SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 02/02/2015 roku DEZ/P/341/ZP-31/2014 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ II W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. dla pakietu nr 5 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)- nie złożono żadnej oferty.
 2. odrzucenia oferty nr 11 złożonej przez MERCANT Sp. z o.o. ul. Obywatelska 152 94-104 Łódź.
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wezwał Wykonawcę do nadesłania w terminie do dnia 27/01/2015 roku do godz.15:00 brakujących dokumentów i złożenia stosownych wyjaśnień, na które Wykonawca nie odpowiedział. W związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. wyboru:
 1. dla pakietu nr 2,7,10,14 oferty nr 9 złożonej przez Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  1. pakiet nr 2 cena brutto 26.807,94 zł; termin dostawy- 1 dzień;
   1. pakiet nr 7 cena brutto 8.650,80 zł; termin dostawy- 1 dzień;
   2. pakiet nr 10 cena brutto 39.156,90 zł; termindostawy- 1 dzień;
   3. pakiet nr 14 cena brutto 5.435,64 zł; termin dostawy- 1 dzień;
  2. dla pakietu nr 3,6,12,13,18,20 oferty nr 12 złożonej przez Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:
   1. pakiet nr 3 cena brutto 7.330,50 zł; termin dostawy- 1 dzień;
   2. pakiet nr 6 cena brutto 4.274,64 zł; termin dostawy- 1 dzień;
   3. pakiet nr 12 cena brutto 8.895,10 zł; termin dostawy- 1 dzień;
   4. pakiet nr 13 cena brutto 874,80 zł; termin dostawy- 1 dzień;
   5. pakiet nr 18 cena brutto 313.337,16 zł; termin dostawy- 1 dzień;
   6. pakiet nr 20 cena brutto 59.467,50 zł; termin dostawy- 1 dzień;
  3. dla pakietu nr 4 oferty nr 5 złożonej przez SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
   • pakiet nr 4 cena brutto 47.048,04 zł; termin dostawy- 2 dni;
  4. dla pakietu nr 11 oferty nr 8 złożonej przez Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
   • pakiet nr 11 cena brutto 2.089,80 zł; termin dostawy- 2 dni;
  5. dla pakietu nr 8,9,15 oferty nr 6 złożonej przez Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa:
   1. pakiet nr 8 cena brutto 38.923,20 zł; termin dostawy- 5 dni;
   2. pakiet nr 9 cena brutto 34.875 zł; termin dostawy- 5 dni;
   3. pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł; termin dostawy- 5 dni;
  6. dla pakietu nr 16 oferty nr 10 złożonej przez AKME Sp. z o.o. Sp. k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa:
   • pakiet nr 16 cena brutto 84.939,84 zł; termin dostawy- 3 dni;
  7. dla pakietu nr 17 oferty nr 1 złożonej przez PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa:
   • pakiet nr 17 cena brutto 85.374 z, termin dostawy- 7 dni;
  8. dla pakietu nr 19 oferty nr 2 złożonej przez SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice:
   • pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł, termin dostawy- 7 dni;
  9. dla pakietu nr 21 oferty nr 2 złożonej przez Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów:
   • pakiet nr 21 cena brutto 3.379,32 zł; termin dostawy- 2 dni;
UZASADNIENIE W zakresie pakietu nr 4,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zaś w pozostałym zakresie wybrano oferty ze względu na największą ilość punktów uzyskaną zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 13/02/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa- pakiet nr 17 cena brutto 85.374 z, termin dostawy- 7 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice- pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł, termin dostawy- 7 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 3.379,32 zł; termin dostawy- 2 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 4. VARIMED Spółka z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław- pakiet nr 21 cena brutto 4.860 zł; termin dostawy- 5 dni;-> kryterium ceny: 62,58 pkt; kryterium terminu dostawy: 4 pkt. Razem: 66,58 pkt.;
 5. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 47.048,04 zł; termin dostawy- 2 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 7 cena brutto 11.273,47 zł; termin dostawy- 2 dni;-> kryterium ceny: 68,80 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 73,80 pkt.; pakiet nr 10 cena brutto 44.011,73 zł; termin dostawy- 2 dni;-> kryterium ceny: 80,07 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 85,07 pkt.;
 6. Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa - pakiet nr 8 cena brutto 38.923,20 zł; termin dostawy- 5 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 9 cena brutto 34.875 zł; termin dostawy- 5 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł; termin dostawy- 5 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 7. MEDICUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna ul. Towarowa 23A 43-100 Tychy- pakiet nr 7 cena brutto 8.704,80 zł; termin dostawy- 2 dni;-> kryterium ceny: 89,11 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 94,11 pkt.;
 8. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 2 cena brutto 27.634,77 zł; termin dostawy- 2 dni; ->kryterium ceny: 87,31pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 92,31 pkt.; pakiet nr 3 cena brutto 7.430,40 zł; termin dostawy- 2 dni; -> kryterium ceny: 88,79 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 93,79 pkt.; pakiet nr 7 cena brutto 8.618,40 zł; termin dostawy- 2 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 95 pkt.; pakiet nr 11 cena brutto 2.089,80 zł; termin dostawy- 2 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 9. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 26.807,94 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 7 cena brutto 8.650,80 zł; termin dostawy- 1 dzień;-> kryterium ceny: 89,66 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 99,66 pkt.; pakiet nr 10 cena brutto 39.156,90 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 13 cena brutto 925,56 zł; termin dostawy- 1 dzień;-> kryterium ceny: 85,06 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 95,06 pkt.;  pakiet nr 14 cena brutto 5.435,64 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 10. AKME Sp. z o.o. Sp. k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 84.939,84 zł; termin dostawy- 3 dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 11. MERCANT Sp. z o.o. ul. Obywatelska 152 94-104 Łódź- pakiet nr 1 cena brutto 152.740,58 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 3 cena brutto 7.904,52 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 6 cena brutto 4.541,94 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 12 cena brutto 10.212,48 zł; termin dostawy- 5 dni;-> oferta odrzucona.
