SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 11/12/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 33/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez:
  • Gambro Polska Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa- cena brutto 205.308 zł, termin dostawy 3 dni
Uzasadnienie wyboru W przedmiotowym przetargu  została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 12/12/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: Gambro Polska Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa: cena brutto 205308 zł- 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy 3 dni- 10 pkt; RAZEM: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy