SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 21/04/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 12/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał:
 1. wyboru oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 9,10: POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk:
  • pakiet nr 9 cena brutto17 820 zł, termin dostawy 2 dni;
  • pakiet nr 10 cena brutto 4 752 zł, termin dostawy 2 dni.
 2. wyboru oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.  ul. Tysiąclecia 14,   64-300 Nowy Tomyśl:
  • pakiet 1 cena brutto 98 064,30 zł, termin dostawy 3 dni;
  • pakiet 2 cena brutto 6 389,93 zł, termin dostawy 3 dni;
  • pakiet 3 cena brutto 26 244 zł termin dostawy 3 dni;
  • pakiet 4 cena brutto 31 096,22 zł termin dostawy 3dni;
  • pakiet 5 cena brutto 8 154 zł termin dostawy 3 dni;
  • pakiet 6 cena brutto 4 682,88 zł termin dostawy 3 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 7 i 8.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: W zakresie pakietu nr 8 i 9 nie została złożona żadna oferta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 24/04/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk:
  • pakiet nr 9 cena brutto17 820 zł, termin dostawy 2 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet nr 10 cena brutto 4 752 zł, termin dostawy 2 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.  ul. Tysiąclecia 14,   64-300 Nowy Tomyśl:
  • pakiet 1 cena brutto 98 064,30 zł, termin dostawy 3 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 2 cena brutto 6 389,93 zł, termin dostawy 3 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 3 cena brutto 26 244 zł termin dostawy 3 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 4 cena brutto 31 096,22 zł termin dostawy 3dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 5 cena brutto 8 154 zł termin dostawy 3 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 6 cena brutto 4 682,88 zł termin dostawy 3 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 14/04/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 12/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust 1: 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umow, b) za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy. c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2 umowy- w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Pakiet 5: Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, monofilamentne lekkie, makroporowate wielkość porów 6,29 mm , grubość polipropylenu 0,46 mm o gramaturze 44 g/ m 2 ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 1:
 • 15 szt. zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorodnych, niewchłanialnych, z plastikową osłonką, monofilamentowych, polipropylenowych, o grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, porowatości max 1870 µm, długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wytrzymałości na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz
 • 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji drogą przezzasłonową ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 2:
 • 15 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, wysokość implantu 8 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz
 • 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji drogą przezzasłonową ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 3:
 • 15 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona, pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion 20,75 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz
 • 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w protez ?
Uzasadnienie. Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.1 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.8 również na długość igły 37 lub 39mm z nicą 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 poz.12 również na długość igły 37mm z nicą 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 na wyłączenie pozycji od 1 do12 – nierozpuszczalny monofilament poliamidowy i utworzy z nich odrębny pakiet? UZASADNIENIE: Wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich pakietu pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto Zamawiający może uzyskać znacznie lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 11: Pakiet nr 5, poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowo, monofilamentowe do przepuklin    o gramaturze 80g/m2, porowatości 65% oraz grubości 0,47mm nie posiadające niebieskich wzmocnień? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: Pakiet nr 5, poz. 1-3: Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N, w celu zagwarantowania stabilność siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia pacjenta przed nawrotem przepukliny? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Pakiet nr 5, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze 10x16cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie 15: Czy terminy podane w umowie podane są w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych, to czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Terminy podane w umowie podane są w dniach kalendarzowych. Pytanie 16: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 9 ust. 1c) wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18: Pakiet 4 pozycja 1-12: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-12 z Pakietu 4 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Pakiet 4 pozycja 1, 8, 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: Pakiet 4 pozycja 1:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 21: Pakiet 4 pozycja 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30, 37 lub 39mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 22: Pakiet 4 pozycja 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 4 pozycji 13-24 do osobnego zadnia? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 11 nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 11  igłę o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 26: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 12  nić o długości 75cm oraz igłę o długości 40mmprzy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 27: Dot. Pakietu 1 poz.1-13: Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania w w/w pozycjach nici plecionych, syntetycznych, niebarwionych , wchłanialnych, z kwasu poliglikolowego powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach i ok. 50% po 8-11 dniach, czas wchłaniania ok. 42 dni. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 28: Dot. Pakietu 1 poz. 14-43: Zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania w w/w pozycjach nici plecionych, syntetycznych, barwionych, wchłanialnych, z kwasu poliglikolowego powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania po 14 dniach ok. 80%, po 21 dniach- ok. 50% oraz ok. 20% po 28 dniach, czas wchłaniania 60-90 dni. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 29: Dot. Pakietu 1 poz. 6, 18, 19: Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści igły o długości 45 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 30: Dot. Pakietu 2 poz. 14: Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji z pakietu nr 2 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 31: Dot. Pakietu 3 poz. 5-12: Czy Zamawiający w w/w pozycjach  dopuści monofilament syntetyczny- wchłanialny, okres podtrzymywania 40% po 14 dniach, okres wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 32: Dot. Pakietu 4 poz. 24: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu lub dopuszczenie nici bez klipsów. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. SPROSTOWANIE DO PAKIETU NR 1: Zamawiający informuje, że podaje sprostowany opis przedmiotu zamówienia do pakietu nr 1, który  załącza do niniejszego pisma. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 17/04/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17/04/2015 roku o godz. 10:15. Materiały do pobrania
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 77730-2015 z dnia 2015-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie, według asortymentu wyszczególnionego w pakietach od 1 do 10, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr 2.10. 2. Oferowane... Termin składania ofert: 2015-04-16


Numer ogłoszenia: 83648 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77730 - 2015 data 08.04.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 1. W ogłoszeniu jest: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.1.. W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: według asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2.1 po sprostowaniu.

Wyszków: Dostawa materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 77730 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015 Materiały do pobrania