 12. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 128.166,32 zł; termin dostawy- 1 dzień;->unieważniony; pakiet nr 3 cena brutto 7.330,50 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 6 cena brutto 4.274,64 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 12 cena brutto 8.895,10 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 13 cena brutto 874,80 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 14 cena brutto 5.437,80 zł; termin dostawy- 1 dzień; -> kryterium ceny: 89,96  pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 99,96 pkt.;  pakiet nr 18 cena brutto 313.337,16 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 20 cena brutto 59.467,50 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium terminu dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.; pakiet nr 24 cena brutto 10.099,08 zł; termin dostawy- 1 dzień; ->unieważniony;
 13. SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j. ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne- pakiet nr 2 cena brutto 27.761,40 zł; termin dostawy- 2 dni;-> kryterium ceny: 86,91 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 91,91 pkt.;
 14. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów- pakiet nr 13 cena brutto 1.474,20 zł; termin dostawy- 2 dni.--> kryterium ceny: 53,41 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 58,41 pkt.;
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wyszków, dnia 21/01/2015 roku DEZ/P/341/ZP-31/2014 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ I W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 • dla pakietu nr 1, 24 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • dla pakietu nr 22,23 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)- nie złożono żadnej oferty.
 • dla pozostałych pakietów postępowanie w toku.
Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa- pakiet nr 17 cena brutto 85.374 z, termin dostawy- 7 dni;
 2. SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice- pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł, termin dostawy- 7 dni;
 3. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 3.379,32 zł; termin dostawy- 2 dni;
 4. VARIMED Spółka z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław- pakiet nr 21 cena brutto 4.860 zł; termin dostawy- 5 dni;
 5. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 47.048,04 zł; termin dostawy- 2 dni; pakiet nr 7 cena brutto 11.273,47 zł; termin dostawy- 2 dni; pakiet nr 10 cena brutto 44.011,73 zł; termin dostawy- 2 dni;
 6. Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa - pakiet nr 8 cena brutto 38.923,20 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 9 cena brutto 34.875 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł; termin dostawy- 5 dni;
 7. MEDICUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna ul. Towarowa 23A 43-100 Tychy- pakiet nr 7 cena brutto 8.704,80 zł; termin dostawy- 2 dni;
 8. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 2 cena brutto 27.634,77 zł; termin dostawy- 2 dni; pakiet nr 3 cena brutto 7.430,40 zł; termin dostawy- 2 dni; pakiet nr 7 cena brutto 8.618,40 zł; termin dostawy- 2 dni; pakiet nr 11 cena brutto 2.089,80 zł; termin dostawy- 2 dni;
 9. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 26.807,94 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 7 cena brutto 8.650,80 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 10 cena brutto 39.156,90 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 13 cena brutto 925,56 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 14 cena brutto 5.435,64 zł; termin dostawy- 1 dzień;
 10. AKME Sp. z o.o. Sp. k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 84.939,84 zł; termin dostawy- 3 dni;
 11. MERCANT Sp. z o.o. ul. Obywatelska 152 94-104 Łódź- pakiet nr 1 cena brutto 152.740,58 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 3 cena brutto 7.904,52 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 6 cena brutto 4.541,94 zł; termin dostawy- 5 dni; pakiet nr 12 cena brutto 10.212,48 zł; termin dostawy- 5 dni;
 12. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 128.166,32 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 3 cena brutto 7.330,50 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 6 cena brutto 4.274,64 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 12 cena brutto 8.895,10 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 13 cena brutto 874,80 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 14 cena brutto 5.437,80 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 18 cena brutto 313.337,16 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 20 cena brutto 59.467,50 zł; termin dostawy- 1 dzień; pakiet nr 24 cena brutto 10.099,08 zł; termin dostawy- 1 dzień;
 13. SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j. ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne- pakiet nr 2 cena brutto 27.761,40 zł; termin dostawy- 2 dni;
 14. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów- pakiet nr 13 cena brutto 1.474,20 zł; termin dostawy- 2 dni.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 30/12/2014 r. DEZ/P/341/ZP- 31/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 25 dopuści filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny, hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cmH2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45 ml, masa 31 g, zalecany zakres objętości oddechowej 150–1200 ml,  zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylny, na 24 godziny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2: Czy w pakiecie 16 pozycjach 28-35 nie zaszła oczywista pomyłka pisarska przy podawaniu jednostki rozmiaru i Zamawiającemu chodzi o rurki ustno-gardłowe jednorazowego użytku w ośmiu rozmiarach od 00 do 6 o długościach od 5 cm do 12 cm? Odpowiedź: 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 9 cm, 10 cm i 11 cm. Pytanie 3: Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycjach 38 i 39 dopuści używane dotychczas przez Zamawiającego cewniki do odsysania w układzie zamkniętym dwuświatłowe o długości 57 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycjach 38 i 39 wymaga aby cewniki do odsysania w układzie zamkniętym były przeznaczone do stosowania do 72 godzin? