SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 06/07/2015 r.
DEZ/Z/341/ZP- 26/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa paliwa do samochodów dla SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  1. oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 237 000 zł; termin płatności faktury od daty jej doręczenia 30 dni.
UZASADNIENIE W niniejszym przetargu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zmawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 10/07/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków- cena brutto 237 000 zł; termin płatności faktury od daty jej doręczenia 30 dni.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

26.06.2015
Wyszków: Dostawa paliwa do samochodów SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 157098 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015 Materiały do pobrania