SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 23/01/2015 roku.
DEZ/P/341/ZP-1/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla potrzeb bakteriologii w SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał wyboru oferty 1 przedstawionej przez następującego Wykonawcę: BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa w okresie 24 miesięcy za cenę brutto: 325797,93 zł; termin dostawy odczynników 5 dni. UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 28/01/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa- cena brutto 325797,93 zł, termin dostawy odczynników 5 dni kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 19/01/2015
DEZ/P/341/ZP- 1/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych na potrzeby bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:
  • podłoża na płytkach z krwią min. 4-5 tyg. od daty dostawy do Zamawiającego?
  • podłoża na płytkach bez krwi min. 5-8 tyg. od daty dostawy do Zamawiającego?
  • Testy do identyfikacji i lekowrażliwością 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki oraz kolorowe ulotki  dla podłoży chromogennych były załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie albo na płycie CD? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3: Dotyczy Poz. 32: tabela odczynnikowa- czy Zamawiający dopuści aby podłoża w poz.32 były dedykowane tylko do krwi?  Krew oraz płyny ustrojowe można siać do butelek z pozycji 30 i 31. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4: Analizator do posiewów krwi  parametry graniczne zał. nr 4 pkt.4 : Czy wymóg w tym punkcie (wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych)  dotyczy  podłoży z poz. 30 i 31 tabeli odczynnikowej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania do umowy (zał. nr 6): Pytanie 5: §5 ust. 6 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Pełna obsługa serwisowa (przeglądy, naprawy, oprogramowanie itp.) dzierżawionego analizatora przeprowadzane będą wyłącznie przez Wykonawcę i na jego koszt. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach jak dzierżawiony oraz odpowiadający jego jakości.”? Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierżawionej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 6: §7 ust. 4 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności 3-krotna reklamacja dotycząca jakości dostarczonego towaru, 3- krotne opóźnienie dostawy powyżej 14 dni zamówionego towaru, niezapewnienie zastępczego analizatora zgodnie z § 5 ust. 6  Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 7:  §8 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku nie zrealizowania z winy Wykonawcy zamówienia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci osobie trzeciej realizację zamówienia oraz obciąży Wykonawcę różnicą w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy a ceną zakupu u osoby trzeciej.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 8:  § 9 ust. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”? Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający może okazać się terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 9:   §10 ust. 1 lit. a: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 10:    §10 ust. 1 lit. c:€Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8 ust. 2 - w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 22/01/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22/01/2015 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6176-2015 z dnia 2015-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do... Termin składania ofert: 2015-01-21 ________________________________________ Numer ogłoszenia: 12190 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6176 - 2015 data 12.01.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.

Wyszków: Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych na potrzeby bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie.
Numer ogłoszenia: 6176 - 2015;  data zamieszczenia: 12.01.2015 Materiały do pobrania.