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5: Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 41 dopuści regulator pozwalający na przepływ w zakresie 5 - 250 ml/h? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6: Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 w pozycji 44 dopuści prowadnice w rozmiarze 2,0 mm zamiast 2,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7: dotyczy SIWZ: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie wymogu dołączenia próbek do każdej pozycji asortymentowej i dostarczenia katalogów do oceny zgodności oferowanego towaru wraz z opisem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 8: dotyczy pakietu nr 1 poz. 6: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 9:  dotyczy pakietu nr 1 poz. 7: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 10: dotyczy pakietu nr 1 poz. 9: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 11: dotyczy pakietu nr 1 poz. 15; 42; 46: Wnioskuję o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 12: dotyczy pakietu nr 1 poz. 26-27 i 32: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 13: dotyczy pakietu nr 1 poz. 28: Zwracamy się do Zamawiającego o podanie jakiego zakończenia strzykawek będzie wymagał Luer czy Luer Lock. Odpowiedź: Luer Lock. Pytanie nr 14: dotyczy pakietu nr 1 poz. 30 i 31: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 15: dotyczy pakietu nr 2 poz. 25: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szyny Kramera o wym. 70mmx1500mm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 16: dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-9: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 17: dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-9: Czy Zamawiający będzie wymagał aby igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kombatybilności. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pytanie nr 18: dotyczy pakietu nr 7 poz. 7,8: Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, wymaga aby igły 1,1 oraz igły 1,2 były krótkościęte. Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 19: dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-4: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 20: dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-4: Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawek z rozszerzona skalą o minimum 20 %, co pozwala na szersze wykorzystanie strzykawek o mniejszej pojemności i dzięki czemu zmniejszy zrzucie strzykawek o większej pojemności (droższych strzykawek) Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie nr 21: dotyczy pakietu nr 16 poz. 1-24 oraz 28-35: Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 22: Pakiet nr 19: poz. 1: czy Zamawiający dopuści probówki na skrzep z granulatem o poj. 10 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 23: Pakiet nr 19: poz. 6: czy Zamawiający dopuści probówki do morfologii z K3 EDTA o poj. 1,4 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 24: Pakiet nr 19: poz. 17: czy Zamawiający dopuści probówki do biochemii pediatrycznej o poj. 1,4 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Pakiet nr 19: poz. 19: czy Zamawiający dopuści probówki do koagulologii o poj. 1,6 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 26: Pakiet nr 19: poz. 23: czy Zamawiający dopuści probówki do gazometrii o poj. 2,3 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 27: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 28: Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu naopakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 30: Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów  z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 33: Czy Zamawiający wymaga w przetargu glukometrów posiadających górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 34: Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40oC ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 35: Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 36: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresiehematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników upacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 37: Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 38: Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu. Odpowiedź: Nie wymaga. Pytanie 39: Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5µ ?Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ,  wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów. Odpowiedź: Nie wymaga. Pytanie 40: Czy Zamawiający  wymaga wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję.  Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny. Odpowiedź: Nie wymaga. Pytanie 41: Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ? Odpowiedź: Nie wymaga. Pytanie 42: Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometrynormy ISO 15197:2013 ?  Norma ISO 15197-2013 zacznie  obowiązywać dopiero od 2016 roku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 43: Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 44: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami ? Odpowiedź: Nie wymaga. Pytanie 45: Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i  transportu wyrobów medycznych, co hurtownie. