SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 22/01/2015 roku.
DEZ/P/341/ZP-2/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa przenośnego defibratora dwufazowego z monitorem wielofunkcyjnym do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1: Physio- Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa- cena brutto 38.169 zł; termin dostawy 28 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym przetargu została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 23/01/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: Physio- Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa- cena brutto 38.169 zł; termin dostawy 28 dni.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 19/01/2015  r.
DEZ/P/3410/3/2015/AS ZP- 2/2015 Dotyczy: DOSTAWA PRZENOŚNEGO DEFIBRATORA DWUFAZOWEGO Z MONITOREM WIELOFUNKCYJNYM DO SPZZOZ W WYSZKOWIE W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Ad: pkt. 3: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator , który umożliwia wykonanie min. 300 defibrylacji z energią 200J? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Ad: pkt. 9: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji pomiaru uniesienia odcinka ST? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Ad: pkt. 19 (Monitorowanie funkcji życiowych  : EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym): Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, w którym do monitorowania CO2 zastosowano systemy strumienia bocznego Microstream FilterLine® i Smart CapnoLine® firmy Oridion? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Ad: pkt. 19 (Defibrylacja): Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez łyżek? Defibrylacja przeprowadzana jest za pomocą jednorazowych elektrod. Rozwiązanie to zmniejsza wagę urządzenia, poprawia bezpieczeństwo pacjenta i ratownika, a także ma znaczny wpływ na efektywność i skuteczność prowadzonej RKO. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Ad: pkt. 23: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z technologią fali dwufazowej rektalinearnej BTE o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta? W świetle aktualnych wytycznych międzynarodowych AHA / ERC i polskich PRR nie ma konieczności stosowania energii defibrylacji powyżej 200J – to producent ustala zalecany protokół energetyczny w oparciu o przeprowadzone badania kliniczne. Obecnie większość producentów wysokiej klasy defibrylatorów (Philips, Zoll, Schiller) stosuje technologie pozwalające na ograniczenie energii defibrylacji do 200J. Technologia związana z impulsem defibrylacyjnym o wartości 360J jest przestarzała i charakterystyczna dla defibrylatorów monofazowych, które nie są już wykorzystywane. Idea defibrylacji dwufazowej zasadza się na osiągnięciu celu przy zastosowaniu prądu elektrycznego o możliwie najniższej energii z uwagina niebezpieczeństwo poresuscytacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Defibrylacja dwufazowa z energią maksymalną 200J jest przynajmniej równie skuteczna jak defibrylacja z zastosowaniem wysokiej energii a przy tym znacząco redukuje podefibrylacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Ad: pkt. 29: Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z opcją stymulacji przeskórnej NTP o zakresie wartości prądu stymulacji 0 - 140 mV? Aparat ten opiera się na nowoczesnej technologii impulsu stymulującego, który zapewnia wysoką skuteczność przy niskich prądach przy jednoczesnej redukcji efektów ubocznych (ból, oparzenia, skurcze mięśni). Badania kliniczne przekonują, że wystarczająca do przechwycenia rytmu własnego pacjenta wartość prądu stymulacji zawiera się w przedziale 40 - 80mA (dla impulsu 40ms). Tym samym wciąż istnieje bezpieczny zapas możliwości urządzenia, a górne wartości prądu stymulatora w przypadku tej technologii w zasadzie nie mają zastosowania w praktyce. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Ad: pkt. 30: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z kolorowym ekranem ciekłokrystalicznym o przekątne 6,5” pozwalający na jednoczesne wyświetlanie do 4 różnych krzywych dynamicznych? Ekran ten umożliwia tak samo przejrzystą kontrolę parametrów i krzywych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Ad: pkt. 32: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z wysokokontrastowym ekranem ciekłokrystalicznym prezentującym dane liczbowe oraz krzywe, doskonale widoczne pod dowolnym kątem i z dowolnego miejsca w pomieszczeniu jak też w warunkach dużego oświetlenia? Funkcja „sun view” (czy raczej SunVue) jednoznacznie wskazuje na urządzenie firmy Physio-Control. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 9: Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji? Nadzór urządzenia nad właściwą częstością i głębokością uciśnięć klatki piersiowej umożliwia prowadzenie resuscytacji zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i stanowi istotną pomoc szczególnie dla nieprofesjonalnych ratowników/ laików. Najnowsze Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej podkreślają znaczenie prawidłowego prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, cyt: „Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Celem powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnięć na minutę. ….Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania urządzeń pozwalających na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania i poprawy jakości wykonywania RKO ..”; Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji, Wytyczne ERC; Polska Rada Resuscytacji, www.prc.krakow.pl. Nowoczesne defibrylatory wiodących producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania i wspomagania resuscytacji. Funkcja monitorowania jakości resuscytacji krążeniowo oddechowej dostarcza ponadto informacji zwrotnych dotyczących rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki, co może być wykorzystywane do prowadzenia szkoleń personelu medycznego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 22/01/2015 do godz.09:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22/01/2015 roku o godz. 09:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6556-2015 z dnia 2015-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie w postaci przenośnego defibratora dwufazowego z monitorem wielofunkcyjnym w ilości 1 sztuki dla potrzeb Działu Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe SPZZOZ w... Termin składania ofert: 2015-01-20 ________________________________________ Numer ogłoszenia: 12638 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6556 - 2015 data 12.01.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.

Wyszków, dnia 16/01/2015  r.
DEZ/P/3410/2/2015/TG ZP- 2/2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZŁOŻONE W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W PRZEDMIOCIE: DOSTAWA PRZENOŚNEGO DEFIBRATORA DWUFAZOWEGO Z MONITOREM WIELOFUNKCYJNYM DO SPZZOZ W WYSZKOWIE
W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator powystawowy (przeznaczony do prezentacji na wystawach i kongresach – nie używany) z 2009 r. spełniający wszystkie wymagania techniczne, z kompletem nowych akcesoriów oraz nowym mocowaniem do ambulansu? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2. Czy Zamawiający zgodzi się na okres gwarancyjny oferowanego defibrylatora o długości 18 miesięcy ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza osiemnasto miesięczny okres gwarancji. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 20/01/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20/01/2015 roku o godz. 10:15. Materiały do pobrania

Wyszków: Dostawa przenośnego defibratora dwufazowego z monitorem wielofunkcyjnym do SPZZOZ w Wyszkowie.
Numer ogłoszenia: 6556 - 2015;  data zamieszczenia: 12.01.2015 Materiały do pobrania.