SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 12/05/2015 r.

 

DEZ/P/341/ZP- 13/2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał: 1)     unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 8,9,10. Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 2)     odrzucenia w zakresie pakietu nr 9 i 10 oferty nr 6 złożonej przez: BBH MIKROMED Sp. z o.o. ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę, w której podał termin uzupełnienia magazynu buforowego w dniach. Zaś zgodnie z treścią SIWZ termin uzupełnienia magazynu buforowego należało podać w godzinach bowiem było to jedno z kryterium wyboru. Ponadto Zamawiający odpowiedziami na pytania odrzucił możliwość zamiany z dni na godziny. W związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. 3)     wyboru:
 1. a) oferty nr 1 dla pakietu nr 2,3,4 złożoną przez: ChM Sp.z o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny:
 • pakiet nr 2 cena brutto 172.654,20 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h;
 • pakiet nr 3 cena brutto 7.592,40 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h;
 • pakiet nr 4 cena brutto 103.950 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h.
 1. b) oferty nr 3 dla pakietu nr 6 złożoną przez: Smith&Nephew Sp. z o.o. Młynarska 15, 02-674 Warszawa:
 • pakiet 6 cena brutto 43.532,64 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h.
 1. c) oferty nr 4 dla pakietu nr 5 złożoną przez: Johnson&Johnson Poland Sp. z o. ul. Iłżecka 24,02-135 Warszawa:
 • pakiet 5 cena brutto 41.187,96 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h.
 1. d) oferty nr 5 dla pakietu nr 11 złożoną przez: Linvatec Polska Sp. z o.o. Jutrzenki 118, 02- 230 Warszawa:
 • pakiet 11 cena brutto 9.180 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h.
 1. e) oferty nr 7 dla pakietu nr 1,7 złożoną przez: Stryker Polska Sp. z o.o. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:
 • pakiet 1 cena brutto 80.892 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 36 h;
 • pakiet 7 cena brutto 62.316 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 36 h.
  Uzasadnienie wyboru. W zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6,7  złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Natomiast w zakresie pakietu nr 11 wybrano ofertę ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 15/05/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6,7 zaś w zakresie pakietu nr 11 z dniem 19/05/2015 roku.   Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. ChM Sp.z o.o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny:
 • pakiet nr 2 cena brutto 172.654,20 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
 • pakiet nr 3 cena brutto 7.592,40 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
 • pakiet nr 4 cena brutto 103.950 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 h àkryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
 1. BIOMET POLSKA Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa:
 • pakiet 11 cena brutto 9720 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h à kryterium ceny: 89,72 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 4 pkt. Razem: 93,72 pkt.
 1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Młynarska 15, 02-674 Warszawa:
 • pakiet 6 cena brutto 43.532,64 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 hà kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 4 pkt. Razem: 99 pkt.
 1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24,02-135 Warszawa:
 • pakiet 5 cena brutto 41.187,96 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 48 hà kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
 1. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02- 230 Warszawa:
 • pakiet 11 cena brutto 9.180 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 24 h à kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 4 pkt. Razem: 99 pkt.
 1. BBH MIKROMED Sp. z o.o. ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza:
 • pakiet 9 cena brutto 15.819,84 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 2 dnià oferta odrzucona
 • pakiet 10 cena brutto 41.018,40 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 2 dnià oferta odrzucona
 1. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:
 • pakiet 1 cena brutto 80.892 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 36 h à kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 3 pkt. Razem: 98 pkt.
 • pakiet 7 cena brutto 62.316 zł, termin uzupełnienia magazyny buforowego do 36 hà kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin uzupełnienia magazyny buforowego: 3 pkt. Razem: 98 pkt.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 22/04/2015 r. DEZ/P/341/ZP- 13/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi do pobrania - 1 Pytania i odpowiedzi do pobrania - 2 Wyszków: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 86346 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015 Materiały do pobrania