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ ale Zamawiający dopuszcza dostawy bezpośrednio przez Producenta. Pytanie 46: Czy Zamawiający wymaga terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie. Odpowiedź: Nie wymaga. Pytanie 47: Zamawiający w pak. 1 poz. 21, 22, 33, 38 użył nazw handlowych wskazując na produkty konkretnych producentów. W związku z tym,  informujemy że paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec pasków o nazwie podanej w SIWZ, co faworyzowałoby określonego producenta i ograniczało konkurencję. Czy wobec powyższego  Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2003, o dokładności przy stężeniu glukozy ≤ 75 mg/dl ± 15% i dokładności przy stężeniu glukozy ≥ 75 mg/dl ± 20%,  temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 48: Czy Zamawiający wyłączy pozycje 21, 22, 33, 38 z pakietu 1 do osobnego pakietu w ilości 460 opakowań ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 49: Czy Zamawiający mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności i potencjalne znaczne oszczędności funduszy publicznych, oraz postępując zgodnie z literą ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Ustawy), dopuszcza złożenie oferty w w/w pakietach na konkurencyjne paski testowe (wraz z nieodpłatnym dostarczeniem lub użyczeniem niezbędnej ilości kompatybilnych glukometrów jako wyposażenia dodatkowego do zaoferowanych pasków na zasadach określonych przez Zamawiającego), charakteryzujące się następującymi parametrami: Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności  potwierdzające ani sprawdzające użytkownika; Funkcja automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego; Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej (enzym GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s; Wyniki zgodne z normą ISO15197:2013 w zakresie hematokrytu 20-60%; Temperatura przechowywania produktu zgodnie z oświadczeniem producenta 5-39°C; Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska; Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta; Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie badań u pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności specjalnego wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących; Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga paski testowe o zakresie pomiarowym 10-900mg/dl, umożliwiające otrzymywanie wyników liczbowych pomiaru glikemii u pacjentów z wysokimi wartościami stężenia glukozy? Wartość glikemii u pacjentów hospitalizowanych może przekraczać 600mg/dl, przy czym glukometr z zakresem pomiarowym do 600mg/dl może wskazać komunikat HIGH lub Error zamiast wyniku już przy stężeniu glukozy wynoszącym 550mg/d – wskutek czego nie wiadomo czy stężenie glukozy we krwi pacjenta jest bliższe wartości 550mg/dl czy np. 800mg/dl. Paski z zakresem do 900 mg/dl dają więc dodatkowe informacje osobie wykonującej pomiar. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 51: Czy Zamawiający rozumie przez „zakres pomiarowy” zakres, w którym glukometr wskazuje wynik liczbowy? Odpowiedź: Tak. Pytanie 52: Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe dawały poprawne wyniki w zakresie hematokrytu 20-60%? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 53: W związku z wystawianiem przez wykonawców deklaracji o spełnianiu normy ISO15197:2013, dotyczącej wiarygodności pomiarów, stosujemy zapytanie czy Zamawiający w celu pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej, potwierdzającego spełnianie przez system normy ISO15197:2013? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 54: Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z instrukcjami mogą być stosowane wyłącznie u pacjentów ze znaną liczbą hematokrytową; w przeciwnym razie wykonywanie pomiaru należy konsultować z lekarzem prowadzącym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 55: Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z instrukcjami są przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, ale nie przewiduje się możliwości ich stosowania w placówkach służby zdrowia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 56: Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które mogą dawać nieprawidłowe wyniki w próbkach krwi z wysokim stężeniem tlenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 57: Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 58: Czy Zamawiający w Pakiecie 1, pozycja 21, 22, 33, 38 dla ujednolicenia używanych w szpitalu pasków dopuści paski iXell, charakteryzujące się następującymi parametrami: - Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, - Wykorzystany enzym na paskach Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną; - Temperatura przechowywania pasków od 4 do 40 stopni Celsjusza, - Brak kodowania (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów, czy też potwierdzenia kodu na wyświetlaczu) - Zakres hematokrytu od 20 do 60% - Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); - Czas pomiaru 7 sekund, - Zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/dL; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dl, - Wielkość próbki krwi 0,7 µl, - minimalizacja zafałszowań pomiaru , spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a, - kapilara na szczycie paska, - spełnienie wymagania normy ISO 9001 i 13485 tym samym złożenie wraz z ofertą zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające powyższe. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 59: Pakiet 17 poz 1: Prosimy o wydzielenie i dopuszczenie wkładów 2l, posiadających filtr antybakteryjny, port uniwersalny o średnicy 7.2/12mm przeznaczony do odsysania standardowego jak i ortopedycznego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 60: Pakiet 17 poz 1: Czy Zamawiający oczekuje, żeby każdy wkład był wyposażony w filtr antybakteryjny, czy raczej przewiduje zakup filtrów antybakteryjnych zapobiegający przedostawaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych do systemu próżni czy ssaków elektrycznych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 61: Pakiet 17 poz 1: Czy Zamawiający oczekuje, żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 62: pakiet nr 1  poz.23, poz.24, poz.25 , poz.26, poz. 27, poz. 28: Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową innym wykonawcą. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 63:  pakiet nr 2  poz.1: Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową innym wykonawcą. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 64: pakiet  nr 22 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie: przyrząd do przetaczania płynów z filtrem 15 um z odpowietrznikiem bez łącznika do dodatkowej iniekcji z regulatorem przepływu. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty  jakościowej i cenowej. