SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 8/12/2014 roku.
DEZ/P/341/ZP-29/2014
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
  1. odrzucenia oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 3 złożonej przez KONSORCJUM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: pakiet nr 3 cena brutto 34.195,68 zł, termin dostawy- 1 dzień;
Podstawa prawna: art.89 ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: W zakresie pakietu nr 3 treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. W pakiecie nr 3 w pozycji asortymentowej nr 18 i 19 Zamawiający wymagał podania różnych smaków oferowanego towaru a nie tylko wybranego przez oferenta smaku z podanego zakresu. Oferent przedstawił w pozycji 18 wycenę za towar o smaku neutral a Zamawiający wymagał smaków, tj. czekolada, tropikalny, neutralny, truskawka, wanilia, malina, wanilia- cytryna ze względu na różną tolerancję leku przez pacjenta. Natomiast dla pozycji 19 Oferent przedstawił wycenę za towar o smaku czekolada a Zamawiający wymagał smaków, tj. czekolada, truskawka. Oferent nie zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem w niniejszym przedmiocie w okresie zadawania pytań do SIWZ.
  1. wyboru:
  • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 2,3,4 złożoną przez: Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 18.025,63 zł, termin dostawy- 2 dni; pakiet nr 3 cena brutto 34.708,39 zł termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 4 cena brutto 64.215,18 zł termin dostawy- 2 dni;
  • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 1,5,6,7,8 złożoną przez: Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 94.446,11zł termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 5 cena brutto 255.564,56 zł termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 6 cena brutto 24.256,26 zł termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 7 cena brutto 30.348 zł termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 8 cena brutto 111.348 zł termin dostawy- 1 dzień.
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu w zakresie pakietu nr 3,8 została wybrana oferta ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Zaś w zakresie pakietu nr 2,4,5,6,7 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 15/12/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 18.025,63 zł - 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 2 dni 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 2; pakiet nr 3 cena brutto 34.708,39 zł 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 3; pakiet nr 4 cena brutto 64.215,18 zł 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 2 dni 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 4; pakiet nr 8 cena brutto 116.842,50 zł 85,77 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 95,77 pkt w zakresie pakietu nr 8; .
  2. KONSORCJUM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3, 91 - 342 Łódź: pakiet nr 3 cena brutto 34.195,68 zł, termin dostawy - 1 dzień - oferta odrzucona w zakresie pakietu nr 3; pakiet nr 8 cena brutto 114.615 zł 87,43 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 97,43 pkt w zakresie pakietu nr 8;
  3. Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa - pakiet nr 1 cena brutto 94.446,11zł 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 1; pakiet nr 5 cena brutto 255.564,56 zł  90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy- 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 5; pakiet nr 6 cena brutto 24.256,26 zł  90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy- 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 6; pakiet nr 7 cena brutto 30.348 zł 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 7; pakiet nr 8 cena brutto 111.348 zł 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 1 dzień 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 8;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 28/11/2014
DEZ/P/341/ZP- 29/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:
  1. Czy Zamawiający w pak.4 poz.7 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu  o takim samym zastosowaniu klinicznym mieszaniny oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%) –Clinoleic 20% w opakowaniu 100ml (worek). Emulsja tłuszczowa ma zastosowanie w żywieniu wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
  1. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w pakiecie nr 4 poz.5,6  jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 200 szt preparatu Cernevit w pak.4 poz.5,6  zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
  1. Zwracamy sie z prośbą o wydzielenie z pak.4  poz.5,6,7 do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli za złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 3/12/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3/12/2014 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, dnia 27/11/2014
DEZ/P/341/ZP- 29/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 1 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 2 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 1440 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 3 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 1440 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 4 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 7,2g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1920 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 5 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 8,1g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1540 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 6 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 5,4g i energia niebiałkowa 800 kcal, o objętości 1026 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 7 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (olej sojowy), o zawartości azotu 8,1g i energia niebiałkowa 1200 kcal, o objętości 1540 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 8 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 8 g i energia niebiałkowa 900 kcal, o objętości 986 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 9 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa 1300 kcal, o objętości 1477 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 10 worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego bez elektrolitów  do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego), o zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa 1300 kcal, o objętości 1477 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 12 worka dwukomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył centralnych o zawartości azotu 8 g,  objętość 1000 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 11, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 pozycji 1 aminokwasów specjalistycznych dla chorych z niewydolnością nerek 10% 500ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 pozycji 5 pierwiastków śladowych w ampułkach? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 15) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 1 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT  i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 17) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 2 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100 ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności  330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 18) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 3 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, zawierającej białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT  i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 20) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 4 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, normobiałkowej (5,6 g/100 ml), zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności  330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 21) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 5 diety do żywienia dojelitowego, przeznaczonej dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) 9,25g/100ml, o dużej  zawartości błonnika (1,5g/100ml), zawierającej białka mleka, ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczną 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 22) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 6 diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowej (7,5 g/100 ml) - co najmniej 20% energii białkowej, zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 23) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 7 diety do żywienia dojelitowego, normokalorycznej 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowej, o osmolarności 345 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 24) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 8 diety do żywienia dojelitowego, oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 25) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 9 diety do żywienia dojelitowego, oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 26) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 10 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 1000 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 27) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 11 diety do żywienia dojelitowego, standardowej, o wysokiej zawartości błonnika –1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe (3,8 g/100 ml), tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną worku o objętości 500 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 28) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 12 diety do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowej 10,0 g/100 ml – co najmniej 27% energii białkowej, opartej na białku kazeinowym i hydrolizacie serwatki, o wysokiej zawartości ω-3 kwasów tłuszczowych, tłuszczy MCT i antyoksydantów, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowej, o osmolarności 340 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 29) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 13 zestawu Applix Gravity Set Easybag – zestaw do podaży diet w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 30) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 14 zestawu Applix Gravity Set Varioline - zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 31) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 15 zestawu Amika pump set Varioline - Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka przez pompę Amika długości 200 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu EN- lock przy zaoferowaniu na czas trwania przetargu 1 sztuki pompy Amika? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 32) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 16 zgłębnika Freka CH/FR 12 120 cm LL -  zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 33) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycja 17 diety Fresubin Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku(proszek rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g, w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 34) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 18 kompletnej diety do żywienia dojelitowego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, bezresztkowej, zawierającej białko mleka(kazeina, serwatka), różne smaki, opakowanie butelka 200 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 35) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 19 kompletnej diety do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowej (10 g/100 ml), zawierającej białka mleka, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml o smaku czekoladowym, w opakowaniu 200 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 36) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycja 2 oraz 3 produktu leczniczego Dekstran 10% w opakowaniu butelka szklana? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 37) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycje 4-13, 19-19,21,23 płynów infuzyjnych w opakowaniach typu butelka z dwoma różnej wielkości portami, nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem, posiadającymi dwa samozasklepiające się porty, uniemożliwiające wyciek płynu? Dodatkowa objętość dostrzykiwana dla opakowań 100 ml wynosi 50 ml, dla opakowań 500 ml wynosi 80 ml. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 38) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycje 14-15 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 39) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 5 pozycji 25, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 3/12/2014 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3/12/2014 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 385796 - 2014;  data zamieszczenia: 25.11.2014 Materiały do pobrania.