SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 13/03/2015 roku.
DEZ/P/341/ZP- 7/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- pakiet nr 1
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE  Zamawiający dokonał wyboru:
 • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 1: BIALMED Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska: pakiet 1 cena brutto 111470,58 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  w zakresie pakietu nr 1 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 19/03/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. ELMIKO MEDICAL Sp. z  o.o. ul. Poleczki 29,02-822 Warszawa: pakiet 23 cena brutto 5329,80 zł; termin dostawy 3 dni-> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 93,33 pkt.
 2. COVIDIEN Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 22.816,94 zł; termin dostawy odczynników 4 dni -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. BIALMED Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska: pakiet 1 cena brutto 111470,58 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień-> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt..
 4. NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet 1 cena brutto 120089,97 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień-> kryterium ceny: 83,54 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 93,54 pkt.;  pakiet 23 cena brutto 6507 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień; -> kryterium ceny: 72,47 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 82,47 pkt; pakiet 25 cena brutto 627 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień; -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, dnia 09/03/2015 roku.
ZP- 7/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE  Zamawiający dokonał:
 1. wyboru:
  1. ofertę nr 1 w zakresie pakietu nr 23: ELMIKO MEDICAL Sp. z  o.o. ul. Poleczki 29,02-822 Warszawa: pakiet 23 cena brutto 5329,80 zł; termin dostawy 3 dni.
  2. ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 5: COVIDIEN Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 22.816,94 zł; termin dostawy 4 dni.
  3. ofertę nr 4 w zakresie pakietu nr 25: NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet 25 cena brutto 627 zł; termin dostawy 1 dzień;
Uzasadnienie wyboru
W niniejszym postępowaniu  w zakresie pakietu nr 5 i 25 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Zaś w zakresie pakietu nr  23 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.
 1. w zakresie pakietu nr 1- postępowanie w toku.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 16/03/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. ELMIKO MEDICAL Sp. z  o.o. ul. Poleczki 29,02-822 Warszawa: pakiet 23 cena brutto 5329,80 zł; termin dostawy 3 dni kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 3,33 pkt. Razem: 93,33 pkt.
 2. COVIDIEN Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 22.816,94 zł; termin dostawy odczynników 4 dni  kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. BIALMED Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska: pakiet 1 cena brutto 111470,58 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień postępowanie w trakcie.
 4. NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet 1 cena brutto 120089,97 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień postępowanie w trakcie;  pakiet 23 cena brutto 6507 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień;  kryterium ceny: 72,47 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 82,47 pkt; pakiet 25 cena brutto 627 zł; termin dostawy odczynników 1 dzień;  kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wyszków, dnia 19/02/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 7/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi - pobierz
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29266-2015 z dnia 2015-02-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień... Termin składania ofert: 2015-02-18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Numer ogłoszenia: 34306 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29266 - 2015 data 10.02.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w Kancelarii.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w Kancelarii.

Wyszków: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 29266 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015 Materiały do pobrania