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 65: pakiet nr 22 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie przyrząd do przetaczania płynów bez łącznika do dodatkowej iniekcji. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 66: pakiet nr 22 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie przyrząd do przetaczania krwi z jedną elastyczna komorą. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 67: pakiet 22 poz. 5: Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową innym wykonawcą. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 68: Pakiet 1 Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pokrowce na zwłoki w kolorze czarnym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 69: Pakiet 1 Pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z włókniny o gramaturze 30g? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 70: Pakiet 1 Pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści fartuchy ochronne w dwóch kolorach niebieskim i zielonym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 71: Pakiet 1 Pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 72: Pakiet 1 Pozycja 14: Czy Zamawiający ma na myśli ręczniki foliowane (bibuła+folia) w roli o szerokości 49-51cm perforacja co 50cm o długości rolki 40mb? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 73: Pakiet 1 Pozycja 14: Czy Zamawiający ma na myśli ręczniki foliowane (bibuła+folia) w roli o szerokości 38-39cm perforacja co 50cm o długości rolki 40mb? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 74: Pakiet Nr 1 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie elektrody równoważnej z przecięciem na mocowanie kabla w rozmiarze 40x55mm, pianka, żel stały. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 75: Pakiet Nr 1 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie elektrody owalnej w rozmiarze 36x42mm, pianka, żel stały. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 76: Pakiet Nr 1 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie elektrody prostokątnej w rozmiarze 30x44mm, pianka, żel stały. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 77: Pakiet Nr 1 poz. 7:  Prosimy o dopuszczenie szkiełek podstawowych z matem w rozmiarze 25,4x76,2mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 78: Pakiet Nr 1 poz. 12: Czy Zamawiający ma na myśli sterylny zaciskacz do pępowiny? Odpowiedź: Tak. Pytanie 79: Pakiet Nr 1 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiorki moczu z podziałem dla chłopców i dla dziewczynek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 80: Pakiet Nr 1 poz. 19: Prosimy o dopuszczenie worków do godzinowej zbiórki moczu; zestaw składający się z zintegrowanego worka, komory pomiarowej i drenu, dren przezroczysty z odpowietrzeniem, zabezpieczający przed zaleganiem moczu, zabezpieczony przed zagięciem spiralą antyzałamaniową na wejściu komory, posiadający płaski bezigłowy port do pobierania próbek (eliminuje potencjalne zakłucie igłą personelu medycznego) komora pomiarowa umieszczona nad workiem, o pojemności 500 ml z bardzo dokładną linearną skalą. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 81: Pakiet Nr 1 poz. 19: Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do godzinowej zbiorki moczu miał uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foleya w kierunku pacjenta, posiadać dwuświatłowy dren minimalizujący zastój moczu oraz umożliwiać opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 82: Pakiet Nr 1 poz. 23: Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów, wykonanego z tworzywa wolnego od toksycznych ftalanów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 83: Pakiet Nr 1 poz. 24: Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi, wykonanego z tworzywa wolnego od toksycznych ftalanów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 84: Pakiet Nr 1 poz. 28: Czy Zamawiający ma na myśli strzykawki 50ml cewnikowe (typu Żaneta), czy strzykawki do pomp? Odpowiedź: Strzykawki do pomp. Pytanie 85: Pakiet Nr 1 poz.30: Prosimy o dopuszczenie  podania ceny za opakowanie 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.50op.a’100szt., ponieważ jest to najmniejsze niepodzielne opakowanie. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 86: Pakiet Nr 1 poz.31: Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.50op.a’100szt, ponieważ jest to najmniejsze niepodzielne opakowanie. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 87: Pakiet Nr 1 poz.32: Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.200op.a’100szt, ponieważ jest to najmniejsze niepodzielne opakowanie. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 88: Pakiet Nr 3 poz. 1: Z uwagi na znaczącą różnicę w cenie prosimy o podanie rozmiaru kanki doodbytniczej, czy chodzi o kankę Ch16x200mm; Ch24x250mm czy Ch30x300mm? Odpowiedź: Ch24x250mm i Ch30x300mm. Pytanie 89: Pakiet Nr 3 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie podkładów gumowanych higienicznych do wielokrotnego użytku w rozmiarach 140cm x 90cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 90: Pakiet Nr 12 poz. 5: Czy Zamawiający ma na myśli papier KTG w składance 112x100x150? Odpowiedź: Tak. Pytanie 91: Pakiet Nr 12 poz. 10: Czy Zamawiający wymaga aby papiery do wideodrukarki były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 92: Pakiet Nr 12 poz. 10: Prosimy o dopuszczenie papieru oryginalnego w rozmiarze 110x20 m, gdyż papier 110x21 m nie jest już produkowany? