SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 15/12/2014 roku DEZ/P/341/ZP-35/2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759z późn. zm.) w przedmiocie: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 złożonej przez Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa- za 24 m-ce cena brutto 59.600,36 zł, termin dostawy odczynników- 5 dni.
UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 19/12/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. postepu 21b, 02-676 Warszawa: cena brutto 59.600,36 zł- 90 pkt w jedynym kryterium ceny, termin dostawy odczynników- 5 dni à 10 pkt w kryterium dostawy; RAZEM: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 12/12/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 35/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne automatycznego analizatora hematologicznego – Załącznik nr 3: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści analizator, który do wykonania oznaczenia aspiruje 50µl natomiast w trybie wstępnego rozcieńczenia 20µl? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 2:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego precyzja wynosi dla WBC_<3.5%, MCV_<2,0%, PLT_<6.0%, MPV_<5.0%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 3:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym zdefiniowany jest tylko jeden zakres referencyjny, reszta zakresów zdefiniowania jest w systemie LIS? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 4:Czy Zamawiający biorą pod uwagę to iż analizator będzie podłączony do LIS, wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada wewnętrzną pamięć na 300 wyników? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5:Czy zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowana drukarką? Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 6:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowanym ekranem, 5,67 cali? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 7:Dotyczy SIWZ, Rozdział III Przedmiot zamówienia, pkt. 5: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości materiałów. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.Jeżeli tak prosimy o odpowiednią zmianę Wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w §1 ust. 3. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 8:Dotyczy SIWZ, Rozdział VI Termin wykonania zamówienia: Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie terminu wykonania zamówienia, gdyż w przypadku gdy zamówienia należy wykonać w terminie 24 miesięcy, wówczas okres ten będzie wynosił od 22.12.2014 do 21.12.2016 nie do 21.12.2017. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamówienie należy wykonać w terminie 24 miesięcy, wówczas okres ten będzie wynosił od 22.12.2014 do 21.12.2016 roku. Pytanie nr 9:Dotyczy SIWZ, Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy odczynników był liczony w dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia, w konsekwencji dopisanie  wyrażenia „roboczych” po zapisie „odczynników .... dni”? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią zmianę Wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w §8 ust. 2. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy SIWZ, Wzór mowy - Załącznik nr 5 do SIWZ: Pytanie nr 10: §3:  Prosimy o usunięcie zapisu „lub w inny dostępny sposób” oraz uzupełnienie poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „emailem (na adres .....................................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 11:§5 pkt. 2.2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ww. postanowienia wzoru umowy na zapis w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za dzierżawę ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego”? Zmiany powyższe podyktowane są stricte kwestiami księgowymi. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 12:§5 ust. 4 i 7:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie 10 dni” wyrażenia „roboczych”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 13: §5 ust. 6:  Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W sytuacji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 14: §8 ust. 3:  Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 15: §9 ust. 2:  Prosimy o usunięcie zapisu „lub w inny dostępny sposób” oraz uzupełnienie poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „ lub emailem (na adres .....................................)” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 16: §9 ust. 4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w ciągu 5 dni” wyrażenia „roboczych”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 17: §10 ust. 1 lit. a) i b):  Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 18:§10 ust. 1 lit. c):  Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 19:§10 ust. 4:  Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: „W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 20: §10: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 21:§10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 ust. 5 niniejszej umowy”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 22:§10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: "Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy". Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 23: §13: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:„1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż sześć miesięcy. 2.Ponadto każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, za pomocą pisemnego oświadczenia przekazanego drugiej stronie wraz z podaniem podstawy prawnej i przyczyny uzasadniającej rozwiązanie niniejszej umowy”. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 24: Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu: W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych ………………..  w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 15/12/2012 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/12/2012 roku o godz. 10:15 Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków: Wyszków: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do SPZZOZ w Wyszkowie. Numer ogłoszenia: 400256 - 2014;  data zamieszczenia: 05.12.2014 Materiały do pobrania.