SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 15/12/2014 roku. DEZ/P/341/ZP-32/2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA POTRZEB  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 3: MEDILAB Sp. z o.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa - pakiet nr 3 cena brutto 58.444,20 zł, termin dostawy-3 dni;
  • oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 1 i 4:  Schulke Polska Sp. z  o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa - pakiet nr 1 cena brutto 152.950,28 zł, termin dostawy- 2 dni; pakiet nr 4 cena brutto 6.064,58 zł, termin dostawy- 2 dni;
  • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 2:  Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - pakiet nr 2 cena brutto 15.912,48 zł, termin dostawy- 2dni;
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu w zakresie danego pakietu złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 19/12/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. MEDILAB Sp. z o.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa - pakiet nr 3 cena brutto 58.444,20 zł, 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy -3 dnia 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 3;
  2. Schulke Polska Sp. z  o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa - pakiet nr 1 cena brutto 152.950,28 zł, 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 2 dni 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy - 2 dnia, 10 pkt w kryterium terminu dostawy; RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 4;
  3. Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - pakiet nr 2 cena brutto 15.912,48 zł, 90 pkt w kryterium ceny, termin dostawy- 2dni, 10 pkt w kryterium terminu dostawy: RAZEM: 100 pkt w zakresie pakietu nr 2;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 02/12/2014  r. DEZ/P/341/ZP- 32/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet 3, poz 1: Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować preparat w ilości 720 l w opakowaniach 5 l czy też 152 opakowania 5l co daje 760 l preparatu. Odpowiedź: Należy zaoferować preparat w ilości 720 l w opakowaniach 5 l. Pytanie 2: Wzór umowy  par. 6 ust 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i  art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą  o doprecyzowanie zapisu możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy. Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowę w przypadku zamówień publicznych zawiera się na czas oznaczony (na czas nieoznaczony zgodnie z art. 143 zawiera się umowy w przypadkach przedmiotów zamówień, w których nie mieści się przedmiotowe zamówienie). Zwracamy się więc                z prośbą o doprecyzowanie zapisu o zmianie terminu realizacji umowy poprzez określenie maksymalnego terminu w przypadku wydłużenia umowy (w dniach/miesiącach) lub ewentualnie zapisu dopuszczeniu wydłużenia okresu obowiązywania umowy „za zgodą obu stron umowy”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Wzór umowy  par. 9 ust 1 lit a). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się  z prośbą o zmianę zapisu: „za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –         w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy” na zapis: „za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Wzór umowy  par. 9 ust 1 lit b). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się  z na zapis: prośbą o zmianę zapisu: „za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy” na zapis: za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Pakiet 1 poz 1: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ na bazie alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę. Wymóg aby preparat zawierał 3 substancje aktywne jest zapisem znacząco ograniczającym konkurencję, a dodatkowo nawet szkodliwym dla samych użytkowników, ponieważ im więcej chemicznych substancji aktywnych działa na skórę rąk tym większe prawdopodobieństwo powstawania mikrourazów oraz jej wysuszania. Nie ma żadnej przesłanki przemawiającej za takim zapisem, ponieważ proponowany przez nas preparat w równie szybkim czasie wykazuje wymaganą skuteczność mikrobójczą, Tak więc powyższy zapis nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Pakiet 1 poz 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. "Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia zakresie pakietu nr 1 poz. 1 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Pakiet 1 poz 2: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Pakiet 1 poz 2: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie dwóch alkoholi etylowego i izopropylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund i wirus Polio w czasie 1 minuty. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Pakiet 1 poz 4: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie triclosanu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, wykazującego działanie bakteriobójcze zgodnie z normą PN-EN 1499 czyli w warunkach praktycznych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Pakiet 1 poz 13: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11: Pakiet 1 poz 13: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727, EN 14561),F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie do 5 min, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne) Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet 1 poz 14: Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim niż wymagane spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Pakiet 1 poz 15: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: Pakiet 1 poz 15: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Pakiet 1 poz 17: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem (2-propanol) o wymiarach 200x200mm  spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty i F (Candida Albicans i Aspergillus Niger) w czasie 2 minut. Konfekcjonowanych w tubach po 200 sztuk z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18: Pakiet 1 poz 17: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem etylowym o wymiarach 13x18 spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Pakiet 1 poz 17: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem etylowym o wymiarach 20x20cm spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 150 sztuk z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: Pakiet 1 poz 18: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus  Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 21: Pakiet 1: Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 20,11,10,9,8,7,6,5 do oddzielnego pakietu, ponieważ dotychczasowy układ zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie na bazie octanidyny, jednocześnie dyskryminując inne firmy. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu preparatów po cenach niekonkurencyjnych. Zamawiający w jednym pakiecie umieścił preparaty do odkażania i higieny ran, odkażania skóry przed zabiegami oraz higienę pacjenta wraz z preparatami do dezynfekcji powierzchni, czyli o całkowicie innym zastosowaniu. Zachodzi podejrzenie, iż Zamawiający uczynił to celowo aby ograniczyć konkurencję. Takie ułożenie pakietu jest nie zgodne z UZP, pokazuje brak obiektywności w przeprowadzeniu powyższej procedury przetargowej przez Zamawiającego oraz naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 04/12/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04/12/2014 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 388182 - 2014;  data zamieszczenia: 26.11.2014 Materiały do pobrania.