SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 05/05/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 18/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE-pakiet nr 7 i 8, Zamawiający dokonał wyboru:
  1. oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 8: INTER CONSULT Sp.j. M.D. Sitek Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź: pakiet nr 8 cena brutto 57 000,18 zł, termin dostawy 2 dni;
  2. oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 7: NEOMED Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet 7 cena brutto 3877,20 zł, termin dostawy 5 dni;
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 08/05/2015/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. INTER CONSULT Sp.j. M.D. Sitek Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź: pakiet nr 8 cena brutto 57 000,18 zł, termin dostawy 2 dni kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. NEOMED Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: pakiet 7 cena brutto 3877,20 zł, termin dostawy 5 dni kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków: Dostawa materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie - pakiet nr 7 i 8
Numer ogłoszenia: 94790 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015 Materiały do pobrania