SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 19/06/2015 roku.
DEZ/P/341/ZP-11/2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzierżawą pomieszczeń Zamawiający dokonał:
 1. odrzucenia oferty nr 5 złożonej przez: INVESTO Kamil Stopikowski, ul. Piastowska 32, 82-500 Kwidzyn
Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał doświadczenia w świadczeniu usług w zakresie żywienia pacjentów na rzecz co najmniej 2 podmiotów leczniczych obejmujących co najmniej 100 łóżek w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, z załączonymi dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, zgodnie z zapisem z pkt. VII.2b) SIWZ, zaś z załączonego do oferty Wykonawcy wykazu usług wynika, że w przypadku poz. 1 mamy do czynienia z usługobiorcą Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w miejscowości Gniew, która to placówka nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiedział na wezwanie Zamawiającego tłumacząc się niewiedzą, że Dom Pomocy Społecznej w Gniewie nie jest podmiotem leczniczym w świetle prawa. Ponadto Zamawiający zgodnie z pkt. VIII 1 k) SIWZ wymagał przedstawienia wykazu osób (nadzór nad realizacją usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca potwierdzi , że :
 • dysponuje co najmniej jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników, posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w żywieniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia;
 • dysponuje dietetykiem z min. 2 letnim doświadczeniem w pracy na rzecz podmiotów leczniczych.
z dołączonego wykazu osób nie wynika, aby wykonawca dysponował:
 1. co najmniej jedną osobą sprawującą codzienny nadzór i kierującą pracą pracowników, posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę w zakresie sprawowania nadzoru i kierowania pracą w żywieniu w podmiotach leczniczych z podaniem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia;
 2. dietetykiem z min. 2 letnim doświadczeniem w pracy na rzecz podmiotów leczniczych
bowiem  z dołączonego wykazu osób wynika, że doświadczenie przedstawionych osób to Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w miejscowości Gniew, która to placówka nie jest podmiotem leczniczym. Wykonawca odpowiedział na wezwanie Zamawiającego składając wyjaśnienia do wskazanych w wykazie osób w zakresie ich doświadczenia, jednakże nie zmodyfikował tego wykazu. Co więcej, Zamawiający wymagał zgodnie z zapisami pkt. VIII 2 c) SIWZ  dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ tj. kopia zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartych na odpowiednich normach europejskich oraz potwierdzą wdrożenie procedur HACCAP na wszystkich etapach produkcji, którego to dokumentu brakowało w ofercie Wykonawcy. Wykonawca odpowiedział na wezwanie Zamawiającego przesyłając zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który to dokument nie jest dokumentem potwierdzającym że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ. W związku z powyższym treść przedstawionej oferty nie odpowiada treści SIWZ.
 1. wyboru oferty nr 3: Vendi Servis Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź - cena brutto 2.350.944,00 zł za 36m-cy, cena brutto za żywienie osoby dziennie 18,14 zł, termin płatności f-ry 51 dni
UZASADNIENIE Niniejsza oferta została wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu ze względu na wyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z dniem 30/06/2015 roku w siedzibie Zamawiającego. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. REBUS Sp. z o.o., ul. Lipowa 36 D, 05-123 Dąbrowa Chotomowska - cena brutto 2.477.952,00 zł za 36m-cy, cena brutto za żywienie osoby dziennie 19,12 zł, termin płatności f-ry 51 dni-> kryterium cena= 90,13 pkt ,kryterium płatności f-ry = 5 pkt , RAZEM 95,13 pkt.
 2. Dussmann Polska Sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 55A, 02-733 Warszawa - cena brutto 2.589.408,00 zł za 36m-cy, cena brutto za żywienie osoby dziennie 19,98 zł, termin płatności f-ry 60 dni-> kryterium cena= 86,25  pkt ,kryterium płatności f-ry = 5 pkt , RAZEM 91,25 pkt.
 3. Vendi Servis Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź - cena brutto 2.350.944,00 zł za 36m-cy, cena brutto za żywienie osoby dziennie 18,14 zł, termin płatności f-ry 51 dni -> kryterium cena= 95 pkt ,kryterium płatności f-ry = 5 pkt , RAZEM 100 pkt.
 4. KONSORCJUM: PUH Martina Catering Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin i PPHU Eksport-Import „Martina” Walczak Mirosław, ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin - cena brutto 2.603.664,00 zł za 36m-cy, cena brutto za żywienie osoby dziennie 20,09 zł, termin płatności f-ry 51 dni -> kryterium cena= 85,78 pkt ,kryterium płatności f-ry = 5 pkt , RAZEM 90,78 pkt.
 5. INVESTO Kamil Stopikowski, ul. Piastowska 32, 82-500 Kwidzyn - cena brutto 1.950.480,00 zł za 36m-cy, cena brutto za żywienie osoby dziennie 15,05 zł, termin płatności f-ry 51 dni-> oferta odrzucona.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 21/05/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 11/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzierżawą pomieszczeń. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikiem - do pobrania
Agnieszka Ewa Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych
Wyszków, dnia 30/04/2015 r.