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 93: Pakiet Nr 12 poz. 12: Czy Zamawiający ma na myśli papier do EKG Ascard Gold w składance o rozmiarze 210x140x300? Odpowiedź: Tak. Pytanie 94: Pakiet Nr 12 poz. 13: Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający wymaga papier o szerokości 112mm, długości 25m, ponieważ taki rozmiar ma właśnie Ascard Mr Blue? Nie może być tolerancji w rozmiarze papieru, z uwagi na możliwość wystąpienia błędów w diagnostyce. Odpowiedź: Tak. Pytanie 95: Pakiet Nr 12 poz. 15: Czy Zamawiający wymaga aby papiery K61B były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 96: Pakiet Nr 12 poz. 16:  Czy Zamawiający ma na myśli papier do drukarki do defibrylatora ZOLL w rozmiarze 90x90x200? Odpowiedź: Tak. Pytanie 97: Pakiet Nr 13 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie żelu do EKG o pojemności 260ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 98: Pakiet Nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ były wykonane z tworzywa nie zawierającego toksycznych ftalanów – do potwierdzenia oświadczeniem producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 99: Pakiet Nr 18 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie Zestawu do artroskopii z osłoną na kończynę w rozmiarze 35cm x 80cm, zawierający dodatkowo serwetę pomocnicza 100cm x 150cm. Pozostały skład zestawu oraz wymagania zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 100: Pakiet Nr 18 poz. 20: Czy Zamawiający wymaga fartuchów chirurgicznych pakowanych z  ręcznikami do rąk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 101: Pakiet Nr 18 poz. 21: Czy Zamawiający wymaga fartuchów chirurgicznych pakowanych z  ręcznikami do rąk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 102: Pakiet Nr 18 poz. 22: Prosimy o dopuszczenie fartucha fizelinowego o gramaturze 30g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 102: Pakiet Nr 18 poz. 23: Czy Zamawiający wymaga fartuchów chirurgicznych pakowanych z  ręcznikami do rąk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 103: Pakiet Nr 18 poz. 28: Prosimy o dopuszczenie osłony na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze 78x145cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 104: Pakiet Nr 18 poz. 30: Prosimy o dopuszczenie Zestawu do cięcia cesarskiego z chłonnym ręcznikami w rozmiarze 34cm x 36cm. Pozostały skład zestawu i wymagania zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 105: pakiet 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń ze łączem kątowym podwójnie obrotowym 22M/15F, z podwójnym portem zatrzaskowym, z PCW, sterylny, pakowany pojedynczo? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 106: pakiet 5 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych do respiratorów, biologicznie czysty, dwie rury z PCV gładkie wewnątrz, łącznik Y, kapturek zabezpieczający, długość 160 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 107: pakiet 5, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno – antywirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem Luer Lock, o objętości wewnętrznej 42 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 108: pakiet 5, pozycja 4: Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, o skuteczności filtrowania nie mniejszej niż 99,999% - z właściwościami  wymiennika ciepła i wilgoci, objętość oddechowa z zakresu 200-1500ml, z portem kapno,  objętość wewnętrzna nie większa niż 70ml i masa nie większa niż 40g. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 109: pakiet 5, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o własnościach elektrostatycznych i mechanicznych, o poziomie nawilżania 30,6 mg H2O/l przy Vt 500ml, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,99%, masa 30g, opór przepływu 2,6cm H2O przy 60 l/min., oraz przestrzeni martwej 60 ml.,  posiadający hydrofobową membranę filtrująca, mikrobiologicznie czysty, z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem zaciskowym na pętelce. Minimalna objętość oddechowa 200 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 110: pakiet 17: Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 z pakietu 17 ze względu na zmianę dystrybutora wyrobów z ww. pozycji. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 111: Dotyczy: zapisy SIWZ: rozdz. VI, ust. 2c) tiret drugie: Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia do oferty próbek asortymentu, który Wykonawca dostarcza Zamawiającemu i produkty te są Zamawiającemu znane. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 112: wzór umowy, załącznik nr 4 do SIWZ § 1 ust. 3: Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że niewykorzystanie szacunkowej ilości towarów nie przekroczy 20% wartości umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie 113: wzór umowy, załącznik nr 4 do SIWZ § 4 ust. 2: Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 114: wzór umowy, załącznik nr 4 do SIWZ § 4 ust. 5: Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 115: Pakiet 2 poz. 23-26, 27, 49: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji : 23-26 oraz 27 i 49 . Pozwoli to na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 116: Pakiet 2 poz. 6 – 13: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 117: Pakiet 2 poz. 6 – 13: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do odsysania powinny mieć zmatowioną ( zmrożoną ) powierzchnię  oraz położona naprzeciwlegle  otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego, co zapobiega przysuwaniu się cewnika otworami bocznymi do rurki intubacyjnej – szczególnie w małych rozmiarach eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 118: Pakiet 2 poz. 21, 22: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy katetery do karmienia pediatryczne w poz. 21-22 powinny być wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów, substancji toksycznych ( carcinogennych)  ze względu na lipofilność , uwalnianych z PCV podczas podawania żywienia, co powoduje utratę  właściwości mechanicznych (plastyczności)  PCV cewnika. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 119: Pakiet 2 poz. 21, 22: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 120: Pakiet 2 poz. 14-19: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych o długości 800mm, wskazana długość 125 cm dotyczy sond dwunastniczych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 121: Pakiet 2 poz. 29-38: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki foleya w pozycjach powinny posiadać podwójne opakowanie wewnętrzne foliowe/zewnętrzne folia –papier, co pozwala na aseptyczne wykonanie procedury cewnikowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 122: Pakiet 2 poz. 48: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik Pezzera powinien posiadać min. 3 czy 4 otwory drenujące, celem efektywniejszego drenażu? Odpowiedź: Nie. Pytanie 123: Pakiet 5 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratora mikrobiologicznie czystego, spełniającego pozostałe parametry SIWZ, używanego z powodzeniem w Państwa placówce. