SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 19/02/2015 roku.
DEZ/P/341/ZP-6/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
  1. wyboru:
    • ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 4: MEDAN ul. Ks. dr A. Korczoka 32 44-103 Gliwice: pakiet 4 cena brutto 17609,82 zł; termin dostawy odczynników 3 dni;
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 25/02/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. bioMaxima SA. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin: pakiet 4 cena brutto 19807,20 zł; termin dostawy odczynników 3 dni -> kryterium ceny: 80,02 pkt; termin dostawy odczynników 3 dni ->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem:  90,02 pkt.
  2. MEDAN ul. Ks. dr A. Korczoka 32 44-103 Gliwice: pakiet 4 cena brutto 17609,82 zł; termin dostawy odczynników 3 dni -> kryterium ceny: 90 pkt; termin dostawy odczynników 3 dni ->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 13/02/2015
DEZ/P/341/ZP- 6/2015
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1:  Czy Zamawiający uzna warunek załączenia pasków do analizy moczu za spełniony jeżeli Wykonawca zaoferuje takie same paski do moczu jak w postępowaniu przetargowym nr DEZ/P/341/ZP-4/2015 do którego załączone były stosowne próbki i Zamawiający miał już możliwość ich przetestowania? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2: Pakiet nr 4 poz.12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwnika Giemzy w postaci koncentratu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3: Pakiet nr 4 poz.7- Czy Zamawiający dopuści test o czułości 50ng/ml ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 17/02/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17/02/2015 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków: Dostawa odczynników do badań diagnostycznych w SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 28672 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 Materiały do pobrania