cena brutto 3.291,84 zł-  88,58 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 98,58 pkt w zakresie pakietu nr 6;
 8. GELI- MED. SC ul. Głęboka 10/37, 20-612 Lublin- termin dostawy: 2 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 6 cena brutto 3.240 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 6;
 9. NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- termin dostawy: 5 dni -10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 1 cena brutto 177.397,78 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 1; pakiet nr 4 cena brutto 55.474,20 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 4;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 357254-2014 z dnia 2014-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień... Termin składania ofert: 2014-11-05 Numer ogłoszenia: 363134 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 357254 - 2014 data 28.10.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:  
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.
Wyszków, dnia 03/11/2014  r. DEZ/P/341/ZP- 25/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet 8: Hydrożel Ad: Wymagania, pkt.1: Czy zamawiający dopuści ofertę z jedną próbką do wszystkich pozycji? Pozycje asortymentowe w pakiecie posiadają tą samą specyfikację, różnią się jedynie wymiarami. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie jednej próbki oferowanego produktu w przypadku wystąpienia w pakiecie kilku rozmiarów tego samego asortymentu i tego samego producenta. Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 gąbki żelatynowej w rozmiarze: Pozycja nr 1 -  70 mm x 50 mm x 10 mm; Pozycja nr 2 – 70 mm x 50 mm x 1 mm ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 3 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości. Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie 4: dot. SIWZ: Czy Zamawiający ze względu na okres świąteczny (dni wolne od pracy), jak i na dużą ilość próbek do przygotowania wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 12 listopada br.? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. dot. przedmiotu zamówienia: Pytanie 5: Pakiet nr 1 poz. 39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików bez zawartość 2% chlorcheksydyny? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Pakiet 2 poz. 9-11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku o zawartości gipsu medycznego naturalnego min. 94%, pakowanego a 2 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Zadanie nr 7 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów wykonanych z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 15x15cm, które były dostarczane do Zamawiającego na podstawie umowy i które spełniały wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Zadanie nr 7 poz. 14-17, 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z klejem akrylowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Zadanie nr 7 poz. 18-20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Zadanie nr 7 poz. 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek anatomicznych w rozmiarze 28x15 pakowanych a 15 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11: Zadanie nr 7 poz. 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych przeznaczonych dla kobiet w okresie połogu i po zabiegach ginekologicznych, nadające się do sterylizacji parą wodną w rozmiarze 34x9cm pakowane a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Asortyment był dostarczany do Zamawiającego na podstawie umowy i spełniał wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. dot. umowy: Pytanie 12: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 4 z :”2-krotna reklamacja dotycząca dostarczanego towaru, 2-krotne opóźnienie” na „3-krotna reklamacja dotycząca dostarczanego towaru, 3-krotne opóźnienie”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 14: Czy terminy podane w umowie podane są w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych, to czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Terminy podane w umowie podane są w dniach kalendarzowych. To samo dotyczy terminu dostawy, tj. maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Pytanie 15: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 9 ust. 1c) wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Pakiet 1, pozycje 1-29,34-35: Ze względu na duży koszt próbek w postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego z prośba o zmniejszenie ilości próbek w ww. pozycjach, tj. wyrażenie zgody na załączenie jednej próbki asortymentowej z rodzaju, z dowolnego rozmiaru (np. jednego rozmiaru siatki 10m, jednego rozmiaru gazy opatrunkowej, itd.). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie jednej próbki oferowanego produktu w przypadku wystąpienia w pakiecie kilku rozmiarów tego samego asortymentu i tego samego producenta. Pytanie 18: Pakiet 1, pozycja 31: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedstawienie próbek ligniny w postaci próbki wzorcowej czyli płatów ligniny, gdyż opakowanie jednostkowe ligniny to opakowanie 5 kg. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 19: Pakiet 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie spoczynku ok. 1,5cm – 3,5cm lub 2,5cm – 4,5cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 19: Pakiet 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie spoczynku ok. 4,0cm – 6,5cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 20: Pakiet 1 poz. 3 – 4: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie spoczynku ok. 5,0cm – 9,5cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 21: Pakiet 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie spoczynku ok. 6,5cm – 13,5cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 22: Pakiet 1 poz. 6 – 7: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie spoczynku ok. 8,0cm – 14,0cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 23: Pakiet 1 poz. 30: Czy Zamawiający dopuści watę o zawartości 50% bawełny oraz 50% wiskozy, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 24: Pakiet 1 poz. 33: Czy Zamawiający dopuści materiał zabiegowy do odsączania krwi o długości 2m z przeliczeniem ilości na 250 szt., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 25: Pakiet 1 poz. 36: Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania rany wykonane z poliestru, poliamidu oraz pokryte klejem poliakrylowym, bez wzmocnień ze sztucznego jedwabiu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie niniejszej pozycji asortymentowej do osobnego pakietu. Pytanie 26: Pakiet 1 poz. 37: Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania rany wykonane z poliestru, poliamidu oraz pokryte klejem poliakrylowym, bez wzmocnień ze sztucznego jedwabiu, w rozmiarze 13mm x 100mm x 6 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie niniejszej pozycji asortymentowej do osobnego pakietu. Pytanie 27: Pakiet 1 poz. 38: Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 28: Pakiet 1 poz. 39: Czy Zamawiający dopuści gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, bez dodatku chlorheksydyny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie niniejszej pozycji asortymentowej do osobnego pakietu. Pytanie 29: Pakiet 1 poz. 40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Pakiet 2 poz. 9 – 11: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namaczanie o odsączanie opaski, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Pragniemy dodać, iż bieżący zapis „nawinięty na rolkę z ekologicznej tektury” wskazuje na produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie niniejszej pozycji asortymentowej do osobnego pakietu. Pytanie 31: Pakiet 3 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 32: Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 33: Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 34: Pakiet 7 poz. 2 – 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 06/11/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06/11/2014 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 357254 - 2014;  data zamieszczenia: 28.10.2014 Materiały do pobrania.