SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 08/05/2015 r. DEZ/P/341/ZP- 15/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 5.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Nie została złożona żadna oferta.
 1. odrzucenia w zakresie pakietu nr 2 oferty nr 6 złożonej przez: FutureMed Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12,02-787 Warszawa.
Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 wymagał m.in. przedstawienia dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania. Z dokumentów złożonych w ofercie Wykonawcy, jak i z odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie wynika spełnienie powyższego warunku dla mikroorganizmów w okresie 6 godzin od pobrania. Zatem treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.
 1. odrzucenia w zakresie pakietu nr 1,2,8 oferty nr 9 złożonej przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 wymagał m.in. przedstawienia dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 dowolnych mikroorganizmów w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania. Z dokumentów złożonych w ofercie Wykonawcy, jak i z odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie wynika spełnienie powyższego warunku dla mikroorganizmów w okresie 72 godzin od pobrania. Zatem treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w zakresie pakietu nr 1 wymagał m.in. aby każda fiolka posiadała krążek oznaczony symbolem „x’ pełniący funkcję kontroli napełniania fiolek i zabezpieczania dyspensera przed pracą z pustymi fiolkami. Wykonawca przedstawił krążki antybiotykowe, przy pracy z którymi dyspensery blokują fiolkę uniemożliwiając dozowanie przy pustej fiolce i pozbawione są oznaczenia symbolu „x”. Zatem treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 wymagał pasków plastikowych a z dokumentów złożonych do oferty wynika, że Wykonawca oferuje paski papierowe. Zatem treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.
 1. wyboru:
  1. oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 6 i 8: BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
   • pakiet nr 6 cena brutto 10 318,76 zł, termin dostawy 3 dni;
   • pakiet nr 8 cena brutto 32 811,79 zł, termin dostawy 3 dni;
  2. wyboru oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 10: BIO- RAD Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa:
   • pakiet nr 10 cena brutto 17 324,28 zł, termin dostawy 6 dni;
  3. wyboru oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 2: PPHU BOR- POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44- 152 Gliwice:
   • pakiet nr 2 cena brutto 12 957,48 zł, termin dostawy 6 dni;
  4. wyboru oferty nr 5 w zakresie pakietu nr 1: DIAG-MED. ul. Ryżowa 51, 02-534 Warszawa:
   • pakiet nr 1 cena brutto 16 723,01 zł, termin dostawy 6 dni;
  5. wyboru oferty nr 7 w zakresie pakietu nr 9: BIOMED SA Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków:
   • pakiet nr 9 cena brutto 6 019,92 zł, termin dostawy 6 dni;
  6. wyboru oferty nr 8 w zakresie pakietu nr 3: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
   • pakiet nr 3 cena brutto 8 173,44 zł, termin dostawy 5dni;
  7. wyboru oferty nr 9 w zakresie pakietu nr 7: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
   • pakiet nr 7 cena brutto 12 540,96 zł, termin dostawy 5 dni;
  8. wyboru oferty nr 10 w zakresie pakietu nr 4: FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j. ul. Cedrowa 16, 04- 565 Warszawa:
   • pakiet nr 4 cena brutto 51 321,15 zł; termin dostawy 5 dni;
Uzasadnienie wyboru. W zakresie pakietu nr 4,6,7,10  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 1,2,3,8,9 wybrano ofertę ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 14/05/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa- pakiet nr 6 cena brutto 10 318,76 zł, termin dostawy 3 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 8 cena brutto 32 811,79 zł, termin dostawy 3 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. BIO- RAD Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa: pakiet nr 10 cena brutto 17 324,28 zł, termin dostawy 6 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. GRASO Zenon Sobiecki Krąg 4a, 83-200 Starogard Szczeciński- pakiet nr 3 cena brutto 8 504,46 zł, termin dostawy 5 dni ->kryterium ceny: 86,50 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 96,50pkt.
 4. PPHU BOR- POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44- 152 Gliwice- pakiet nr 2 cena brutto 12 957,48 zł, termin dostawy 6 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 5. DIAG-MED. ul. Ryżowa 51, 02-534 Warszawa- pakiet nr 1 cena brutto 16 723,01 zł, termin dostawy 6 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 6. FutureMed Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12,02-787 Warszawa- pakiet nr 2 cena brutto 10 221,30 zł, termin dostawy 4 dni ->oferta odrzucona.
 7. BIOMED SA Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków- pakiet nr 9 cena brutto 6 019,92 zł, termin dostawy 6 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 8. BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin- pakiet nr 3 cena brutto 8 173,44 zł, termin dostawy 5dni; ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt;  pakiet nr 9 cena brutto 11038,68 zł, termin dostawy 6 dni ->kryterium ceny: 49,08 pkt; kryterium dostawy: 8,33 pkt. Razem: 57,41 pkt.
