SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 26/11/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 28/2014 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 9 Zamawiający dokonał wyboru:
  • ofertę nr 1 dla pakietu nr 9 złożoną przez SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- termin dostawy: 7 dni; pakiet nr 9 cena brutto 8.169,10 zł;
Uzasadnienie. W zakresie pakietu 9 wybrano najtańszą ofertę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 28/11/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- termin dostawy: 7 dni- 10 pkt w kryterium terminu dostawy; pakiet nr 9 cena brutto 8.169,10 zł- 90 pkt w kryterium ceny; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 9.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie - pakiet nr 9 Numer ogłoszenia: 378124 - 2014;  data zamieszczenia: 18.11.2014 Materiały do pobrania.