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 124: Pakiet 5 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o objętości oddechowej VT 150-1000ml, o oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min  i wadze max. 31g , z powodzeniem używanego w Państwa placówce. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 125: Pakiet 5 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr mechaniczny klasy HEPA 13,  oskuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, jak z powodzeniem stosowany u Państwa w placówce. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 126: Pakiet 5 poz.4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr o wyłącznym  typie filtracji mechanicznej, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku  Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu  2,0 cm H20  przy 60 l/min (1,1 cm H20 przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm2, nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H2O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm2,objętość oddechowa  Vt 300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny,  z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym  lub z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim,jak z powodzeniem stosowany u Państwa w placówce. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 127: Pakiet 7 poz. 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,6x40mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 128: Pakiet 10 poz. 1-4: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki jednorazowego użytku powinny posiadać skalę odpowiadającą ich nominalnej pojemności tj. strzykawka o pojemności 2 ml – skala do 2 ml, strzykawka o pojemności 5ml – skala do 5 ml, strzykawka o pojemności 10 ml – skala do 10 ml, strzykawka o pojemności 20 ml – skala do 20 ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 129: Pakiet 10 poz. 1-4: 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za 100 sztuk strzykawek, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 130: Pakiet 10 poz. 1-4: 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania max. 100 sztuk. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 131: Pakiet 10 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez określenie, że strzykawka ma współpracować z wymienionymi przez Zamawiającego pompami, Zamawiający ma na myśli, że strzykawki mają być wpisane w menu/instrukcję pomp? Odpowiedź: Tak. Pytanie 132: Pakiet 10 poz. 6-14: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do jamy otrzewnej dł. 40 cm w rozmiarach 18-32 CH. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 133: Pakiet 10 poz. 6-14: 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów wykonanych z medycznego PCV. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 134: Pakiet 10 poz. 6-14: 3. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 6-14 do odrębnego pakietu w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 135: Pakiet 22 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 22 pozycji 1. Pozwoli to na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty na sprzęt jednorazowy. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 136: Pakietu 22 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli zamknięty system dostępu naczyniowego (żylnego lub tętniczego) w technologii podzielnej membrany silikonowej zewnętrznie  osadzonej na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, bez mechanicznych części wewnętrznych ,z prostym, w pełni widocznym torem przepływu o min. przepływie 525ml/min. zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3., wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Czas podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 137: Pakietu 22 poz. 1: 2. Prosimy o dopuszczenie zamkniętych systemów pakowanych w opakowaniu zbiorczym po 50 sztuk. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 138: Pakiet 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 139: Pakiet 1 pozycja 19: Czy Zamawiający miał na myśli worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml? Odpowiedź: Tak. Pytanie 140: Pakiet 1 pozycja 21, 22, 33, 38, 39: Czy Zamawiający wydzieli pozycję w/w z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 141: Pakiet 3 pozycja 1: Jakie rozmiary Zamawiający ma na myśli? Odpowiedź: Dla dorosłych. Pytanie 142: Pakiet 3 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pojemniki 20ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 143: Pakiet 3 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści podkłady podgumowane 140 x 80? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 144: Pakiet 7 pozycja 1-9: Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 145: Pakiet 11 pozycja 1, 2: Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe o dł. 30m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 146: Pakiet 16 pozycja 37-44: Czy Zamawiający wydzieli pozycję 37-44 z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 147: Pakiet 16 pozycja 44-46 Czy Zamawiający dopuści prowadnice:
6Fr/Ch 302 < 3,5
10Fr/Ch 382 4,0- 5,0
14Fr/Ch 382 5,5
