SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 15/062015 r.
DEZ/P/341/ZP- 22/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie - pakiet nr 9, Zamawiający dokonał wyboru:
  • oferty nr 1 dla pakietu nr 9 złożoną przez: BHH MIKROMED Sp. z o.o., ul. Katowicka 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza: pakiet nr 9 cena brutto 15 819,84 zł, termin płatności faktury od dnia jej doręczenia 30 dni
Uzasadnienie wyboru. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 9  złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 17/06/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
  1. BHH MIKROMED Sp. z o.o., ul. Katowicka 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza: pakiet nr 9 cena brutto 15 819,84 zł, termin płatności faktury od dnia jej doręczenia 30 dni à kryterium ceny: 95 pkt; kryterium termin płatności faktury od dnia jej doręczenia: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 10/06/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 22/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie-pakiet nr 9. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Dotyczy umowy: Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie § 11 Z: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
b) za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy - w wysokości 5 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
Na: 1. Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
b) za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy - w wysokości 1 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Dotyczy Pakietu nr 9: Pytanie nr 2: Czy zamawiający w punkcie 1 (Drut Kirschnera: gładkie i gwintowane, średnice od 0,8 – 3,0  mm, długości 150 – 310 mm.) dopuści „Drut Kirschnera: gładkie i gwintowane, średnice od 1,0 – 3,0  mm, długości 150 – 310 mm.”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3: Czy zamawiający w punkcie 2 (Gwóźdź Rush’a: średnica od 2,4 – 5,0 mm, długość od 25 – 300 mm.) dopuści „Gwóźdź Rush’a: średnica od 2,4 – 4,8 mm, długość od 40 – 300 mm.”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4: Czy zamawiający w punkcie 3 (Grotowkręty Apex, samowiercące, samogwintujące – średnica od 3,0 – 6,0 mm, długość od 80 – 250 mm.) dopuści „Grotowkręty Apex, samowiercące, samogwintujące – średnica 3,0 długość 80-180, średnica 3,5 długość 80-200, średnica 4,0 – 6,0 mm, długość 80 – 250 mm.”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie  z pakietu 9,  pozycji 1,2,4 w celu zwiększenia konkurencyjności i obniżenia ceny? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 12/06/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12/06/2015 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

10.06.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133636-2015 z dnia 2015-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszków 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, według asortymentu wyszczególnionego w pakiecie nr 9, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.9. WYMAGANIA do pakietu: a)... Termin składania ofert: 2015-06-11

Numer ogłoszenia: 138792 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133636 - 2015 data 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków w budynku administracyjnym w Kancelarii.
03.06.2015
Wyszków: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie - pakiet nr 9
Numer ogłoszenia: 133636 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 Materiały do pobrania