SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 01/062015 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał:
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 9.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 1. wyboru:
  1. ofertę nr 1 dla pakietu nr 10 złożoną przez: ARNO-MED. Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków:
   • pakiet nr 10 cena brutto 29117,66 zł, termin płatności faktury od dnia jej doręczenia 46 dni.
  2. ofertę nr 2 dla pakietu nr 8 złożoną przez: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
   • pakiet nr 8 cena brutto 14040,00 zł, termin płatności faktury od dnia jej doręczenia 30 dni.
Uzasadnienie wyboru. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 8, 10  złożono po jednej ofercie, których cena mieści się w kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 03/06/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie pakietu nr 8,10. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. ARNO-MED. Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków:
  • pakiet nr 10 cena brutto 29117,66 zł, termin płatności faktury od dnia jej doręczenia 46 dni ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin płatności faktury od dnia jej doręczenia: 4 pkt. Razem: 99 pkt.
 2. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
  • pakiet nr 8 cena brutto 14040,00 zł, termin płatności faktury od dnia jej doręczenia 30 dni  -> kryterium ceny: 95 pkt; ; kryterium termin płatności faktury od dnia jej doręczenia: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 21/05/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 20/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1 pakiet 10: Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów do kości gąbczastej w długościach 30-120mm zamiast 30-150mm? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 2 pakiet 10: Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów kostkowych w długościach 20-70mm zamiast 20-80mm? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 3 pakiet 10: Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów kaniulowanych w długościach 20-70mm zamiast 20-80mm? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 4 pakiet 10: Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki 1/3 rurki, 1x9mm, otwory pod wkręty o średnicy 3,5mm, długości od 71-135mm, ilość otworów od 4-8? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 5 pakiet 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny pt. „Nr katalogowy”? Pozwoli to Wykonawcy dokładnie określić oferowany asortyment, natomiast Zamawiającemu w trakcie trwania umowy zweryfikować ofertę z dostarczonym towarem. Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 6: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §3, § 4, § 11 ust. 1  lit. c w temacie warunków realizacji dostaw poprzez usunięcie z treści SIWZ i umowy zapisów o utworzeniu magazynu buforowego, jego uzupełnianiu i doprecyzowanie zapisów, że dostawy będą realizowane na bieżąco na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień w terminie 48 godzin od otrzymania zamówienia? Asortyment ujęty w pakiecie nr 10 zwyczajowo dostarczany jest sukcesywnie na zamówienie. Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 3 ust. 4 dotyczącego użyczenia instrumentarium z uwagi na to, że do asortymentu ujętego w pakiecie nr 10 nie jest wymagane specjalistyczne instrumentarium? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody - śrubokręty kaniulowane Pytanie nr 8: Czy w związku z §5 ust. 1 Zamawiający wskaże uprawnione osoby z imienia i nazwiska, czy też są to jedynie osoby wskazane w KRS? Odpowiedź: zamawiający zmienia zapis w §5 ust. 1 „Wykonawca realizuje zamówienia pisemne opieczętowane pieczęcią firmową Zamawiającego i podpisane przez uprawnionych pracowników.” Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 10: Czy w §7 Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tak szczegółowego opisu wymogów względem przeprowadzenia szkolenia, w odniesieniu do asortymentu, który jest powszechnie znany i stosowany? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 11: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §8 ust. 1 w następujący sposób: „Wraz z zamówionym towarem Wykonawca dostarczy fakturę VAT według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego…”? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 12: Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 13: Czy w §11 ust. 1 lit d Zamawiający zmieni sposób naliczania kar umownych zamiast „za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia”  na „każdy rozpoczęty dzień zwłoki”? Powyższa zmiana jest b. istotna z uwagi na określenie wysokości kary umownej, oraz ustalenia, czy kara umowna nie jest wygórowana. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 15: Rozdz. III pkt 1 lit. a-e SIWZ poprzez doprecyzowanie,  że zapisy dotyczące utworzenia magazynu buforowego, jego uzupełnień oraz użyczenie instrumentarium  nie dotyczą pakietu nr 10? W zakresie pakietu nr 10 dostawy będą realizowane na bieżąco na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień w terminie 48 godzin od otrzymania zamówienia? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 16: Załącznik nr 1 pkt 3 prosimy o dodanie lub zmianę –– Termin realizacji zamówień sukcesywnych – 48 godzin (Pakiet nr 10)? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 17: Czy zamawiający w pakiecie 10 , pozycji 2 przychyli się do zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej Ø 6.5 , długości 20mm-115mm? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 18: Czy zamawiający w pakiecie 10, pozycji 4 przychyli się do zaoferowania wkrętów kaniulowanych samogwintujących Ø 4,5 , długości 20 mm-72 mm? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 19: Czy zamawiający w pakiecie 10, pozycji 5 przychyli się do zaoferowania wkrętów kaniulowanych samogwintujących Ø 7,0, długości 45 mm-130 mm? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 20: Czy zamawiający w pakiecie 10, pozycji 6 przychyli się do zaoferowania podkładki o średnicy wewnętrznej Ø 6,8 i średnicy zewnętrznej Ø 13, pasującej do wkrętów Ø 4.5, Ø 6.5, Ø 7.0 ? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza Pytanie nr 21: Czy zamawiający w pakiecie 10, pozycji 7 przychyli się do zaoferowani płytki ½ rurka, 1x12 mm, otwory pod wkręty Ø 4.5 mm, długości od 71 mm-167 mm, ilość otworów 4-10 ? Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza Pytanie nr 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ Pytanie nr 23: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust 1:
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
  2. za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
  3. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia
  4. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 - w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Materiały do pobrania: 1) Pytania i odpowiedzi - pobierz 2) Wzór umowy zmodyfikowany -implanty-zał.4 - pobierz

Wyszków: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 70175 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 Materiały do pobrania