SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 12/05/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 18/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał wyboru:
  1. w zakresie pakietu nr 66 i 67 oferty nr 1 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
    • pakiet 66 cena brutto 4825,41 zł; termin dostawy w godz. 10:01-11:00.
    • pakiet 67 cena brutto 4587,84 zł; termin dostawy w godz. 10:01-11:00.
Uzasadnienie wyboru W zakresie pakietów nr 66,67 złożono po jednej ofercie, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 14/05/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  2. pakiet 66 cena brutto 4828,41 zł; termin dostawy w godz. 10:01-11:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 3 pkt. Razem: 98 pkt.
  3. pakiet 67 cena brutto 4587,84 zł; termin dostawy w godz. 10:01-11:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy godz.: 3 pkt. Razem: 98 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 08/05/2015
DEZ/P/341/ZP- 19/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 67 pozycja 1 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 12/05/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12/05/2015 roku o godz. 10:15.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 103624 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 Materiały do pobrania