SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 16/06/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 21/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie-pakiet nr 5 Zamawiający dokonał wyboru:
  1. oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 5: BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
    • pakiet nr 5 cena brutto 6 787,76 zł, termin dostawy 6 dni;
Uzasadnienie wyboru. W zakresie pakietu nr 5  złożono po jedna ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 18/06/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: BioMaxima SA ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin- pakiet nr 5 cena brutto 6.787,76 zł (cena po poprawce), termin dostawy 6dni; kryterium ceny: 95 pkt; kryterium dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt;
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 09/06/2015 r.
DEZ/P/341/ZP-21/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 5. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Do projektu umowy § 9 ust.1 pktc): Czy Zamawiający obniży % kary umownej za nieterminowe dostawy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Pakiet 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 szczepu Camylobacter jejuni o nr ATCC 29428 lub ewentualnie wydzieli tą pozycję do innego pakietu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 11/06/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11/06/2015 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

03.06.2015
Wyszków: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie - pakiet nr 5.
Numer ogłoszenia: 132954 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 Materiały do pobrania