 9. ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań- pakiet nr 1 cena brutto 11 551,79 zł (poprawka ceny), termin dostawy 5 dni -> oferta odrzucona; pakiet nr 2 cena brutto 9 427,86 zł (poprawka ceny), termin dostawy 5 dni -> oferta odrzucona;  pakiet nr 7 cena brutto 12 540,96 zł, termin dostawy 5 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt; pakiet nr 8 cena brutto 22 466,162 zł, termin dostawy 5 dni -> oferta odrzucona; pakiet nr 9 cena brutto 11 238,48 zł, termin dostawy 5 dni->kryterium ceny: 48,21 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 58,21pkt.
 10. FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j. ul. Cedrowa 16, 04- 565 Warszawa- pakiet nr 4 cena brutto 51 321,15 zł; termin dostawy 5 dni ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium dostawy: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków, dnia 27/04/2015 r. DEZ/P/341/ZP-15/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: dot. projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie 2: dotyczy wzoru umowy: W związku z zapisem w § 4 ust. 2, w którym Zamawiający wymaga wystawionej noty odsetkowej do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym należność stała się wymagalna, wnosimy o zmianę tego zapisu i dodanie, że w przypadku opóźnienia terminowi zapłaty powyżej 30 dni, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy Pakietu nr 1: Pytanie 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby ostatni krążek oznaczony był symbolem „X”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Zgodnie z wytycznymi EUCAST obowiązującymi od 01.04.2011 również w Polsce, na okrągłej płytce z podłożem o średnicy 90 mm nie może być położone więcej aniżeli 6 krążków z antybiotykiem. Również w zaleceniach NCCLS jest jednoznaczne stwierdzenie, że krążki muszą być tak ułożone aby odległość między nimi (mierzone od środków krążków) nie była mniejsza aniżeli 24 mm. Ten podstawowy warunek prawidłowego pomiaru strefy zahamowania pomiaru  nie może być spełniony przy nałożeniu dyspenserem typu Becton-Dickinson 8-u krążków na płytkę z podłożem o średnicy 90 mm. Pytanie: Czy zatem w oparciu o powyższe zamawiający zgodzi się na zaoferowanie krążków antybiotykowych pasujących do dyspenserów 6-cio pozycyjnych i wyrazi zgodę na bezpłatne ich użyczenie na czas trwania umowy Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od –20OC do +8OC ? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze–20OC Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia opinii KORLD? Krążki produkowane są zgodnie z zaleceniami EUCAST i zgodnie z wymogami ISO 9001 oraz ISO 13485. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy Pakietu nr 6: Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew z minimalnym terminem ważności wynoszącym 4-6 tygodni? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 8: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie podłoża chromogenne pochodziły od jednego producenta? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy Pakietu nr 8: Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Zgodnie z informacją producenta testy bibułowe zapewniają lepsze przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (bibuła, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalna dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski bibułowe nakłada się szybciej oraz lepiej i nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności: Pakiet nr 6: podłoża na płytkach z krwią – min. 4-5 tyg. od daty dostawy do Zamawiającego? podłoża na płytkach bez krwi –min. 5-8 tyg. od daty dostawy do Zamawiającego? Poz. 15  test – min. 3-4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum. Oferowane terminy ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami producenta Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ulotki , instrukcje użytkowania zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej bądź na płycie CD ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 12: Dotyczy pakietu nr 8 wymagania pkt 4: W związku z procesem wymiany form opakowań pasków z gradientem stężeń czy Zamawiający  dopuści również zaoferowanie pasków pakowanych w blistry  – op.  zbiorcze 30 szt.? W ofercie zostaną przedstawione numery katalogowe dla obu wersji konfekcjonowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytania do umowy (zał. nr 4): Pytanie 13: §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 14: §9 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: §9 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za jednostronne odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: §9 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2- w wysokości 0,2 % wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy pakietu nr 3 Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 15 i 16 odczynników o objętości 2 ml? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Jaką ilość testów Zamawiający planuje wykonać w pakiecie 10 w pozycji 3? Odpowiedź: 1200 testów. Pytanie 20: Pak 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krążków innego producenta wraz z użyczeniem kompatybilnych z nimi dyspenserów? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 21: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków z temocyliną od innego producenta kompatybilnych z oferowanymi dyspenserami. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 22: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków z temocyliną, azlocyliną, cefotaksymem z kw. klawulanowym i ceftazydymem z kwklawulanowym od innego producenta kompatybilnych z oferowanymi dyspenserami. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 23: Pak 8. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków z gradientem stężeń antybiotyków wykonanych z bibuły posiadających pozytywną opinię KORLD Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 24: Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 odstąpi od wymogu posiadania symbolu „x” na ostatnim krążku w fiolce, służącego do kontroli pracy dyspensera z pustymi fiolkami a w zamian Wykonawca zaproponuje krążki wraz kompatybilnymi do nich dyspenserami posiadającymi blokadę pustej fiolki co spełnia tą samą rolę. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Pakiet 2: Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przykładowych certyfikatów sterylności dla sterylnych produktów? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 29/04/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29/04/2015 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wyszków: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 90314 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 Materiały do pobrania