SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 24/02/2015 roku. DEZ/P/341/ZP-8/2015 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 w zakresie zadania nr 1: BIAMEDITEK Sp. z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok: zadnie nr 1: Dostawa respiratora stacjonarno-transportowego w ilości 1 sztuki dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć SPZZOZ w Wyszkowie cena brutto 54.108 zł; termin dostawy 28 dni.
  • oferty nr 2 w zakresie zadania nr 2: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: zadnie nr 2: Dostawa napędu elektrycznego do narzędzi ortopedycznych (wiertarki z kompletem urządzeń) w ilości 1 sztuki dla potrzeb Bloku Operacyjnego SPZZOZ w Wyszkowie cena brutto 77.467,32 zł; termin dostawy 28 dni.
Uzasadnienie wyboru W niniejszym przetargu w poszczególnych zadaniach złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w ramach danego zadania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 27/02/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. BIAMEDITEK Sp. z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok: zadnie nr 1: cena brutto 54108 zł; termin dostawy 28 dni-> kryterium ceny: 90 pkt; ->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: zadnie nr 2: cena brutto 77467,32 zł; termin dostawy 28 dni-> kryterium ceny: 90 pkt; ->kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 19/02/2015 DEZ/P/341/ZP- 8/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi do pobrania - pobierz Wyszków: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 32516 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 Materiały do pobrania