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 148: Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 1 poz. 36 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Odpowiedź: Tak. Pytanie 149: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr  1 pozycji 36 ? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego  najkorzystniejszej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 150: Pakiet nr 19 poz. 13 i 22: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w poz. 13 i 22 oczekuje dostarczenia takiej samej igły typu motylek do posiewów krwi 0,8 mm z drenem do 200mm, pakowanej pojedynczo, po otwarciu gotowej do użycia bez konieczności łączenia dodatkowych elementów? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 151: Pakiet nr 19 poz. 23: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w poz. 23 oczekuje zaoferowania strzykawki do gazometrii 1-2 ml, sterylnej pakowanej po 50 szt., czy sterylnej, pakowanej pojedynczo? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 152: Pakiet nr 19 wymagania pkt 6: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymóg posiadania etykiet dotyczy tylko probówko-strzykawek z poz. 1-7, 14, 16-19? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 153: Umowa § 7 ust. 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Umowy poprzez dopisanie w § 7 ust. 1 : „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 154: Pakiet 17 poz 1: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wydzieli i dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 2L (obecny zapis faworyzuje firmę PROMED), wkłady posiadają zastawkę hydrofobową automatycznie odcinającą ssanie w momencie wypełnienia worka. Wkłady dodatkowo są wyposażone w filtr antybakteryjny dzięki czemu zmniejsza się koszty związane z zakupem filtrów antybakteryjnych. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku). W przypadku wyrażenia pozytywnej odpowiedzi dopuszczenia dostarczymy bezpłatnie na czas trwania umowy osprzęt typu: pojemniki, uchwyty itp., kompatybilne z ssakami będącymi na wyposażeniu szpitala. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 155: Pakiet 21: Czy Zamawiający oczekuje, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji? Odpowiedź: Tak. Pytanie 156: §5 pkt.4 wzoru umowy: W/w ust. zawiera informację: „W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę (2-krotna reklamacja dotycząca jakości dostarczonego towaru, 2- krotne opóźnienie dostawy powyżej 14 dni zamówionego towaru)  Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.” Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji z uwzględnieniem powyższej sytuacji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 157: umowa § 1 ust. 2: Czy Zamawiający określi maksymalny % odstępstwa od umowy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 158: umowa § 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 159: umowa § 8 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 8 ust. 3 z istniejącego na następujący: „.., Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 5 dni od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 160: umowa § 9 ust. 1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 161: Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 21 poz.2 klipsy tytanowe M/L czy L? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza M/L i L. Pytanie 162: Pakiet 7 poz.1-9: Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 163: Pakiet 7 poz.9: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6x40 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 164: Pakiet 11 poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe o dł.30cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 165: Pakiet 12 poz.6: Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LifePack 12 w rozmiarze 108 mm x 25m z przeliczeniem ilości na 120 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 166: Pakiet 12 poz.10: Czy Zamawiający dopuści papier do wideoprintera K-61 B CE w rolce o długości 20m, gdyż od 2006 roku firma Mitsubisi nie produkuje już tego papieru w rolce o długości 21 m? Ponadto prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza zamiennik? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza- Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego. Pytanie 167: Pakiet 12 poz.12: Prosimy o podanie dokładnych wymiarów oczekiwanego papieru. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 168: Pakiet 12 poz.14: Prosimy o doprecyzowanie, papieru o jakiej długości rolki oczekuje Zamawiający: 20m czy 25m? Odpowiedź: 20m i 25m. Pytanie 169: Pakiet 12 poz.15: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza zamiennik? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego. Pytanie 170: Pakiet 16 poz.25: Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno- mechaniczny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 171: Pakiet 16 poz.36,38,39: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 36,38,39 z pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 172: Pakiet 16 poz.44-46: Czy Zamawiający dopuści prowadnice 1,98mm; 3,3mm; 4,62mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 173: Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 pozycje nr 5 i utworzy samodzielny pakiet? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 174: Pakiet nr 5 poz.1: Czy Zamawiający dopuści produkt mikrobiologicznie czysty? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 175: Pakiet nr 5 poz.2: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy ze sztywnymi końcówkami, bez powierzchni gładkiej w środku, mikrobiologicznie czysty? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 176: Pakiet nr 5 poz.3: Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno- wirusowy do dróg oddechowych, mikrobiologicznie czysty, elektrostatyczny z portem kapno dla dorosłych Z objętością oddechową w przedziale 100-1500 ml i przestrzenią martwą 30 ml oraz złączem prostym. Ze stabilnym połączeniem z układem rur oddechowych i stabilnym zabezpieczeniem portu kapno, skuteczność bakteryjna 99,99%, waga filtra 23g, ważność 3 lata. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 177: Pakiet nr 5 poz.4: Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno- wirusowy do dróg oddechowych, mikrobiologicznie czysty, mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki oraz portem kapno, dla dorosłych. Z objętością oddechową w przedziale 300-1500 ml i przestrzenią martwą 55 ml skutecznością filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczność nawilżenia 34,2 mg, utrata wilgotności 9,8 mg H20/I przy Vt 500ml, waga filtra 40g, ważność 5 lat. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 09/01/2015 roku do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09/01/2015 roku o godz. 10:15. Pytania i odpowiedzi - do pobrania Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Materiały medyczne 2014/S 229-403983 Numer ogłoszenia:  2014/S 229-403983;  data zamieszczenia: 18.11.2014 Materiały do pobrania.