DEZ/P/341/ZP- 11/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z dzierżawą pomieszczeń. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: W związku z faktem, że okres umowy w przedmiotowym zamówieniu obejmie zmiany w rozliczeniach kosztów pracy w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie przez Zamawiającego zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, wynikających z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r.) który nakazuje, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
 1. stawki podatku od towarów i usług;
 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
  • jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).
Na wstępie pragniemy zauważyć, że postulat wprowadzenia powyższych zapisów znalazł odzwierciedlenie w kilku wyrokach KIO wydanych w marcu 2015 r. (sygn akt.: KIO 346/15, 413/15 oraz 443/15). Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”.  Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP. Od obowiązku wprowadzenie takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. MINIMALNE WYNAGRODZENIE Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią dominującą pozycję w cenie usługi. Do tej pory wykonawcy nie mieli żadnych ograniczeń przy stosowaniu różnych form zatrudnienia i związanych z nimi kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny domniemanie, iż koszty osobowe nie mogą być niższe w przeliczeniu na jedną osobę, niż koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Konsekwencją takiego rozwiązania, jest wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku uwzględniania przez zamawiających w siwz zasad waloryzowania wynagrodzeń wykonawców w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Doświadczenia pierwszej dekady bieżącego wieku wskazują, iż nawet najbardziej ostrożni przedsiębiorcy mogą zostać zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, które są wynikiem politycznych rachub rządu, a nie odzwierciedleniem gospodarczych wskaźników. Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami. Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zmawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych. Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, Zamawiający otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań. Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu: „W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 2) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.” ZUS Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokości podlegania ubezpieczeniom społecznym.  Zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd, zmiany w przedmiocie „ozusowania” umów cywilnoprawnych rodzą trudne do przewidzenia skutki. Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Proponowana nowelizacja zmierza więc do zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku kiedy zleceniobiorca osiąga przychód z kilku źródeł. Wyższa podstawa wymiaru składki oznacza, że do ZUS trzeba odprowadzać wyższe kwoty tytułem składek. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie skutkować zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty pracy, o którym mowa powyżej, z dużym prawdopodobieństwem, w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów (obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości kosztów pracy.  Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu: „W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrost wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.” AUTOMATYZM ZMIAN Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian. Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. W związku z powyższą argumentację uprzejmie prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów do wzoru umowy: § 9 [Waloryzacja wynagrodzenia]
 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
  1. stawki podatku od towarów i usług,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.
 3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
 6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy poprzez dodanie § 9 o następującej treści:
§ 9
 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian  wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. tj. zmiany:
  1. stawki podatku od towarów i usług,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.
 3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
 6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c) i wykazania obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z tych  zmian.
W związku z powyższym numeracja pozostałych paragrafów ulega przesunięciu o jeden. Ponadto w § 6 dotychczasowego wzoru umowy zmieniono zapis ust.5 z treści: 5. Cena za żywienie, o której mowa powyżej nie może ulec zwiększeniu, z wyłączeniem zmiany w zakresie podatku VAT oraz zapisu ust.6 niniejszego paragrafu. Na treść: 5. Cena za żywienie, o której mowa powyżej nie może ulec zwiększeniu, z wyłączeniem zmiany wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 9 umowy. oraz wykreślono zapis ust.6 o treści: 6. Oferowana cena, o której mowa powyżej, w punkcie 1 niniejszego paragrafu, będzie waloryzowana raz w roku, od pierwszego stycznia kolejnego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podany w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim nie wcześniej niż po 12 miesiącach realizacji zamówienia. W załączeniu wzór umowy po modyfikacji. Pytanie nr 2: Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian. Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. Prosimy zatem o modyfikację wzoru umowy poprzez zmianę zapisów § 10  na : Strony przewidują dokonywania zmian w umowie w formie pisemnej w następujących przypadkach:
 1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
 2. zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
 3. wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia.
 4. waloryzacji ceny opisanej w § 6 pkt.6 umowy.
 5. w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust, 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
  1. stawki podatku od towarów i usług,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmian, o których mowa w ust. 5 będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmian.
 7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 5  lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
 9. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 5 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
 10. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 5 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 5 litera b) i c).
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił klauzule waloryzacyjne- odpowiedź do pytania 1. W załączeniu wzór umowy. Odpowiedzi do pozostałych zapytań w opracowaniu. Materiały do pobrania
Agnieszka Ewa Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Polska-Wyszków: Usługi gotowania posiłków 2015/S 077-136554
Numer ogłoszenia: 136554-2015-PL; data zamieszczenia: 21.04.2015 Materiały do pobrania